dr Marek Mazurkiewicz

Adiunkt – Katedra Studiów Regionalnych

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, absolwent politologii Uniwersytetu Opolskiego, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UO i Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu. W zakresie jego zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia dotyczące: powojennej wymiany ludności w Polsce i Niemczech, polskiej i niemieckiej pamięci zbiorowej, mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości niemieckiej na historycznym obszarze Górnego Śląska, bezpieczeństwa międzynarodowego, migracji powodowanej konfliktami, stosunków międzynarodowych w Europie w XX i XXI w., systemu politycznego RP, administracji publicznej w Polsce.

ORCID: 0000-0001-5551-2626

 • stosunki polsko-niemieckie
 • mniejszości narodowe i etniczne
 • partycypacja wyborcza

2006

 • Mazurkiewicz M., Krajobraz po bitwie. Porównanie sytuacji Czech i Polski w wymiarze społeczno-ekonomicznym po latach 15 transformacji, w: Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej, pod redakcją A. Drosika, Opole 2006, s. 87 – 98.

2008

 • Mazurkiewicz M., Haber G., Stosunki Polska – Rosja w latach 2005-2007. Zarys Problemu, w: Bliskie sąsiedztwo – dalekie sojusze, pod red. Hartlińskiego, Hołuba, K. Tybuchowskiej-Hartlińskiej, Olsztyn 2008, s. 55-57.

2009

 • Mazurkiewicz M., Wydarzenia Marca ’68 na łamach opolskiej prasy codziennej, w: Marzec ’68 z czterdziestoletniej perspektywy, pod red. D. Kisielewicz i D. Świder, Opole 2009 , s. 177-191.
 • Mazurkiewicz M., Kultywowanie pamięci przez Niemców sudeckich w RFN i ich wpływ na stosunki czesko-niemieckie, w: Układ monachijski jako przykład prawno międzynarodowej kapitulacji wobec agresji, pod red. S. M. Grochalskiego i M. Lisa, Opole 2009, s. 137-156.
 • Mazurkiewicz M., Urodzeni z piętnem sukcesu? Pokolenie ’89 roku o sobie w wolnej Polsce, w: Polska droga do wolności. Rok 1989. Historiografia – Myśl polityczna – Edukacja, pod red. M. Białokura, J. Raźniewskiej i K. Steckiej, Toruń 2009, s. 129-147.
 • Mazurkiewicz M., Pokolenie ’89 roku w wolnej Polsce, „Ziemia Kłodzka” 2009, nr 185, s. 18-20.
 • Mazurkiewicz M., Echa rewolt studenckich 1968 r. w opolskiej prasie codziennej, w: Młodzież kontra system: rola opozycji młodzieżowej w walce o niepodległość w latach 1945-1989, pod red. Małgorzaty Świder, Opole 2009, s. 57 – 70.

2010

 • Mazurkiewicz M., Polityczne konsekwencje powojennych wysiedleń ludności niemieckiej z Polski i Czechosłowacji jako problem współczesnych stosunków polsko-niemieckich i czesko-niemieckich, w: Teoria a praktyka analizy politologicznej: praca zbiorowa, pod red. Małgorzaty Krzysztofik i Dariusza Gauzy, Zielona Góra 2010, s. 224 – 240.
 • Mazurkiewicz M., Czwarte plemię Bawarii? Współczesna tożsamość Niemców sudeckich a działalność ich organizacji politycznych, w: Naród, narodowy, narodowościowy. Stosunki narodowościowe wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, pod red. K. Glinki, Zielona Góra 2010, s. 162-170.

2012

 • Mazurkiewicz M., Organizacje niemieckich wypędzonych ze stron ojczystych a polityka RFN wobec PRL i CSRS w latach 1949 – 1972, w: Colloquium Opole 2010. Polsko-niemiecki traktat graniczny z 14 listopada 1990 roku – geneza i skutki, pod red. M. Lisa, A. Trzcielińskiej-Polus, L. Drożdż, Opole 2012, 72-95.
 • Mazurkiewicz M., Zagłada Romów i Sinti w czasie II wojny światowej. O »zapomnianym Holocauście«, „Wiadomości Historyczne” 2012, nr 3, s. 3-7.

2015

 • Mazurkiewicz M., Spór o pamięć. Polityczne następstwa powojennych wysiedleń Niemców w pozimnowojennych relacjach polsko-niemieckich i czesko-niemieckich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa-Opole 2015.
 • Colloquium Opole 2014. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i Szanse, pod red. M. Mazurkiewicza, A. Franke i T. Siwka, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, Opole 2015.
 • Mazurkiewicz M., Colloquium Opole 2014. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i Szanse, „Przegląd Zachodni” 2015, nr 1, s. 251 – 253.
 • Mazurkiewicz M., Wielokulturowy Śląski Opolski – perspektywa politologiczna, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2015, t. 3, nr 1, s. 83-101.
 • Mazurkiewicz M., Niemcy w publicystyce E. J. Osmańczyka, w: Śląsk Edmunda Jana Osmańczyka, pod red. M. Lisa, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, Opole 2015.
 • Mazurkiewicz M., Deutsche im kommunistischen Polen im Blickfeld der Bundesregierung und deutscher Vertriebenenorganisationen, In: Die Haltung der Kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevӧlkerung in Polen in den Jahren 1945 bis 1989, A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum (Hg.), Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Gliwice – Opole 2015, s. 491-504.

2016

 • Mazurkiewicz M., Colloquium Opole 2015. Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie, „Przegląd Zachodni” 2016 nr 1, s. 220-223.
 • Mazurkiewicz M., Regionalne uwarunkowania polityki polskiej wobec mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie województwa opolskiego, „Studia Śląskie” LXXVII (2015), s. 53-74.
 • Mazurkiewicz M., Powojenne wysiedlenia Niemców w pamięci Polaków, Niemców i Czechów, w: Colloquium Opole 2015. Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie, pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka i Magdaleny Moj, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2016, s. 237-266.
 • Colloquium Opole 2015. Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie, pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka i Magdaleny Moj, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2016.
 • Mazurkiewicz M., Niemcy w komunistycznej Polsce w optyce rządu federalnego i niemieckich organizacji wysiedlonych, w: Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945–1989, pod red. A. Dziuroka, P. Madajczyka, S. Rosenbauma, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Gliwice – Opole 2017, 561-567.

2017

 • Mazurkiewicz M., Colloquium Opole 2016. Polska, Czechy, Niemcy wobec wyzwania migracji i integracji, „Przegląd Zachodni” 2017 nr 1, s. 251-253. PL ISSN: 0033-2437;
 • Mazurkiewicz M., Deutsche im kommunistischen Polen im Blickfeld der Bundesregierung und deutscher Vertriebenenorganisationen, In: Die deutsche Minderheit in Polen und die kommunistischen Behörden 1945–1989, Adam Dziurok, Piotr Madajczyk, Sebastian Rosenbaum (Hg.), Verlag Ferdinand Schöningh, 1. Aufl., Paderborn 2017, S. 335-348. ISBN 978-3-506-78717-0
 • Mazurkiewicz M., Czynnik pamięci w pozimnowojennych stosunkach polsko-niemieckich, w: Od konfliktu do współistnienia i współpracy. Tom. 1. Bliscy i dalecy sąsiedzi, red. nauk. K. Grysińska-Jarmuła i T. Maresz, Bydgoszcz 2017, s. 256-267. ISBN 978-83-8018-154-0
 • Mazurkiewicz M., Pogranicze wielokulturowe w wymiarze regionalnym – przykład Śląska Opolskiego, w: Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, pod red. P. Dejneki, A. Mikołajko Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017, s. 209-225. ISBN 978-83-8090-310-4
 • Mazurkiewicz M., Wyzwania dla polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa opolskiego – przyczynek do dyskusji, w: Sytuacja demograficzna województwa opolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, pod red. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowskiej, Warszawa 2017, s. 150-163.
 • Colloquium Opole 2016. Polska – Czechy – Niemcy wobec wyzwania migracji i integracji, pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka i Magdaleny Moj, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2017, 342 ss. ISBN 978-83-7126-333-0
 • Mazurkiewicz M., Ludność Górnego Śląska w latach 1950–1989 w świetle wybranych polskich i niemieckich materiałów źródłowych (opracowanie analityczne) , „Rocznik Ziem Zachodnich” 2017, nr 1, s. 706-724. http://rocznikziemzachodnich.pl/index.php/rzz
 • Mazurkiewicz M., Partycypacja mniejszości niemieckiej w polskim życiu publicznym po 1989 r. – przypadek Śląska Opolskiego, „Rocznik Ziem Zachodnich” 2017, nr 1, s.143-164. http://rocznikziemzachodnich.pl/index.php/rzz
 • Mazurkiewicz M., Recenzja książki „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, pod red. S. Łodzińskiego, K. Warmińskiego i G. Gudaszewskiego, WN Scholar, Warszawa 2016, 310 ss., „Rocznik Ziem Zachodnich” 2017, nr 1, s. 753-765. http://rocznikziemzachodnich.pl/index.php/rzz

2018

 • Mazurkiewicz M., Geneza ruchu ziomkowskiego w Niemczech Zachodnich (1947-1949) a źródła rewizjonizmu zachodnioniemieckiego, „Studia Śląskie” 2018, tom 82, s. 125-149. ISSN: 0039-3355
 • Mazurkiewicz M., Kultura pamięci mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku – między trudną przeszłością a wyzwaniami współczesności, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, t. 6, nr 3, s. 211-227. ISSN: 2353-3781
 • Mazurkiewicz M., Polskie wizje odzyskania niepodległości po 1989 r. z osobistego i porównawczego punktu widzenia, W: Wizje niepodległości Polski w  wieku. Historia. Pamięć. Edukacja, pod red. M. Białokura, A. Dawid, A. Gołębiowskiej, Opole 2018, s. 247-263. ISBN 978-83-63904-05-0
 • Mazurkiewicz M., Polskie Ziemie Zachodnie i Północne w optyce organizacji niemieckich wysiedlonych i partii politycznych do 1989 roku, W: „Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, red. E. Kledzik, M. Michalski, M. Praczyk, Poznań 2018, s. 159-182. ISBN: 978-83-65663-85-6.6

2019

 • Mazurkiewicz M., Uczestnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w polskim życiu politycznym po 1989 r., „Wrocławskie Studia Politologiczne” nr 2/2019. s. 73-85.
 • Colloquium Opole 2018. Europa w pół wieku po roku 1968. Historia. Polityka. Kultura, M. Mazurkiewicz, T. Siwek (red.), Opole 2019, ISBN: 978-83-7126-338-5, 20 pkt

2020

 • Mazurkiewicz, M., Wybory niekonkurencyjne w Polsce na poziomie lokalnym – wstępne oceny, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1 2020, S. 97-113; doi: 10.7366/1509499517905
 • Colloquium Opole 2019. Konferencja pokoju z 1919 roku. Jak tworzono ład wersalski, pod red. M. Mazurkiewicz, A. Haas i R. Wieczorka, Instytut Śląski, Opole 2020.ISBN 978-83-7126-364-4

 • Mazurkiewicz Marek, Mniejszość niemiecka w województwie opolskim (1989-2019), W: Województwo Opolskie 1989 – 2019. Przemiany społeczno-gospodarcza i przestrzenne oraz wyzwania rozwojowe, red. Nauk. B. Solga, Opole 2020. ISSN 1429-6063, ISBN: 978-83-660-33-75-7

 • Marek Mazurkiewicz, Opolska różnorodność – praktyczny wymiar wielokulturowości regionu na przykładzie województwa opolskiego, w:  Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej. Śląski i Łużyce na tle krajowym i europejskim, red. M. Choroś, P. Pałys, Instytut Śląski, Opole 2020,, s. 99-121 (ISBN 978-83-7126-359-0)

2021

 • Mazurkiewicz Marek, Ochrona praw mniejszości Narodowych i etnicznych na tle zmian politycznych w Polsce – przyczynek do dyskusji, [W:] Rodzina, ekonomia i migracja, ujęcie prawne i socjologiczno-ekonomiczne, red. Magdalena Butrymowicz, Piotr Kroczek, Kraków 2021, s. 123–153 (Biblioteczka Prawa, 4)  DOI: https://doi.org/10.15633/9788374389105.06

 • Mazurkiewicz Marek, Non-competitive Elections at the Local Level and the Incumbency Advantage of Mayors – Research Experiences from Poland, Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Vol. 19, No. 4, pp. 1015 – 1041, October 2021, https://doi.org/10.4335/19.3.1015-1041(2021), ISSN 1581-5374 Print/1855-363X

 • Od konfrontacji przez normalizację do pojednania i dobrego sąsiedztwa: polsko-czesko-niemiecki kompleks sąsiedztwa w rocznicę traktatów granicznych, pod red. Marka Mazurkiewicza, Agaty Haas i Roberta Wieczorka, Instytut Śląski, Opole 2021, 152 ss. ISBN 978-83-7126-399-6

 • Mazurkiewicz Marek, Mniejszość niemiecka w Polsce w proces transformacji systemowej – założenia i wstępne wyniki badań, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2021, nr 2, s. 47-74. Doi. 10.34616/SKHS.2021.2.47.74.

 
Udział w konferencjach naukowych:

 • 12 maja 2015 r., Opole, doroczne szkolenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Referat pt. „Specyfika i regionalne uwarunkowania upamiętnień
w województwie opolskim ze szczególnym uwzględnieniem Tragedii Górnośląskiej”;

 • 14-15 maja 2015 r., Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, międzynarodowa konferencja naukowa „Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe”.

Referat pt. „Pogranicze wielokulturowe w wymiarze regionalnym – przykład Śląska Opolskiego”;

 • 22-24 września 2015 r., Uniwersytet Jagielloński, Kraków, „III Ogólnopolski Kongres Politologii. Odsłony Polityki”.

Referat pt. „Regionalne uwarunkowania i specyfika polityki polskiej wobec mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie województwa opolskiego”;

 • 25-26 września 2015 r., Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa „Kultury i języki pamięci”.

Referat pt. „Kultura pamięci mniejszości niemieckiej w Polsce – między trudną przeszłością a utrakwistyczną teraźniejszością?”;

 • 6 listopada 2015 r., Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Konferencja metodyczna pt. „Inny nie znaczy obcy”.

Referat pt. „Polityka państwa polskiego wobec cudzoziemców
w kontekście województwa opolskiego”;

 • 16-17 listopada 2015 r., Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Colloquium Opole 2015. Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie.

Referat pt. „Powojenne wysiedlenia Niemców w polskiej, czeskiej
i niemieckiej pamięci”;

 • 11-12 maja 2016 r., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy, Bydgoszcz,

Referat pt.: Czynnik pamięci w pozimnowojennych stosunkach polsko-niemieckich;

 • 26-28 października 2016 r., Kamień Śląski, XXI Seminarium Śląskie pt. Migracje i uchodźstwo w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu-Gliwicach

Referat: Polityczne następstwa powojennych wysiedleni Niemców w pozimnowojennych relacjach polsko-niemieckich;

 • 17-18 listopada 2016 r., Poznań, Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe, Dom Otwarty / Dom Zamknięty? Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku. Edycja VI, pt. Ziemie Odzyskane – na nowo, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referat: Polskie Ziemie Zachodnie i Północne w optyce organizacji niemieckich wysiedlonych

 • 12 kwietnia 2017 r., Opole, Rządowa Rada Ludnościowa, Wojewoda Opolski, Wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa opolskiego,

Referat: Wyzwania dla polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa opolskiego – przyczynek do dyskusji

 • 18 października 2017 r., Opole, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Lata 1947-1949 z perspektywy śląskiej i środkowoeuropejskiej        

Referat: Powstanie organizacji wysiedlonych w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec (1947-1949) – analiza źródłowa

 • 19 października 2017 r., Kędzierzyn-Koźle, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki/Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole, Obcy – od sprzeciwu do poznania, zrozumienia i tolerancji

Referat: Co tak naprawdę wiemy o uchodźcach?

 • 26 października 2017 r., Kamień Śląski, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, XXII Seminarium Śląskie. Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie.

Referat: O zderzeniu „swojego i obcego” na Górnym Śląsku w wymiarze lokalnym. II połowa lat 40. XX w. we wspomnieniach mieszkańców wsi Grodziec (woj. opolskie, gm. Ozimek)

 • 6 listopada 2017 r., Wrocław, Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych

Referat: Nowy dom na Śląsku. Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych we wspomnieniach mieszkańców Grodźca (gm. Ozimek, woj. opolskie)

 • 23 listopada 2017 r., Opole, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Wizje niepodległości Polski w XX wieku. Historia – pamięć – edukacja

Referat: Polskie wizje odzyskania suwerenności  po 1989 roku – analiza porównawcza

Spotkania autorskie, powiązane z promocją książki pt. „Spór o pamięć. Polityczne następstwa powojennych wysiedleń Niemców w pozimnowojennych relacjach polsko-niemieckich i czesko-niemieckich” (2016 r.):

 1. 13 kwietnia 2016 r., Biblioteka Cartias im. v. Eichendorffa w Opolu;

Spotkanie dyskusyjne pt. „Górny Śląsk po roku 1945  – jeden region, wiele historii”, zorganizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Państwowym Instytutem Naukowym – Instytutem Śląskim w Opolu;

 1. 9 maja 2016 r., Volkshochschule Trier (Trewir, Niemcy);

Spotkanie dyskusyjne pt. Polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy – od konfrontacji do wzajemnego zrozumienia (Der Deutsch-Polnischer Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit und der Weg vom  gegeneinander zum miteinander), zorganizowane przez Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji, Towarzystwo Niemiecko-Polskie z siedzibą w Trewierze i Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w ramach Tygodnia Europejskiego 2016 w Nadrenii-Palatynacie;

 1. 28 maja 2016 r., Stara Kuźnia w Grodźcu, siedziba Stowarzyszenia Nasz Grodziec;

Wykład otwarty pt. „Spór o pamięć. Powojenna wymiana ludności w polskiej
i niemieckiej pamięci”, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”
i Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.

 1. 28 sierpnia 2016 r., Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.

Wykład otwarty pt. „Spór o pamięć. Powojenna wymiana ludności w polskiej
i niemieckiej pamięci”, zorganizowany przez Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.

Działalność ekspercka:

 • Przygotowanie rekomendacji ws. uruchomienia w 2016 r. całodobowego programu radiowego pod nazwą „Radio Opole – region mniejszości”;
 • Współudział w sporządzeniu opinii nt. Obywatelskiego projektu ustawy
  o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2699, Sejm VII kadencji) zleconej do wykonania przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2015 r.).

Uzyskane granty i środki finansowe z przeznaczeniem na realizację projektów naukowych:

2014

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: organizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquium Opole 2014”
 • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej: organizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquium Opole 2014”
 • Urząd Miasta Opola: organizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquium Opole 2014”
 • Muzeum Śląskie w Görlitz: organizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquium Opole 2014”
 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki: opublikowanie materiałów międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquium Opole 2014”

2015

 • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej: organizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquium Opole 2014”:
 • Urząd Miasta Opola: organizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquium Opole 2014”
 • Muzeum Śląskie w Görlitz: organizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquium Opole 2014”

2016

 • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej: organizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquium Opole 2016”
 • Urząd Miasta Opola: organizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquium Opole 2016”
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego Danuta Jazłowiecka: organizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquium Opole 2016”
 • Muzeum Śląskie w Görlitz: organizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquium Opole 2016”
 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki: opublikowanie materiałów międzynarodowej konferencji naukowej „Colloquium Opole 2015 i 2016”

 

Działalność honorowa:

 • członek Komisji Historycznej Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Walk i Męczeństwa w Opolu w latach 2011-2016.
 • członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Opolu (2015)

Szczególne osiągnięcia:

 • Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2007/2008;
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególne osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2007/2008;
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za szczególne osiągnięcia w nauce i działalność na rzecz środowiska akademickiego w roku akademickim 2006/2007, otrzymana w 2008 r.;
 • I Nagroda w ogólnopolskim konkursie im. Józefa Kokota na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2008 r.;
 • Wyróżnienie w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych obronioną w 2008 r.
 • Administracja publiczna
 • Aktualne problemy i wyzwania polityki światowej
 • Doktryny i ideologie polityczne
 • Grywalizacja
 • Nauka o Polityce
 • Polityka zagraniczna RP
 • Praktyki zawodowe (wprowadzenie)
 • Seminarium Dyplomowe
 • Zarządzanie karierą

Collegium Civitas pokój 303
telefon: (77) 452 74 71 (z sieci UO: 7471)
e-mail: mmazurkiewicz@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim, niemieckim i angielskim.