dr hab. Lech Rubisz, prof. UO

Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Katedra Myśli Politycznej i Teorii Polityki

Doktor habilitowany nauk o polityce. Autor licznych naukowych publikacji na temat teorii polityki, metodologii nauk o polityce i filozofii politycznej.

ORCID: 0000-0002-0919-3190

 • teoria polityki
 • metodologia nauk politycznych
 • myśl polityczna
 • studia regionalne, studia śląskie

Teoria polityki i metodologia badań politologicznych

Artykuły

 • Przemoc jako konstytutywny element polityczności. Carl Schmitt a tzw. kwestia żydowska, (współautor Petr Slováček), „Hybris” nr 34 (2016), s. 54-73.
 • Płynność jako cecha polityczności. Carl Shmitt i Zygmunt Bauman a współczesny dyskurs o granicach polityki, „Studia Politologiczne”, vol. 37, s. 130-145.
 • Polityczność historii. Uwagi teoretyczne i metodologiczne, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, nr 43/2014. s. 23-28.
 • Pogranicze jako kategoria politologiczna, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, nr 1 (2013), s. 76-77.
 • W obronie polityki (w Polsce), [w:] Antynomie polityczności. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Goli, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 15-25.
 • Neutralność jako kryterium naukowości politologii, [w:] Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Seria Wydawnicza  Uniwersytetu Jagiellońskiego Societas, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 163-185.
 • Pogranicze jako kategoria politologiczna, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, nr 1 (2013), s. 76-77.
 • Municipal democracy or democratic governance in the cities? Axiological and procedural aspects [w:] Cities In Transition. Urban Governance In Olomouc Region and Opole Voivodeship (E. Ganowicz, L. Rubisz P. Szaradin, R. Sztwiertnia et. al., Civipolis o.p.s., Olomouc 2013, s.
 • Historia jako nauka polityczna, [w:] Silesia – de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 407-414.
 • Polityka jako widowisko, [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych, pod red. M. Kolczyńskiego, M. Mazura, S. Michalczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2009, s. 108-114.
 • Polityka lokalna. Analiza pojęcia, [w:] Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, pod red. E. Ganowicz i L. Rubisza, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2008, s. 9-16.
 • Politologia – nauka i dydaktyka. Niektóre dylematy programu studiów politologicznych, [w:] Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy, red. M. Cichosz, K. Zamorska,  Wrocław 2006, s. 346-358.
 • Ideologiczne podstawy przywództwa politycznego, [w:] Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, pod redakcją L. Rubisza i K. Zuby, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 144-158.
 • Through values to benefits. The axiological dimension of interest groups in Poland, „Polish Political Science Yearbook” 2002/XXXI, s. 129-139.
 • Przez wartości do korzyści. Aksjologiczny wymiar grup interesu w Polsce, [w:] Grupy interesu. Teorie i działanie, pod redakcją L. Rubisza i K. Zuby, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 129-142.
 • Wartości polityczne polskiej transformacji ustrojowej, [w:] Polityczna obecność filozofii, pod redakcją M. Szulakiewicza, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 2002, s. 61-78.
 • Władza, państwo i demokracja w obliczu globalizacji (szkic problemu), [w:] Wymiary globalizacji. Aspekty polityczno-kulturowe, pod redakcją Z. M. Nowak, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu, Opole 2002, s. 252-262.

Prace redagowane

 • Cities In Transition. Urban Governance In Olomouc Region and Opole Voivodeship red. E. Ganowicz, L. Rubisz P. Szaradin, R. Sztwiertnia et. al., Civipolis o.p.s., Olomouc 2013, ss.   ISBN 978-80.
 • Antynomie polityczności, red. K. Minkner, L. Rubisz,  Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, ss. 230.
 • Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, red. L Rubisz, K. Zuba,  Wydawnictwo Adam Marszałek, Seria „Człowiek i Polityka”, Toruń 2004, ss. 335.
 • Grupy interesu. Teorie i działanie, red. Z. Machelski, L. Rubisz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Seria „Człowiek i Polityka”, Toruń 2003, ss. 431.

Myśl polityczna i partie polityczne

 Artykuły

 • Trzecią Drogą w III RP. Tradycje i zasady ideowe Polskiego Stronnictwa Ludowego, [w:] Polskie Stronnictwo Ludowe, pod red. M. Migalskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 7-25.
 • Prawo i Sprawiedliwość – konserwatyzm tu i teraz, [w:] Prawo i Sprawiedliwość, pod red. M. Migalskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 56-84.
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dylemat tożsamości ideowej w dobie postpolitycznej i w polskich warunkach, [w:] Sojusz Lwicy Demokratycznej, pod red. M. Migalskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 7-28.
 • Platforma Obywatelska. Tradycje i inspiracje światopoglądowe, [w:] Platforma Obywatelska, pod red. M. Migalskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 82-98.
 • Katolicko-społeczne inspiracje nauki i myśli politycznej Józefa Kokota, w: W służbie Śląska – Polski – Europy. Studia i szkice poświęcone Profesorowi Józefowi Kokotowi w stulecie urodzin, s. 175-182.
 • Is this the end of the managers’ capitalism? James Burnham’s theory and the world’s economic crisis of 2008, “Вicник Xmeльницъкого національного університету”, 2009, Nr 6, Том 2 (142), s. 239-242.
 • Biurokracja a państwo. Z perspektywy współczesnych doktryn politycznych, [w:] Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, pod redakcją K. Zuby, Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 2007, s. 85-103.
 • Lewica versus prawica. Teoretyczne interpretacje podziału i jego instytucjonalizacja, [w:] Idee – instytucje – demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej, pod redakcją L. Rubisza, Toruń 2006, s. 179-201.
 • Euroentuzjazm, eurorealizm, eurosceptycyzm jako formy współczesnej polskiej myśli politycznej, [w:] Demokracja – społeczeństwo – globalizacja. W kręgu problemów współczesnej demokracji, pod redakcją A. W. Jabłońskiego i Z. M. Nowak, Wydawnictwo Instytut Śląski w Opolu, Opole 2005, s. 67-78.
 • Józef Kokot. Rzecz o patriotyzmie praktycznym, [w:] Prof. dr hab. Józef Kokot twórca nowoczesnego Instytutu Śląskiego w Opolu. Życie i twórczość, Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego w Katowicach, Katowice 2004, s. 9-22
 • Debata europejska w Sejmie IV Kadencji. Polskie dylematy w obliczu globalizacji i integracji, [w:] Integracja europejska a globalizacja, praca zbiorowa pod redakcją T. Wallasa, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Słubice 2003, s. 147-158.
 • Politische Werte der Nationalgruppen in Polen und die Idee des vereinigten Europa, [w:] Die Idee des vereinigten Europa im deutschen und polnischen Perspektive, Herausgegeben von C. Trosiak und T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Słubice 2002, s. 93-107.
 • Polityka rynkiem lęków i nadziei. Instytucjonalne podmioty polskiej polityki wobec integracji europejskiej, [w:] Colloquium Opole 2001 Lęki. i obawy przed procesem jednoczenia się Europy, pod redakcją W. Lesiuka i A. Trzcielińskiej-Polus, Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu, Opole 2002, s. 136-144.
 • Mirosława Dzielskiego konstruktywny antykomunizm, [w:] Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, pod red. K. Łabędzia i M. Mikołajczyk, Katedra Politologii Instytutu Nauk Społecznych Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, Kraków 2001, s. 395-403.
 • Europejska integracja wartości. Program lewicy polskiej a manifest socjaldemokratyczny T. Blaira i G. Schrodera, [w:] Europa i My. Polska i Polacy wobec integracji europejskiej, (red. W. Piątkowska-Stepaniak i L. Rubisz), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, s. 169-186.
 • Integracja europejska w programach partii politycznych w Polsce, [w:] Społeczno-ekonomiczne aspekty integracji, pod redakcją M. Duczmala, Z. M. Nowak i W. Potwory, Wydawnictwo Instytut Śląski Opole, Opole 2000, s. 73-94.
 • Odrodzona PPS wobec sowietyzacji systemu politycznego Polski powojennej, [w:] Niepodległość. Z historii polskiej myśli społecznej i politycznej, pod redakcją W. Piątkowskiej-Stepaniak i L. Rubisza, Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999, s. 45-71.
 • Oskara Langego myśli o socjalizmie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Nauki Społeczno-Polityczne V, Opole 1992, s. 33-43.
 • PPS-owska koncepcja gospodarki trójsektorowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Nauki Społeczno-Polityczne IV, Opole 1990, s. 171-201.
 • Socjalizm a biurokratyzm. Z badań nad myślą polityczną PPS 1944-1948, „Edukacja Polityczna”, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Vol. 15, Warszawa 1990, s. 87-102.

Prace redagowane

 • Idee – instytucje – demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej, red. L. Rubisz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Seria „Człowiek i Polityka”, Toruń 2006, ss. 348.
 • Europa i My. Polska i Polacy wobec integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, red. L. Rubisz, W. Piątkowska-Stepaniak, Opole 2000, ss. 279.
 • Niepodległość. Z historii polskiej myśli społecznej i politycznej, Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego, (red. L. Rubisz, W. Piątkowska-Stepaniak), Opole 1999, ss. 276.

Studia regionalne, studia śląskie

 Artykuły

 • (współautor E. Ganowicz) Wielka transformacja i mała polityka. Postsocjalistyczny bagaż ekonomicznej monokultury w gminie Kietrz (Velká transformace a malá polityka. Postsocialistická zátěž ekonomické monokultury v obci Kietrz), [w:] Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej. Postsocjalistyczny bagaż i unijne realia (Opolské a Opavské Slezsko v Evropské Unii. Postsocialistická zátĕž a unijni reálie), redakcja naukowa B. Kozera i M. Lis, Opole 2006, s. 268-276.
 • (współautor, P. Klimontowski) Programy polityczne kandydatów z Opolszczyzny w pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego (Politické programy kandidátů z Opolska v prvních vplbách do Evropského parlamentu), [w:] Śląsk Opolski I Opawski w kierunku standardów europejskich. Regiony i procesy integracyjne po wejściu do Unii Europejskiej (Opolské a opavské Slezko ve směru evropskỳch standardů. Regiony a integračni procesy po vstupu do Evropské unie, Slezská univerzita Opava, Opava 2005, s. 88-94.
 • Przemiany polityczne w Polsce a organizacje mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim 1989 – 2000, [w:] Kontakty i konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowej. Fakty – interpretacje – refleksje, pod red. T. Falęckiego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004, s. 319-328.
 • (współautor P. Klimontowski), Determinanty aktywności politycznej liderów lokalnych w gminach miejskich Głubczyce i Głuchołazy, [w:] Opolské a Opavské Slezsko ve směru evropských standardů, Slezská univerzita Opava, Opava 2004, s. 32-40.
 • Miejsce  i  rola  organizacji  mniejszości  niemieckiej  w  polskim  systemie   politycznym,    [w:] Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich, Slezka Univerzita v Opave, (red. B. Kozera…), Opava 1999, s. 121-131.
 • (współautor E. Bednarska-Kolbiarz) Prasa NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w latach 1980-1981, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Nauki Społeczno-Polityczne XI, Opole 1995, s. 15-20.

Prace redagowane

 • Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, red. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2001, ss. 227.
 • Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku (cz.2), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, red. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2004, ss. 219.
 • Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Seria „Człowiek i Polityka”, red. E. Ganowicz, L. Rubisz, Toruń 2008, ss. 364.
 • Doktryny i ideologie polityczne
 • Nauka o polityce
 • Teoria polityki
 • Metodologia badań politologicznych

Collegium Civitas pokój 308
telefon: 77 / 452 7476 (z sieci UO: 7476)
e-mail: rubisz@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim i rosyjskim.