dr Grzegorz Balawajder

Starszy Wykładowca – Katedra Studiów Europejskich

Absolwent ekonomii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, politolog, ekonomista, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (doktorat z wyróżnieniem ukończony na Uniwersytecie Wrocławskim). Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii. Specjalizuje się w badaniach dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów globalnych. Ponadto zajmuje się zagadnieniem zmieniającej się funkcji współczesnej granicy, w szczególności w kontekście integracji europejskiej a także stosunków Polski z sąsiadami.

ORCID: 0000-0002-9397-4095

 • współczesne stosunku międzynarodowe
 • problemy globalne
 • funkcje granicy, w szczególności w kontekście integracji europejskiej
 • stosunki Polski z sąsiadami
 • Grzegorz Balawajder, Problem światowego zadłużenia jako problem globalny. Zeszyty Naukowe WSP Opole, Nauki Społeczno-Polityczne VI 1993, ss. 7-22.
 • Grzegorz Balawajder, Rozwiązywanie problemów globalnych na przykładzie zadłużenia. Zeszyty Naukowe WSP Opole, Nauki Społeczno-Polityczne IX 1994, ss. 13-24.
 • Grzegorz Balawajder, Rynki finansowe, zadłużenie międzynarodowe w kontekście procesów globalizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Nauki Społeczno-Polityczne 12,Opole 1998, ss.7-20.
 • Grzegorz Balawajder, Nauczanie języka niemieckiego w Polsce jednym ze sposobów odchodzenia od stereotypów i mitów w stosunkach polsko-niemieckich. [w:] Colloquium Opole 2000. Stereotypy i uprzedzenia w stosunkach między Polakami, Niemcami i Czechami. (red.) W. Lesiuk , A. Trzcielińska- Polus. Opole 2001, ss. 200-206.
 • Grzegorz Balawajder, Polityczne implikacje globalnego zadłużenia państw. [w:] Z. Nowak (red.) Wymiary globalizacji. Opole 2002, ss. 130-143.
 • Grzegorz Balawajder, Studenci wobec nadziei i zagrożeń zintegrowanej Europy – uwagi uczestnika. Przystąpienie Polski i Czech do Unii Europejskiej z punktu widzenia euroregionów pogranicza polsko-czeskiego. Opawa 2002, ss. 58-62.
 • Grzegorz Balawajder, Zmieniająca się rola granicy na pograniczu polsko-czeskim w kontekście integracji europejskiej.[ w:] B. Kozera, M. Lis (red.), Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich. Wykorzystywanie wspólnych szans. Opawa2002, ss. 9-18.
 • Grzegorz Balawajder, S.M. Grochalski, A. Trzcielińska-Polus. Różnorodność funkcji granic w stosunkach Polski z państwami sąsiednimi. [ w:] T. Łoś-Nowak, A. Dudek (Red.) Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym. Legnica 2002, ss. 326-333.
 • Grzegorz Balawajder, Funkcja granicy w transgranicznym układzie regionalnym. [w:] M. Barański(red.) Samorząd-Rozwój-Integracja. Katowice 2003, ss. 68-76.
 • Grzegorz Balawajder, Granica polsko-czeska w kontekście integracji europejskiej. Różne aspekty ewolucji funkcji granicy [w:] B. Kozera, M. Lis (red.). Śląsk Opawski i Opolski w kierunku standardów europejskich. Praca-Współpraca-Bezrobocie. Opole 2003, ss. 229-238.
 • Grzegorz Balawajder, S.M. Grochalski, A.Trzcielińska-Polus , Edukacja w służbie współpracy polsko-czeskiej na pograniczu Śląska Opolskiego i Opawskiego. [w:] Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich. Aktywność społeczna mieszkańców pogranicza. Opawa 2003, ss. 59-69
 • Grzegorz Balawajder, Zadłużenie jako problem globalny. [w:] S.M. Grochalski, (red.) Problemy globalne współczesnego świata. Opole 2003, ss. 139-160.
 • Grzegorz Balawajder, Problem surowcowo-energetyczny jako problem globalny. [w:] S.M. Grochalski (red.) Problemy globalne współczesnego świata. Opole 2003, ss. 161-180.
 • Grzegorz Balawajder, Samobójstwo jako środek walki politycznej. [w:] S. Kijaczko (red) Samobójstwo Specyfika problemu, horyzonty badawcze. Opole 2003, ss. 99-108.
 • Grzegorz Balawajder, Przystąpienie Polski do Układu z Schengen jako wyzwanie do polskiej demokracji w kontekście debaty politycznej w Polsce. [w:] S. Wróbel (red.), Wybrane zagadnienia polskiej i europejskiej demokracji. Toruń 2008, s. 179-190.
 • Grzegorz Balawajder, Zmienność granic państwowych w warunkach globalizacji. [w:] M. Domagała, J. Iwanek (red.),Demokracja w dobie globalizacji. Tom 2. Aspekty teoretyczne. Katowice 2008, s. 194-203.
 • Grzegorz Balawajder, Układ monachijski-zmiany granic w Europie w świetle statystyk. [ w:] S.M. Grochalski, M. Lis (red.), Układ monachijski jako przykład prawnomiędzynarodowej kapitulacji wobec agresji. Opole 2009, s.49-56.
 • Grzegorz Balawejder, Czynniki rozwoju regionu a oddziaływanie polityki kulturalnej państwa. [w:] N. Honka (red.). Polityka kulturalna jako czynnik rozwoju regionu. Łubowice 2009, s. 17-22.
 • Grzegorz Balawajder, Nowe funkcje granicy.[w:] M. Lis, A. Trzcielińska-Polus (red.), Colloquium Opole 2009. Od Okrągłego Stołu do Obalenia Muru Berlińskiego i Aksamitnej Rewolucji. Polacy-Niemcy-Czesi-nowe wartości, nowe relacje. Opole 2010, s. 91-108.
 • Grzegorz Balawajder, Zanik czy nowe funkcje granicy w Unii  Europejskiej. [w:] S.M. Grochalski (red.), Ewolucja instytucji granicy we współczesnej  Europie. Opole 2010, s. 119-144.
 • Grzegorz Balawajder, Ewolucja funkcji granic a przyszłość państwa narodowego [w:] S.M. Grochalski (red.). Ewolucja instytucji granicy we współczesnej Europie. Opole 2010, s. 145-160.
 • Grzegorz Balawajder, S.M. Grochalski, Granice w Unii Europejskiej .Raport z badań. Opole 2010, ss. 198.
 • Grzegorz Balawajder, Poland and Czech Republic in the Schengen Agreement. New possibilities of Cooperation.[w:] Collective identity, international cooperation and national interest in Europe and beyond. Edited by A. Trzcielińska-Polus, B. Curyło, S. Garsztecki. Opole 2011, s. 138-159.
 • Trzcielińska-Polus, G. Balawajder, Die Fortentwicklung der „Institution Grenze” im gegenwärtigen Europa. [w:] Ch. Waack, S. Garsztecki, I. Scherm, (Hrsg), Regionale Identität und transnationale Räume in Ostmitteleuropa.Dresden 2012, s 63-74.
 • Trzcielińska-Polus, G. Balawajder, “Instituce hranice” v dnešni Evropiĕ. [w:] Ch. Waack, S. Garsztecki, I. Scherm, (ed.), Regionălni identita a transnacionălni prostory ve středovŷchodni Evropĕ, Plzeń 2012, s. 66-78.
 • Grzegorz Balawajder, Granica państwa jako kategoria geograficzna, prawna, polityczna i społeczna. [w:] S.M. Grochalski, Granice państwa jako granice jurysdykcji w Unii Europejskiej. Dąbrowa Górnicza 2012, s. 9-31.
 • Grzegorz Balawajder, Granice w Unii Europejskiej – moje refleksje związane z przekraczaniem granic. [w ] K. Minkner L. Rubisz (red.) Antymonie polityczności. Artykuły, eseje i szkice dedykowane Profesor Barbarze Goli. Opole 2013, s. 145-150.
 • Grzegorz Balawajder, Warunki członkostwa państw w Strefie Schengen. [w:] S.M. Grochalski (red.), Opolskie Studia Administracyjno-Prawne XI/4 Opole 2013, s. 45-58.
 • Grzegorz Balawajder, Układ z Schengen a bezpieczeństwo w kontekście wewnętrznej i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. [w:] S.M. Grochalski (red.), Kategoria bezpieczeństwa w prawnym wymiarze Unii Europejskiej. Dąbrowa Górnicza 2013, s. 49-72.
 • Grzegorz Balawajder, Ustawodawstwo polskie wobec wymogów schengenskich. [w:] D. Kisielewicz, A. Trzcielińska-Polus (red.), Miedzy historią a polityką. Śląsk w przestrzeni europejskiej. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Edmundowi Nowakowi. Opole 2014, s. 177-190.
 • Grzegorz Balawajder, Układ z Schengen a polska granica wschodnia w kontekście bezpieczeństwa Unii Europejskiej. [w:] K. Czornik, M.Lakomy, M.Stolarczyk( red.), Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI w., Katowice 2014, s. 342-369.
 • Grzegorz Balawajder, Wpływ członkostwa w Strefie Schengen na bezpieczeństwo Polski w wymiarze narodowym i ponadnarodowym. [w:] K. Czornik, M. Lakomy (red.), Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku. Katowice 2014, s. 294-316.
 • Grzegorz Balawajder, Bezpieczne granice-wolny obywatel. [w:] S.M. Grochalski (red.), Wolność-bezpieczeństwo-obywatel. Studium administracyjnoprawne. Dąbrowa Górnicza 2015, s. 15-28.
 • Grzegorz Balawajder, Die Staatsgrenze als Determinante der Identitat. [w:] S. Garsztecki, M. Jerabek, & I. Scherm (red.), Sachsen und Tschechien. Regionale Identitaten und transregionale Verflechtungen in Ostmitteleuropa. Thelem/ Dresden 2015. s. 301-322.
 • Grzegorz Balawajder, Statni hranice jako determinanta identity. [w:] S. Garsztecki, M. Jerabek, & I. Scherm (red.), Sasko a Ćesko. Regionalni identity a transregionalni propojeni ve stredni a vychodni Evropie. Thelem/ Dresden 2015, s. 323-338.
 • Grzegorz Balawajder, Obywatel w warunkach ewolucji wewnętrznych granic Unii Europejskiej. [w:], K.A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz, Integracja europejska. Główne obszary badawcze. Warszawa 2015, s. 251-262.
 • Grzegorz Balawajder, Bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej w kontekście kryzysu migracyjnego 2015/2016. [w:] S.M. Grochalski (red.), Bezpieczne państwo. Bezpieczny obywatel. Bezpieczna Unia Europejska. Dąbrowa Górnicza 2016, s. 85-97.
 • Grzegorz Balawajder, S.M. Grochalski, Zmienność funkcji granicy między polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jako funkcja stosunków między polską a Federacją Rosyjską. Granica „liberalna”, granica rzeczywiście „rozdzielająca”. [w:] K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk, Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI w., Katowice 2016, s. 217-228.
 • Grzegorz Balawajder, Akcesja Polski do strefy Schengen: przykład negocjacji zinstytucjonalizowanych. [w:] B. Curyło, W. Opioła (red.), negocjacje międzynarodowe. Determinanty, aktorzy, procesy. Opole 2016, s. 213-228.
 • Ekonomia i systemy gospodarcze
 • Ekonomia
 • Regiony i euroregiony
 • Dyplomacja ekonomiczna
 • Ekonomia rozwoju (wiedza społ.)
 • Globalizacja i regionalizacja

Collegium Civitas pokój 304
telefon: 77 / 452 74 72 (z sieci UO: 7472)
e-mail: gbalawajder@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim.