dr hab. Ewa Ganowicz, prof. UO

Kierownik – Katedra Studiów Regionalnych

Doktor habilitowany nauk o polityce, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku: politologia (studia magisterskie). Pracę doktorską “Mniejszość niemiecka w strukturach samorządowych województwa opolskiego” pisaną pod kierunkiem prof. Jana Iwanka obroniła w 2003 roku.

ORCID: 0000-0001-6558-5976

 • polityka lokalna Polski
 • samorząd terytorialny
 • mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej i w Polsce
 • regionalizm
 • Ewa Ganowicz, (w:) Społeczeństwo i polityka. Doświadczenia i wyzwania. Księga dedykowana Profesorowi Alfredowi Lutrzykowskiemu, red. Joanna Marszałek-Kawa, Mariusz Popławski, 2015; Referendum lokalne w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego. Analiza przekrojowa instytucji Referendum Lokalnego w Polsce od 2002 do 2014 r., s. 179-218.
 • Ewa Ganowicz, (w:) Samorząd powiatowy w Polsce. Struktura, zadania, wybory, red. Roman Kotapski, Wrocław 2015; Podmioty rywalizacji politycznej w wyborach do rad powiatów w województwie opolskim w latach 2002-2014, s. 181-198.
 • Ewa Ganowicz, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce a bezpieczeństwo państwa, 2015, tom 10, s. 165-182.
 • Ewa Ganowicz, An overview of attitude towards selected aspects of electoral programs of Polish political groups taking part in the 2014 elections to the European Parliament, 2016, tom. XXIII, no. 1, s. 43-84.
 • Ewa Ganowicz, Mniejszość niemiecka w polityce lokalnej regionu pogranicza na Opolszczyźnie, 2016, tom 4, nr 2, s. 247-262.
 • Ewa Ganowicz, Zasada subsydiarności w organizacji i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w III Rzeczpospolitej Polskiej, 2016, tom 20, s. 141-157.
 • Ewa Ganowicz, Wojciech Opioła, Specyfika partyjnej rywalizacji politycznej w wyborach do samorządu terytorialnego w roku 2014 na przykładzie województwa opolskiego, Poznań, 2017
 • Ganowicz E., Rubisz L., (red.), Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, Toruń 2008.
 • Ganowicz E, Wroniszewska B., Polish Political Science Yearbook, A Borderland and the Local Authority,
 • Ganowicz, Przegląd Politologiczny, Idea samorządności w Polsce – próba aksjologicznej systematyzacji w ujęciu politologicznym.
Wystąpienia z referatami oraz organizacja konferencji naukowych:

 • Konferencja międzynarodowa, Administracja publiczna. Zadania publiczne administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO.
 • Konferencja ogólnopolska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. – obecny dorobek, dylematy i kontrowersje oraz perspektywy” Temat: “Teoretyczne ujęcie zasady pozytywnej dyskryminacji, uregulowania Konstytucji RP. Przykład mniejszości niemieckiej”.
 • Konferencja międzynarodowa, Opole, 25 lat współpracy międzynarodowej województwa opolskiego Mniejszości w Polsce i na Ukrainie z perspektywy regionów, panel: Polityka regionalna w kontekście mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i na Ukrainie.
 • III Kongres Politologii.
 • Konferencja międzynarodowa, Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Dylematy państw Europy środkowowschodniej.
 • Konferencja międzynarodowa, Nowe wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie Centralno- Wschodniej.
 • Konferencja międzynarodowa, Administracja publiczna. Bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego.

Członkostwo i funkcje pełnione w komitetach redakcyjnych:

 • Redaktor tematyczny, w 2015 roku redaktor naukowy dwóch numerów czasopisma Pogranicze. Polish Borderlands Studies.

Granty:

 • E. Ganowicz, 25 lat demokracji lokalnej w województwie opolskim i kraju ołomunieckim – etap I. Kierownik projektu.
 • Lepsza przyszłość – program rozwoju współpracy polsko-białorusko-ukraińskiej. Grant MSZ uzyskany w ramach konkursu “Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”.
 • Teoria demokracji
 • Administracja publiczna
 • Narody i mniejszości narodowe
 • Samorząd i polityka lokalna
 • Samorząd i wspólnoty lokalne
 • Współczesne Systemy Polityczne
 • Wstęp do badań naukowych

Collegium Civitas pokój 303
telefon: 77 / 452 74 71 (z sieci UO: 7471)
e-mail: eganowicz@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim, rosyjskim i angielskim.