prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak

Kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa

 

 

 

Kariera naukowa:

Stopień doktora -1990 – Język publicystyki politycznej w tygodniku „Polityka” w latach 1980-1981.
Stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny – nauka o polityce uzyskała w 2002 na podstawie rozprawy – „Nowy Dziennik” w Nowym Świecie. Pismo i jego rola ideowo-polityczna. Przewód habilitacyjny został przeprowadzony na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Za tę rozprawę przyznano jej w 2003 r. Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Dwukrotna stypendystka 1997 i 1998 – Międzynarodowej Fundacji Dziennikarskiej (International Committee on Journalism Inc.- ICJI) w Nowym Jorku. Nominacja profesorska – 2013 r.

Dorobek naukowy:109 publikacji naukowych (w tym 6 prac zwartych) oraz ponad 30 artykułów publicystyczno-naukowych. Problematyka seminarium i doświadczenia w zakresie dydaktyki, to przede wszystkim: marketing polityczny, komunikacja społeczna, komunikacja polityczna, język polityki, kanały informacji masowej, media polonijne, Polonia amerykańska, public relations, propaganda, współczesne stosunki międzynarodowe.
Działalność społeczna: Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego, członek Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Opolu. Od 1997 r. do dziś senator Uniwersytetu Opolskiego, członek komisji ds. kadry naukowej. W latach 2004-2012 dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego.

Główne zainteresowania naukowe skupiają się na współczesnym rynku prasy polskiej i polonijnej, języku publicystyki politycznej, Polonii amerykańskiej i londyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem wojennej i powojennej emigracji, dziennikarzy – byłych frontowych korespondentów II wojny światowej, a zarazem działaczy demokratycznych i niepodległościowych. Wieloletnia praca badawcza nad monografią „Nowego Dziennika” (kwerenda kilkudziesięciu tytułów prasy polonijnej ukazującej się obecnie lub w przeszłości w USA, Ameryce Południowej, we Francji, Wielkiej Brytanii i na Litwie; wykorzystanie zbiorów archiwów stowarzyszeń i instytucji naukowych w USA i Wielkiej Brytanii, kilkudziesięciu archiwów prywatnych) pozwoliła autorce również na sporządzenie ponad 50 haseł biogramów ze zdjęciami dziennikarzy i ludzi związanych z „Nowym Dziennikiem”. Jest to jednocześnie próba pogłębienia wiedzy o społeczności polonijnej.

ORCID: 0000-0003-3878-7075

 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie mediami
 • komunikowanie polityczne
 • kampanie wyborcze
 • Rozprawa habilitacyjna; „Nowy Dziennik” w Nowym Świecie, Opole 2000, ss. 503.
 • Kultura języka dla studentów uczelni technicznej, podręcznik dla studentów, współautorstwo, Wrocław 1981, ss. 186.
 • Niepodległość, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i Lech Rubisz, Opole 1999, ss. 276.
 • Europa i my. Polska i Polacy wobec integracji europejskiej, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i Lech Rubisz, Opole 2000, ss. 293.
 • Dziennikarze polscy na emigracji. red. Bolesław Wierzbiański, Wiesława Piątkowska- Stepaniak, Opole 2001, ss. 287
 • Autoportret zbiorowy, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Opole 2003, ss. 355.
 • Wojna w mediach, red. Wieslawa Piątkowska-Stepaniak, Bogusław Nierenberg, Opole 2007, ss. 464.
 • My emigranci, wspomnienia współczesnych Polaków z życia na obczyźnie, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Opole 2007, ss. 516.
 • Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Bogusław Nierenberg, Wojciech Furman, Opole 2008, ss. 326.
 • Polonijna panorama. Zbiór poświęcony pamięci Bolesława Wierzbiańskiego, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i Marek Masnyk, Opole 2008, ss.347.
 • Nauka o komunikowaniu
 • Etyka dziennikarska
 • Komunikowanie społeczne
 • Etyka PR

Collegium Civitas pokój 307
telefon: (77) 452 74 75 (z sieci UO: 7475)
e-mail: wpwies@uni.opole.pl