Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000199

“Pradziad School Network”. Grant realizowany w ramach programu mikroprojektów Euroregionu Pradziad we współpracy z Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu (projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000199)

Kierownik projektu: dr Hynek Böhm (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu).
Zespół badawczy ze strony polskiej: dr Wojciech Opioła (koordynator partnera projektu); dr Adam Drosik (wykonawca); dr Bartosz Maziarz (wykonawca); dr Lech Rubisz (wykonawca)

Czas realizacji: 2016-2017

Projekt stawia sobie za cel utworzenie w Euroregionie Pradziad (ERP) sieci współpracy czeskich i polskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ich nauczycieli. Ta sieć pomoże włączyć do współpracy transgranicznej wyraźnie większą liczbą nauczycieli niż obecnie. Ten główny cel będą następnie uzupełniać cele szczegółowe: a) w ścisłej współpracy z przedstawicielami ERP motywowanie szkół z czeskiej i polskiej części ERP do podjęcia współpracy, b) pomoc w określeniu takich mechanizmów współpracy, które ułatwią realizację analizy współpracy transgranicznej c) formułowanie zaleceń dla przedstawicieli władz, odpowiedzialnych za rozwój współpracy transgranicznej w edukacji, d) zaproponowanie/zidentyfikowanie przykładów dobrych praktyk, które są obecne we współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, e) próba stwierdzenia, czy studenci z obu stron granicy są przygotowani do przezwyciężenia bariery mentalnej i odbycia części swoich studiów po drugiej stronie granicy.
W ramach projektu zostanie zrealizowanych pięć głównych działań, wszystkie jednak będą wynikać i nawiązywać do tego wstępnego i najbardziej zasadniczego, mianowicie utworzenia sieci kooperacyjnej szkół ERP. Konkretny zakres działalności tej sieci kooperacyjnej zostanie następnie określony na podstawie analizy tego, czy i w jaki sposób potencjał współpracy transgranicznej znajduje odbicie w narodowych, wojewódzkich i lokalnych dokumentach strategicznych poświęconych edukacji. W działaniu drugim członkowie sieci będą badać, czy i w jaki sposób same szkoły uwzględniają w swoim nauczaniu fakt, że leżą w rejonie pogranicza. Działania te wymagają zaangażowania nauczycieli z ERP oraz naukowców i studentów obu partnerskich szkół wyższych. W ramach działania trzeciego, studenci z obu szkół i nauczyciele szkół podstawowych i średnich z obu stron granicy będą, w formie wspólnych seminariów i ćwiczeń terenowych, przeprowadzać wywiady i badania kwestionariuszowe. Działanie czwarte będzie na poziomie mikro weryfikować, czy uczniowie (głównie szkół średnich) z ERP są mentalnie przygotowani do studiowania po drugiej stronie granicy.