Tytuł grantu: Uwarunkowania stabilności i spójności polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim

Grant NCN nr 2016/23/B/HS5/03750

Zespół: prof. Krzysztof Zuba (kierownik), dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, dr hab. Anna Pacześniak, dr Błażej Choroś (wykonawcy), mgr Kamil Weber (stypendysta)
Czas realizacji:
2017-2020

Główne założenia badawcze:

Dziesięć lat obecności Polski w UE przypadło na okres dynamicznego wzrostu znaczenia Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie niewiele jest instytucji, o których powierzchowna wiedza tak bardzo odbiega od realiów politycznych. Projekt przyczyni się do lepszego poznania wpływu partii politycznych na proces integracji europejskiej oraz europeizacji na partie polityczne. Pozwoli lepiej zrozumieć działania polskich partii politycznych w ponadnarodowym środowisku poszerzając zrozumienie mechanizmów kształtowania europejskiej przestrzeni politycznej. Określi możliwości zwiększenia legitymizacji polityki europejskiej. Wyniki badań pozwolą również na udzielenie odpowiedzi w jakim stopniu decyzje i głosowania posłów do PE są warunkowane przez przynależność do grup partyjnych w PE oraz czy obserwowane różnice programowe i ideowe pomiędzy polskimi partiami w PE są zbliżone do tych obserwowanych w polskim Sejmie.

Celem prowadzonych badań jest: 

 1. Określenie stabilności (zmienności) polskiej reprezentacji w PE, czyli zmian w zakresie obecności partii politycznych (wymiana partii) oraz w zakresie personalnym (wymiana europosłów);
 2. Określenie spójności ideowej, programowej i operacyjnej polskich partii politycznych w ramach grup partyjnych w PE w latach: 2004-2019, czyli w jakim zakresie deklarowane wartości i program zgadza się̨ z wartościami i programem całej grupy partyjnej (np. PO w ramach Europejskiej Partii Ludowej, PiS w ramach Europejskich Konserwatystów i Reformatorów) .

W ramach projektu sformułowano cztery hipotezy: 

 1. Poziom stabilności politycznej polskich partii w PE jest warunkowany nie tylko wyborami do PE, ale również̇ wynikami wyborów parlamentarnych w Polsce;
 2. Poziom stabilności personalnej polskich partii w PE jest warunkowany sposobem wyłaniania kandydatów na europosłów;
 3. Spójności ideowa i programowa polskich partii w ramach grup partyjnych w PE jest warunkowana różnicami ideowymi i programowymi pomiędzy partiami tworzącymi grupę partyjną w PE;
 4. Im bardziej dana polska partia jest pro-europejska tym bardziej jej program i głosowania są bliższe programowi i głosowaniom innych partii w ramach grupy partyjnej w PE.

Zasadniczo zostanie wykorzystane pięć metod badawczych: 

 1. Ilościowa analiza programów partyjnych poprzez porównanie występujących słów-kluczy i zdań w programach polskich partii z programami innych partii europejskich z tej samej grupy partyjnej;
 2. Spójność głosowań zostanie sprawdzona poprzez porównanie ilościowe głosowań polskich partii politycznych z innymi partiami z tej samej grupy partyjnej;
 3. Analiza jakościowa programów wyborczych, poprzez porównanie i analizę treści w/w programów;
 4. Panel ekspercki (expert panel) i sondaż ekspercki (expert survey) czyli debata oraz ankieta wśród znawców problematyki;
 5. Wywiady pogłębione z europosłami i byłymi europosłami.