dr hab. Marek Chyliński, prof. UO

Profesor nadzwyczajny – Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa

Dziennikarz i medioznawca. W 2016 r. uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach (jako pierwszy w Polsce w tej dyscyplinie). Zainteresowania badawcze skupiają się wokół procesów pracy dziennikarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania informacji i zarządzania informacją, metodologii dziennikarskiej, problematyki jakości przekazów medialnych, normatywnych teorii mediów. Współautor (z prof. Stephanem Russ-Mohlem) cenionego podręcznika „Dziennikarstwo”. Jest członkiem Rady Światowego Stowarzyszenia Wydawców Prasy (WAN IFRA) w Paryżu, przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Izby Wydawców Prasy w Warszawie.

ORCID: 0000-0003-0046-2574

 • problematyka pracy dziennikarskiej
 • poszukiwanie i zarządzanie informacją
 • metodologia dziennikarska
 • problematyki jakości przekazów medialnych
 • normatywna teoria mediów

Wybrane publikacje 2008-2017 Książki:

 • Chyliński, Poszukiwanie informacji w dziennikarskich działaniach komunikacyjnych. Studia i Monografie nr 522, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015.
 • Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Polskapresse wyd. I Warszawa 2008,  wyd. II Warszawa 2009.
 • Chyliński, Polityka bezpieczeństwa Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w latach 1949-2002, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań 2011.
 • Chyliński (redakcja), Citizen Journalism The Future of News or a Grand Utopian Movement, Uniwersytet Opolski, Opole 2012.

 Artykuły naukowe i teksty zamieszczone w pracach zbiorowych:

 • Research i źródła informacji dziennikarskiej w świetle badań środowiska dziennikarskiego, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 2/ 2016, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Dziennikarska autopoiesis. Samoocena i samoregulacja dziennikarska w dyskursie medialnym, „Zarządzanie w Kulturze” Kraków, t. 16-2015/16.
 • Informacja i zarządzanie informacją w działalności samorządowej , „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” Gliwice z. 69/2014,  s. 123-131.
 • Obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych a profesjonalizm dziennikarski, „Studia Medioznawcze“ Warszawa nr 3(58) 2014, s. 25-38.
 • Prawda jako zasada dyskursu dziennikarskiego, „Zarządzanie w Kulturze”, Kraków t. 15 (2) 2014. s. 151-167
 • Journalism within the European Public Sphere [w:] W. Piątkowska-Stepaniak (red.), Open Europe t. 1. Cultural Dialogue Across Borders. Europe of the Wary: New Communication and Information Order for Reduction of Tension within the United Europe, Uniwersytet Opolski, Opole 2014, s. 91-102.
 • Źródła informacji dla historyka i dziennikarza [w:]  D. Kisielewicz, A Trzcielińska-Polus (red.), Między historią a polityką. Śląsk w przestrzeni europejskiej, Uniwersytet Opolski Opole 2014, s. 303-311
 • Prawo do repliki prasowej. Instytucja sprostowania  w prawie polskim na tle rozwiązań francuskich i niemieckich, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio K: Politologia” Lublin, vol. XX 2 2013, s. 169-186.
 • Citizen Journalism – New Phenomenon in New Media [w:] M. Chyliński [red. ]Citizen Journalism The Future of News or a Grand Utopian Movement, Uniwersytet Opolski, Opole 2013 s. 11-24,
 • Sources of information on Citizen Journalism. Case studies of pland wiadomości24.pl. [w:] M. Chyliński [red.] Citizen Journalism The Future of News or a Grand Utopian Movement,  Uniwersytet Opolski, Opole 2013, s. 77-104
 • Między polityką europejska i atlantycką. Niemiecka SPD wobec dylematów bezpieczeństwa  1990-2011, „Atheneum Polskie Studia Politologiczne“ Toruń, nr 4 2012, s. 193-211.
 • Problem kryptoreklamy i treści public relations w deontologii dziennikarskiej, [w:] I. Hofman [red.], Współczesne media. Kryzys w mediach, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 91-110
 • Dziennikarze, jako kategoria zawodowa w świetle zmian przepisów prawa prasowego, postulatów środowisk zarządzających mediami, i  prób wprowadzenia ograniczeń korporacyjnych, „Zarządzanie w Kulturze”, Kraków t. 13 2012, s. 203-222.
 • Dziennikarskie procesy pracy a zarządzanie jakością w  mediach [w:] E. Orzechowski, Ł. Gaweł [red.], Zarządzanie kultura/media/dziedzictwo,  Wydawnictwo Attyka, Kraków 2012, s. 109-126.
 • Metodologia researchu a profesjonalizm dziennikarski. „Studia Medioznawcze”, Warszawa nr 3 2012 r. 43-64.
 • Dziennikarstwo i Public Relations  w ekonomice zainteresowania publiczności. „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków nr 3-4, 2011 s. 28-48.
 • Framing w procesie zarządzania informacją w dziennikarstwie „Zarządzanie w    Kulturze”, Kraków t. 14 (z. 1)/ 2013, s. 83-97.
 • O kolonizowaniu dziennikarstwa przez polityczne public relations. Kilka przykładów z Polski, Niemiec i USA [w:] Antynomie polityczności  red. K. Minkner, L. Rubisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 201-210.

Pełnione funkcje społeczne:

 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Izby Wydawców Prasy w Warszawie
 • Członek Międzynarodowej Rady Światowego Stowarzyszenia Wydawców Prasy (WAN IFRA) w Paryżu
 • Prawo mediów
 • Polski system medialny
 • Research dziennikarski
 • Przejawy konwergencji i agregacji w mediach

Kontakt: Collegium Civitas pokój 306
telefon: (77) 452 74 74 (z sieci UO: 7474)
e-mail: mchylinski@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim i niemieckim.