dr hab. Joanna Kulska, prof. UO

Profesor nadzwyczajny – Katedra Stosunków Międzynarodowych

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (stosunki międzynarodowe) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (kulturoznawstwo). Stopień naukowy doktora został jej nadany przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy „Stolica Apostolska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych od Jana XXIII do Jana Pawła II”. Od początku zatrudnienia na Uniwersytecie Opolskim pełni funkcję Koordynatora Programu Erasmus (wraz z drem Bartoszem Czepilem) oraz od momentu ich zainicjowania jest dyrektorem, po stronie UO, polsko-niemiecko-francuskich studiów Europa Master.

ORCID: 0000-0001-6276-2877

 • międzynarodowe stosunku kulturalne
 • religia w stosunkach międzynarodowych
 • rozwiązywanie konfliktów i budowanie pokoju
 • społeczeństwo obywatelskie
 • ruchy społeczne
 • ewolucja współczesnej dyplomacji
 • Joanna Kulska, Stolica Apostolska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych od Jana XXIII do Jana Pawła II , Opole 2007.
 • Joanna Kulska, European values and European identity. The role of religion in the European debate, “The International Affairs Review”, 2007, nr 1,2, s. 20-26.
 • Joanna Kulska, Prawa reprodukcyjne jako przedmiot kontrowersji i sporów w dziedzinie praw człowieka, „Stosunki Międzynarodowe”, 2007, nr 3-4, t. 36, s. 131-144.
 • Joanna Kulska, Stosunki państwo-Kościół w Unii Europejskiej i ich ewolucja, „Dyskurs”, 05/2007, s. 15-30.
 • Joanna Kulska, Stolica Apostolska wobec pierwszej i drugiej wojny w Zatoce Perskiej, [w:] Konflikty i spory międzynarodowe, t. I, red. R. Łoś, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 125-141.
 •  Joanna Kulska, Kultura fundamentem rozwoju ludzkości. Współpraca Stolicy Apostolskiej z UNESCO w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II – w kręgu myśli politycznej i dyplomacji, red. M. Wilk, Ł. Donaj, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2009, s. 182-190.
 • Joanna Kulska, Między etyką i polityką. Kontrowersje amerykańsko-watykańskie wokół koncepcji wojny sprawiedliwej, [w:] Etyka i polityka, red. H. Kretek, R. Riedel, Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu, Racibórz-Opole 2009, s. 94-108.
 • Joanna Kulska, Europa zsekularyzowana? Religia i religijność społeczeństw Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji, [w:] W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą i polityką, t. I, red. U. Cierniak, Instytut Filologii Obcych Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2010, s. 361-370.
 • Joanna Kulska, Rebuilding the Role of the Catholic Church in Central European Societies After 1989, [w:] Central Europe. Two Decades After, red. Rafał Riedel, Centre for Europe, University of Warsaw & Institute of Political Science, Opole University, Warszawa 2010, s. 163-178.
 • Joanna Kulska, Religion and State in the European Union, “The Journal of Social and Economic Research”, 2011, t.16 nr 22, s. 307-334.
 •  Joanna Kulska, Ewolucja miejsca i roli czynnika religijnego w stosunkach międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, 2012, nr 1 (t. 45), s. 75-102.
 • Joanna Kulska, Faith-based diplomacy. Religia jako czynnik funkcjonalny w stosunkach międzynarodowych, [w:] Religia w stosunkach międzynarodowych, red. A.M.Solarz, H. Schreiber, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 137-154.
 • Joanna Kulska, Faith-based diplomacy jako instrument rozwiązywania sporów i konfliktów międzynarodowych, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 2013, nr 38, s. 9-25.
 • Joanna Kulska, Ambiwalencja świętości jako przejaw czynnika religijnego w stosunkach międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 2013, nr 48, s. 85-100.
 • Joanna Kulska, Organizacje religijne i motywowane religijnie wobec problemów rozwoju i pomocy humanitarnej, [w:] J. Dobrowolska-Polak (red.) Polityka budowy pokoju. Pomoc humanitarna i rozwojowa, WSNHiD – Instytut Zachodni 2013, s. 147-174.
 • Joanna Kulska, Wspólnota Świętego Idziego jako przykład organizacji pozarządowej motywowanej religijnie, [w:] W. Gizicki (red.) Religia w polityce światowej. Dylematy narodowe i międzynarodowe, Instytut Sądecko-Lubelski 2013, s. 79-95.
 • Joanna Kulska, Oblicza dyplomacji czyli o zmieniającym się rozumieniu pojęć „dyplomacja” i „dyplomata” w polityce międzynarodowej, [w:] L. Rubisz, K. Minkner (red.) Antynomie polityczności. Artykuły, eseje i szkice dedykowane Profesor Barbarze Goli, Opole 2013, s. 139-144.
 • Joanna Kulska, Dialogue as a Key Element of Track II Diplomacy, [w:] Open Europe:  Cultural Dialogue Cross Borders, Volume 5: New Diplomacy in Open Europe, red. Barbara Curyło, Joanna Kulska, Aleksandra Trzcielińska-Polus, Opole 2014, s. 27-37.
 • Barbara Curyło, Joanna Kulska, Aleksandra Trzcielińska-Polus (red.), Open Europe:  Cultural Dialogue Cross Borders, Volume 5: New Diplomacy in Open Europe, red., Opole 2014.
 • Joanna Kulska, Transformation of conflict as the key element of religious and non-religious peacebuilding, [w:] Bridging the Divides. Post-conference publication on faith-based reconciliation and peacebuilding commemorating the 30th anniversary of “Reconciliatio et paenitentia” by St. John Paul II and the Year of Jan Karski, red. Monika Gabriela Bartoszewicz, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2014, s. 51-62, http://www.centrumjp2.pl/wp-content/uploads/2015/02/Bridging-the-Divides-Postconference-Publication.pdf
 • Joanna Kulska, Faith-based diplomacy i transnarodowi aktorzy religijni, [w:] Religia i polityka. Zarys problematyki, red. Piotr Burgoński, Michał Gierycz, Instytut Politologii UKSW i Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2014, s. 575-599.
 • Joanna Kulska, Jan Paweł II wobec zderzenia cywilizacji. Rola dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w procesie konstruowania postzimnowojennego ładu międzynarodowego, [w:] Jan Paweł II w komunikowaniu międzykulturowym. O sztuce dialogu z Innym, red. Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo, Vertum. Wydawnictwo Naukowe i Specjalistyczne, Olsztyn 2014, s. 145-165.
 • Joanna Kulska, Interesy jednostek versus interesy polityczne. Prof. Herbert C. Kelman i jego interaktywna metoda rozwiązywania konfliktów, [w:] Między historią a polityką. Śląsk w przestrzeni europejskiej. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Edmundowi Nowakowi, red. Danuta Kisielewicz, Aleksandra Trzcielińska-Polus, Opole 2014, s. 295-301.
 • Joanna Kulska, Rola dyplomacji II toru w bliskowschodnim procesie pokojowym, [w:] Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku, red. W. Lizak,  A. M. Solarz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 118-130.
 • Joanna Kulska, A Balanced Perception of Religion in International Relations, 9 lipca 2015, http://www.e-ir.info/2015/07/09/a-balanced-perception-of-religion-in-international-relations
 • Joanna Kulska (red.), Oblicza pojednania. Faces of reconciliation, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 1-279.
 • Joanna Kulska, Od wymiaru religijnego do wymiaru politycznego: pojednanie we współczesnych stosunkach międzynarodowych, [w:] Joanna Kulska (red.), Oblicza pojednania. Faces of reconciliation, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 17-34.
 • Joanna Kulska, Aktorzy religijni w procesie rozwiązywania konfliktów i w negocjacjach międzynarodowych, [w:] B. Curyło, W. Opioła (red.), Negocjacje międzynarodowe. Determinanty, aktorzy, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 85-100.
 • Joanna Kulska, Religijne budowanie pokoju (religious peacebuilding): rola religii w rozwiązywaniu konfliktów, [w:] red. A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski (red.), Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. Tom 1. Zagadnienia teoretyczne. Europa i obszar poradziecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 81-101.
 • Joanna Kulska, Rola pojednania w relacyjnym podejściu do rozwiązywania konfliktów, „Wschodnioznawstwo” 2016, s. 11-26.
 • Joanna Kulska, Ewolucja koncepcji pojednania we współczesnych stosunkach międzynarodowych, [w:] M. Osuchowska (red.), Religia i etyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, s. 201-218.
 • Joanna Kulska, Dealing with a Trauma Burdened Past: between Remembering and Forgetting, Polish Political Science Yearbook, 2017, vol. 46, issue 2
 • Joanna Kulska, Between Religion and Politics: The Message of the Polish Bishops to the German Bishops from 1965 and Its Contribution to Polish-German Reconciliation,  Annales of the “Ovidius” University of Constanta, Political Science Series, 2017/6
Stypendia:

 • Stypendium Fundacji Jana Pawła II, Rzym, 2001
 • Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na pobyty badawczy w University of Chicago, 2015
 • Profesura gościnna w Instytucie Politologii Uniwersytetu w Moguncji, 2017

Konferencje krajowe i międzynarodowe (wybrane):

 • Colloguium on Catholic Approaches to Nuclear Proliferation and Disarmament, London, May 24-25, 2016
 • Perspectives for a World Free From Nuclear Weapons and for Integral Disarmament, Watykan, 10-11.11.2017
 • European Workshop on dealing with the violence burdened past in Bosnia and Hercegovina, Sarajewo, 23-26 April 2018
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • Historia stosunków międzynarodowych
 • Przedmiotowe i podmiotowe zmiany we współczesnych stosunkach międzynarodowych
 • Religion in international relations
 • Social movements
 • Church-state Relations in Europe

Collegium Civitas pokój 314
telefon: (77) 452 74 79 (z sieci UO: 7479)
e-mail: jkulska@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim i angielskim.