dr hab. Kamil Minkner, prof. UO

Profesor nadzwyczajny – Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

Zajmuje się naukowo teorią polityką (szczególnie kwestią polityczności oraz kryteriami upolitycznienia) oraz relacjami pomiędzy polityką a kulturą (szczególnie sztuką, kulturą popularną i cyberkulturą). W 2009 obronił na Uniwersytecie Warszawskim pracę Kino jako medium polityczne. W 2012 wydał książkę O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią. Specjalista w zakresie jakościowych badań społecznych oraz prognoz strategicznych, które aplikował w analizach eksperckich realizowanych m.in. na rzecz Radia Opole, Urzędu Miasta Opole czy Uniwersytetu Opolskiego. Członek ogólnopolskiego zespołu badawczego funkcjonującego na podstawie grantu Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku realizowanego  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Redaktor tematyczny w czasopismach „Athenaeum. Polskie Studia Politologicze” oraz „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”. Jest również absolwentem szkoły filmowej Wajda School w Warszawie (2012). Interesuje się kinem społecznie i politycznie zaangażowanym, niezależną muzyką rockową i postrockową oraz posthumanizmem.

ORCID: 0000-0001-9655-5075

 • teoria polityki (problem polityczności, kryteria upolitycznienia zjawisk społecznych)
 • metodologia badań społecznych (szczególnie badania jakościowe i analizy prognostyczne)
 • sztuka i kultura popularna a polityka
 • polityka kulturalna
 • posthumanizm
Książki

 • O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią, Elipsa, Warszawa 2012.

Prace zbiorowe pod redakcją

 • Minkner, Lech Rubisz, Antynomie polityczności. Artykuły, eseje i szkice dedykowane Profesor Barbarze Goli, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.
 • Minkner, A. Barska, W kręgu świata arabsko-muzułmańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

Redakcje czasopism

Jako redaktor naczelny poprowadziłem pięć numerów naukowego czasopisma politologicznego „Dyskurs”. Do każdego numeru napisałem rozbudowany artykuł wprowadzający. Tytuły kolejnych numerów:

 • nr 1: Popkulturyzacja polityki, 2005
 • nr 2: Współczesne autorytaryzmy, 2005
 • nr 3: Poprawność polityczna, 2006
 • nr 4: Medioświaty polityczne, 2006
 • nr 5: Wiara w politykę, 2007

Rozdziały w podręcznikach akademickich

 • Brazylijskie cinema nôvo i inne kinematografie Ameryki Łacińskiej [w:] Historia kina, tom 3, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, 2015, s. 535–571.
 • Rozwój czy niedorozwój demokracji w Indiach? Rozwiązania instytucjonalne a otoczenie społeczno-kulturowe [w:] Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, red. K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2010. [współpraca Dariusz Czywilis]

Artykuły w czasopismach naukowych z listy ministerialnej B

 • Konfigurowanie granic gatunkowych a problem polityczności. Przypadek posthumanizmu i transhumanizmu, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2017, Vol. 55, s. 7–27.
 • Metateoretyczne uwagi do koncepcji polityczności Chantal Mouffe w kontekście jej ideologicznych uwikłań, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2017, nr 22, s. 53–74.
 • Polish contemporary art to the anti-semitism of Poles and its political significance, „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities” 2016, nr 6 s. 195–221.
 • Ideologiczne i polityczne aspekty klasycznego westernu na przykładzie „Winchester’73” oraz „Gwiazdy Szeryfa” Anthony’ego Manna, „Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon” 2016, nr 18, s. 278 – 308.
 • Tradycyjny instytucjonalizm i jego znaczenie dla nauk politycznych, „Historia i Polityka. Półrocznik Poświęcony Myśli Politycznej i Stosunkom Międzynarodowym” 2015, nr 13, s. 9– 29.
 • Główne problemy konceptualizacji pojęcia polityczności, „Studia Politologiczne” 2015, nr 37, s. 50–74.
 • Problem polityczności jako metateoretyczne wyzwanie dla politologii, „Athenaeum” 2014, nr 43, s. 7–22.

Artykuły naukowe w pracach zbiorowych /wybrane/

 • Polityczność teorii spiskowych a ich przewrotne znaczenie poznawcze. Analiza krytyczna i dialektyczna [w:] Politologii model krytyczny, red. M. Mikołajczyk, M. Karwat, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, 90–119.
 • Polityczność Internetu w perspektywie teorii radykalnej demokracji [w:] Wybrane zagadnienia teorii polityki, red. J. Nocoń, s. 227–250 .
 • Dwunastu gniewnych ludzi Sidneya Lumeta jako metaforyczny i metonimiczny wyraz dylematów demokracji liberalnej [w:] Antynomie i paradoksy współczesnej demokracji, red. M. Tobiasz, Elipsa, Warszawa 2016, s. 139 – 161.
 • Film jako środek walki politycznej na przykładzie argentyńskiego „Trzeciego Kina” w latach 60. i 70. XX wieku [w:] Rekonesans filmowy, red. M. Kowalski, T. Sikorski, Von Borowiecky, Radzymin – Warszawa 2016, s. 223–258.
 • The Internet and the Agonistic Understanding of the Political: Theoretical Reflextions in the Context of Radical e-Democracy [w:] Open Europe: Cultural Dialogue Across Borders. Europe of the Wary: New Communication and Information Order for Reduction of Tension within the United Europe, red. Piątkowska-Stepaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 129-141.
 • Polityki publiczne w ujęciu krytycznym. Próba teoretycznego zarysowania paradygmatu [w:] Polityki publiczne w teorii i praktyce, red. B. Choroś, M. Niebylski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014. [współautorstwo: Magdalena Ozimek]
 • Kino krytyki politycznej jako sfera debaty publicznej na przykładzie kinematografii francuskiej i włoskiej lat 70. XX wieku [w:] Sztuka i polityka. Teatr, kino, red. M. Jeziński, B. Brodzińska-Mirowska, Ł. Wojtkowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 325–346.
 • O pożytkach myślenia prospektywnego w naukach społecznych [w:] Antynomie polityczności. Artykuły, eseje i szkice dedykowane Profesor Barbarze Goli, red. K. Minkner, L. Rubisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 25-36.
 • Rytualna nieczystość jako kategoria dystynkcji społecznej na przykładzie instytucji i praktyki niedotykalności w Indiach [w:] Bród. Idee – dylematy – sprawy, red. M. Sztandarda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.
 • O filmowych metaforach politycznych [w:] Symboliczność przestrzeni polityki. Między teorią a praktyką, red. J. Golinowski, F. Pierzchalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011, s. 69-87.
 • Krytyka tradycyjnego modelu analizy teorii spiskowych w kontekście thrillerów konspiracyjnych w latach 70. [w:] Zmowa, intryga, spisek w strukturze codzienności, red. K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 197-219.
 • Konstrukcja, rekonstrukcja i dekonstrukcja znaczeń politycznych w kinie na przykładzie filmu Gandhi Richarda Attenborougha [w:] Sztuki wizualne jako nośniki ideologii, red. M. Lisiecki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 161-187.
 • Kino jako przestrzeń wzajemnych relacji miedzy polityką a moralnością. Od mechanizmu zwierciadła do sposobu działania politycznego [w:] Etyka a polityka, H. Kretek, R. Riedel, PWSZ Racibórz, Instytut Politologii UO Opole 2009, s. 209-228.
 • Dyskursywna polityczność kina jako medium. Perspektywa interpretacjonistyczna [w:] Demokracja medialna – źródła władzy, red. A. Kracher, R. Riedel, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2007, s. 130-144.
 • Od paradoksów polityki do polityki paradoksu. Rzecz o popkulturyzacji politycznej w kontekście filmu politycznego [w:] Paradoksy polityki, red. M. Karwat, DW ELIPSA, Warszawa 2007, s. 150-171.
 • Główne problemy polityki zagranicznej Omanu w okresie niepodległości [w:] Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, A. Chodubski, M.J. Malinowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 36-373.
 • Polityka jako sfera kultury. O systemie politycznym współczesnego Omanu [w:] A. Barska, K. Minkner, W kręgu świata arabsko-muzułmańskiego, Opole 2005, s. 57-78.
 • Popkuluryzacja polityki. Próba wyjaśnienia kategorii badawczej oraz zarysowanie paradygmatu teoretycznego, „Dyskurs”, nr 1, 2005, s. 5-21 [wspólnie z prof. O. Cetwińskim].
 • Przywódca egalitarny w shierarchizowanym społeczeństwie. Mohandas Karamchand Gandhi, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2004, s. 320-335.
 • Grupy interesu w demokracjach jutra. Zarys prognozy [w:] Grupy interesu. Teorie i działanie, Z. Machelski, L. Rubisz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 170-186.

Ekspertyzy

 • Strategiczne kierunki rozwoju Opola do 2030 roku, Opole 2018. [wspólnie z Adamem Drosikiem]

Raport przedstawia omówienie wyników badań społecznych, jakie zostały przeprowadzone z inicjatywy Urzędu Miasta Opola pod kątem przygotowywanej strategii rozwoju tego miasta do roku 2030. Zebrany i opracowany analitycznie materiał badawczy miał w założeniu dostarczyć kompleksową wiedzę na temat potrzeb społecznych mieszkańców Opola oraz możliwych trendów, jakie będą kształtować wyzwania, w tym szanse i zagrożenia, przed jakimi miasto stanie w najbliższej dekadzie.

 • Wdrożenie systemu dualnego kształcenia na Uniwersytecie Opolskim, Opole 2015. [wspólnie z Adamem Drosikiem]

Badania miały charakter ewaluacyjny w zakresie oceny jakości wdrażania na Uniwersytecie Opolskim systemu dualnego kształcenia. Badacze przeprowadzili wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe oraz ankiety, a osobami badanymi byli studenci kierunków dualnych, kadra dydaktyczna oraz niemal wszyscy przedsiębiorcy.

 • Opracowanie szczegółowych rekomendacji nt. potrzeb rynku pracy w kontekście kształcenia dualnego Raport z badań, Opole 2014. [wspólnie z Adamem Drosikiem]

Badania ilościowe i jakościowe wykonane w ramach projektu „Wdrożenie dualnego systemu kształcenia na Uniwersytecie Opolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport zawierał nie tylko analizę procesu badawczego i jego wyników, ale także opracowanie założeń metodologicznych i konceptualnych przy badaniu potrzeb rynku pracy za pomocą metody zogniskowanego wywiadu grupowego oraz ankietowej. W raporcie przedstawiono również szczegółowe zalecenia  dotyczące wdrażania systemu dualnego na UO.

 • Radio Opole – medium regionalne wobec współczesnych wyzwań. Analiza strategiczna z zastosowaniem ekstrapolacji trendów na lata 2014–2020, Opole 2014. [wspólnie z Adamem Drosikiem i Błażejem Chorosiem]

Analiza strategii rozwojowej najważniejszej publicznej rozgłośni na Opolszczyźnie w kontekście współczesnych przemian medialnych oraz na kilku kluczowych płaszczyznach: technologicznej, marketingowej, programowej i finansowej.  Analizę wykonał zespół ekspercki w ramach Pracowni Analiz i Ekspertyz Zakładu Teorii Polityki Instytutu Politologii, której jestem kierownikiem.

 • Film jako źródło wiedzy społeczno-politycznej [w:] Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli, red. A. Mirska-Czerwińska, Warszawa 2012. Materiał, który opracowałem na zlecenie Centrum Edukacji Obywatelskiej miał na celu przedstawić możliwości wykorzystania filmu jako narzędzia w dydaktyce szkolnej o problemach społeczno-politycznych.

Hasła encyklopedyczne

 • Autarkia [w:] Encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, J. Marszałek – Kawa, W. Sokół, Toruń 2004, s. 24-25.
 • Prognozowanie polityczne, Encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, J. Marszałek – Kawa, W. Sokół, Toruń 2004, s. 291-292.
Działalność badawcza/Granty

 • Udział w grancie pt.: Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku

Nr grantu: ODW-0161/NPRH4/H2b/83/2016 na podstawie umowy z dnia 14 marca 2017 zawartej z MNiSW.
Nazwa programu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł Rozwój 2b
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; kwota dofinansowania: 1,3 mln
Kierownik grantu: prof. dr hab. Dariusz Kosiński
Czas realizacji: 2017–2020

Opis roli: członek grupy badawczej zajmującej się analizą oprawy dekoracyjnej i scenograficznej oraz symbolicznym konstruowaniem przestrzeni wydarzeń politycznych (manifestacje, pochody, wiece) oraz o politycznym znaczeniu (np. pogrzeby ważnych osobistości życia politycznego). W ramach grantu analizowane są wzajemne związki pomiędzy scenografią społeczno-polityczną a teatrem. Prace związane z realizacją grantu obejmują m.in. udział w międzynarodowych konferencjach oraz przeprowadzenie kwerend w archiwach zagranicznych. Jednym z planowanych efektów grantu ma być wystawa w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”.

 • 2016 – udział w interdyscyplinarnym projekcie naukowym o zasięgu krajowym „Mechanika rewolucji w kinematografii światowej (Kultura – Historia – Polityka). Organizatorem projektu był Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • 2014 – udział w międzynarodowym projekcie Wdrożenie dualnego systemu kształcenia na Uniwersytecie Opolskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Uniwersytet Opolski we współpracy ponadnarodowej z Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) w Mannheim. Członek grupy ekspertów przeprowadzających badania naukowe (ilościowe i jakościowe), które był następnie podstawą do sformułowania kryteriów praktycznej realizacji projektu.

Ważniejsze konferencje, seminaria i wyjazdy naukowe

 • Kamil Minkner, udział w panelu Postulowane kierunki i sposoby badań politologicznych w Polsce jako wyzwanie przyszłości, Ogólnopolski Zjazd Ośrodków Politologicznych Politologia w Polsce a Konstytucja dla Nauki 2018, 9–10 kwietnia 2018, Zielona Góra.
 • Kamil Minkner, referat: Jakie wartości promuje kino europejskie? Próba odpowiedzi na przykładzie najważniejszych europejskich festiwali filmowych,  II Kongres Europeistyki – Państwo w Unii Europejskiej, 28 września 2017, Szczecin.
 • Kamil Minkner, Referat: Estetyka przemocy. Analiza radykalnych przekazów artystyczno-politycznych [w ramach moderowanego przeze mnie i dr. hab. Łukasza Młyńczyka panelu Przemoc symboliczna], Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza przemocy w polityce. Między arogancją, pogardą a nienawiścią, 10–13 września 2017, Stara Jedlanka.
 • Kamil Minkner, referat: Film jako narzędzie wiedzy społeczno-politycznej i historycznej, III Konferencja Edukacja Filmowa w szkole, 17 grudnia 2016, Opole.
 • Kamil Minkner, streszczenie referatu: O polityczności i ideologiczności praktyk artystycznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sztuka jako forma debaty publicznej w Polsce. Od teorii do praktyki, 17 listopada 2016, Warszawa [na podstawie założeń zawartych w streszczeniu powstał następnie opublikowany w „Studiach Politologicznych” artykuł naukowy].
 • Kamil Minkner, streszczenie referatu: Ideologiczne uwikłania teorii konfliktu, Ogólnopolska Konferencja Zakładów Teorii Polityki, Konflikt polityczny w refleksji teoriopolitycznej, 16–17 maja 2016, Wrocław [na podstawie założeń zawartych w streszczeniu powstał następnie opublikowany we „Wrocławskich Studiach Politologicznych” artykuł naukowy].
 • Kamil Minkner, referat: O przewrotnym znaczeniu poznawczym teorii spiskowych. Analiza krytyczna jako progresywna reinterpretacja zjawisk nieprogresywnych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Politologii model krytyczny, 4–5 kwietnia 2016, Kraków.
 • Kamil Minkner, referat: Kryteria polityczności sztuki, III Kongres Politologii Odsłony Polityki, 22–24 września 2015, Kraków.
 • Kamil Minkner, referat: O pojęciu zjawiska politycznego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Teoria polityki wobec wyzwań współczesności, 18–19 maja 2015, Jurata.
 • Kamil Minkner, referat: Internet a problem polityczności. W kierunku agonistycznego modelu współczesnego ładu informacyjnego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Open Europe – Cultural Dialogue Across Borders, 16 kwietnia 2014, Opole (całość w dniach: 15 – 16 kwietnia).
 • Kamil Minkner, referat: Co jest  polityczne?  Co  jest  polityką?  Przegląd  ujęć  i  koncepcji teoretycznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dokonania i wyzwania stojące przed teorią polityki w Polsce, 7–8 kwietnia 2014, Ośrodek Pracy Twórczej PAN „Mądralin”.
 • Kamil Minkner, referat: Nieczystość jako rodzaj dystynkcji społecznej. O „Niedotykalnych” w Indiach, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Idee – dylematy – sprawy, 24 kwietnia 2012, Pokrzywna.
 • Kamil Minkner, referat: Kino jako sfera świadomości politycznej. O włoskich filmach politycznych w latach 70.: konwencje, strategie, problemy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa SZTUKA I POLITYKA – KINO, FILM, 20 października 2010, Toruń.
 • Kamil Minkner, referat: Funkcjonalny charakter teorii spiskowych w kontekście włoskiego i amerykańskiego kina w latach 70., Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zmowa, intryga, spisek w strukturze codzienności, 20 kwietnia 2010, Pokrzywna.

Udział  w  komitetach  organizacyjnych  krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura popularna i ideologia, 25 maja 2018, Poznań; członek Komitetu Naukowego.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza zmiany: między rewolucją a ewolucją. W 200-lecie urodzin Karola Marksa, 23–24 kwietnia 2018, Turawa; pomysłodawca i główny organizator (wspólnie z dr. Bartoszem Rydlińskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sztuka jako forma debaty publicznej w Polsce. Od teorii do praktyki, 17 listopada 2016, Warszawa; organizator jako reprezentant Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego (wspólnie z dr. hab. Danielem Przastkiem z Uniwersytetu Warszawskiego).
 • III Kongres Politologii Odsłony Polityki, 23 września 2015, Kraków; moderator i organizator panelu tematycznego: Polityczny status sztuk pięknych i popularnych.

 Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism 

 • „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, od 2013, Wydawnictwo Adam Marszałek, redaktor tematyczny w dziale Metodologia i teoria polityki. Za tekst opublikowany w czasopiśmie przyznaje się aktualnie 14 pkt. Czasopismo znajduje się w bazie referencyjnej ERIH Plus.
 • „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, redaktor tematyczny w zakresie teorii polityki oraz Azji [czasopismo elektroniczne, 7 pkt na ministerialnej liście B].
 • Członek Rady Naukowej cyklu wydawniczego „Film. Historia i konteksty”. Serię otwiera monografia pt. Romantyka rewolucji. Rekonesans filmowy, pod red. M. Kowalskiego, T. Sikorskiego, Warszawa 2016. Rok później ukazał się tom Wykluczeni. Ludzie marginesu w kinematografii światowej. Natomiast kolejny, trzeci tom z cyklu dotyczyć będzie Ziem Zachodnich i Północnych („Ziem Odzyskanych”) w polskim filmie dokumentalnym i fabularnym.

 

 • Teoria polityki
 • Kino jako medium polityczne
 • Kultura popularna
 • Cyberkultura
 • Wiedza o filmie

Collegium Civitas pokój 305
telefon: 77 / 452 74 73 (z sieci UO: 7473)
e-mail: kminkner@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim, angielskim i francuskim.