Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Tytuł grantu: 
Uruchomienie nowego kierunku studiów na Wydziale Nauk Społecznych (Instytut Politologii) – Zarządzanie Publiczne

Nr projektu POWR.03.05.00-00-Z009/17

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni.

Zespół Ekspertów UO: dr Adam Drosikdr Grzegorz Haber, dr Bartosz Maziarz, dr Michał Niebylski, dr Wojciech Opioła, dr Lech Rubiszmgr Sabina Baraniewicz-Kotasińska.
Czas realizacji: maj – grudzień 2018 r.

Zespół Ekspertów z otoczenia społeczno-gospodarczego: Marcin Atamańczuk (ExelMedia), Lucjan Dzumla (Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej), Michał Kosel (Belly Opole), Zbigniew Kubalańca (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego), Grzegorz Rippel (Illustro. Szkolenia. Doradztwo), Grzegorz Marcjasz (Urząd Miasta w Opolu), Marek Mazurkiewicz (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki), Mariusz Piestrak (Urząd Gminy Łubniany), Donat Przybylski (Urząd Miasta w Gogolinie), Małgorzata Skoryna (Wyższa Szkoła Skutecznej Nauki), Dominika Springer (Fundacja HumanDoc), Marek Świercz (Radio Opole), Wojciech Witon (Polskie Towarzystwo Krajoznawcze), Krzysztof Wysdak (Starostwo Powiatowe w Opolu), Krzysztof Zyzik (Nowa Trybuna Opolska).

Celem projektu było uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytanie: na jakich podstawach powinien opierać się kierunek „Zarządzanie Publiczne”? Dzięki zaangażowaniu w realizację zadania ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych z otoczenia społeczno-gospodarczego osiągnięto efekt synergii, co pozwoliło na opracowanie kluczowych dokumentów strategicznych. Udało się wypracować innowacyjny model praktyk zawodowych, rozłożonych na cztery semestry studiów, odbywanych w trzech sektorach. Wypracowano ścieżkę współpracy pomiędzy uczelnią a jej otoczeniem, możliwą do zastosowania w przyszłości.

Realizacja projektu ukazała rosnący potencjał Instytutu Politologii jako instytucji potrafiącej skutecznie i efektywnie współpracować z instytucjami publicznymi, biznesem oraz mediami i NGO’sami!  

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie Publiczne będzie nabycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z zakresu nauk humanistycznych, w ujęciu praktycznym. Będzie to nowatorskie rozwiązanie, które pozwoli na interdyscyplinarne spojrzenie na nowy kierunek studiów. Zarządzanie Publiczne stworzy nowy profil zawodowy, odpowiadający na zapotrzebowanie: urzędów administracji publicznej, przedsiębiorstw prywatnych, NGO. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy w tych jednostkach. W toku kształcenia planuje się udział przedsiębiorców.

Absolwenci kierunku zdobędą umiejętności:

  • podstaw nowoczesnej realizacji projektów (identyfikacja problemu, przygotowanie proj.);
  • realizacji i rozliczania kompetencji miękkich oraz specjalistycznych kompetencji w obsłudze projektów cyfrowych;
  • językowe z języka obcego (poziom B2) – język specjalistyczny z zakresu zarządzania publicznego;
  • technologii informacyjnej, głównie związanej z wykorzystaniem otoczenia wirtualnego do przygotowania i realizacji projektu zawodowego.