dr Filip Tereszkiewicz

Adiunkt – Katedra Studiów Europejskich

Politolog, administratywista. Doktor nauk humanistycznych z zakresu nauk o polityce (doktorat obroniony z wyróżnieniem w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Absolwent studiów podyplomowych z zakresu ochrony własności intelektualnej realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik I edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego realizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP. Autor licznych publikacji z obszaru działań zewnętrznych i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz europeizacji prawa.

ORCID: 0000-0001-8551-0250

 

 • Działania zewnętrzne UE
 • Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
 • Aktywność UE w obszarze cyfrowym
 • Europeizacja prawa

Monografie:

1. F. Tereszkiewicz, Proces instytucjonalizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Toruń 2013, ISBN 987-83-62363-72-8.

Redakcje naukowe

 1. F. Tereszkiewicz (red.), Polska w Unii Europejskiej – bilans dekady, Warszawa 2013, ISBN 978-83-935994-6-2.
 2. F. Tereszkiewicz (red.), Przyszłość Europy. Polska perspektywa, Warszawa 2014, ISBN 978-83-931191-9-6.
 3. M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz (red.), Europejska konwencja o ochronie praw człowieka. Praktyka stosowania i funkcjonowanie w przestrzeni europejskiej,    Opole 2016, ISBN 978-83-65235-43-5.
 4. M. Bartoszewicz, F. Tereszkiewicz (red.), „Przegląd Nauk Stosowanych” 2017, nr 17, ISSN 2353-8899.
 5. J. Maj, F. Tereszkiewicz (red.), „Przegląd Nauk Stosowanych” 2018, nr 21, ISSN 2353-8899.

Wybrane artykuły w monografiach:

 1. F. Tereszkiewicz, D. Jazłowiecka, Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie umowy ACTA, M. Kalczyńska, M. Majos, P. Malinowski (red.), Społeczeństwo internautów a kultura globalna, Opole 2013, s. 31 – 40.
 2. F. Tereszkiewicz, D. Jazłowiecka, Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług – perspektywa europejska, [w:] A. Zagórowska (red.), Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, Opole 2013, s. 9 – 16.
 3. F. Tereszkiewicz, Ewolucja polityki zagranicznej Polski po wejściu do Unii Europejskiej, [w:] F. Tereszkiewicz (red.), Polska w Unii Europejskiej – bilans dekady, Warszawa 2013, s. 215 – 241.
 4. F. Tereszkiewicz, M. Sus, Doradztwo w politykach publicznych w Polsce, [w:] B. Choroś, M. Niebylski (red.), Polityki publiczne w teorii i praktyce, Toruń 2014, s. 282 – 308.
 5. F. Tereszkiewicz, Ewolucja działalności zewnętrznej Unii Europejskiej w kontekście zmieniającego się ładu międzynarodowego – strategia dla Polski na najbliższą dekadę, [w:] J. M. Fiszer (red.), Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie, Warszawa 2015, s. 269 – 291.
 6. F. Tereszkiewicz, Unia Eurosceptyków – implikacje dla działań zewnętrznych Unii Europejskiej, [w:] K. A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz (red.), Integracja europejska. Główne obszary badawcze, Warszawa 2015, s. 487 – 498.
 7. F. Tereszkiewicz, Europejska inicjatywa obywatelska – dotychczasowe doświadczenia i wnioski na przyszłość [w:] P. Zamelski (red.), Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, Opole 2015, s. 39 – 46.
 8. F. Tereszkiewicz, Europeizacja prawa administracyjnego, [w:] R. Riedel (red.), Europeizacja polityk publicznych w Polsce, Opole 2015, s. 79 – 94.
 9. F. Tereszkiewicz, Klauzule praw człowieka w umowach międzynarodowych zawieranych przez Unię Europejską, [w:] M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz (red.), Europejska konwencja o ochronie praw człowieka. Praktyka stosowania i funkcjonowanie w przestrzeni europejskiej, Opole 2016, s. 271 – 282.
 10. F. Tereszkiewicz, Europejska strategia bezpieczeństwa wobec współczesnych wyzwań bezpieczeństwa Unii Europejskiej, [w:] P. Grata, M. Delong, P. Korzeniowski, Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, Rzeszów 2016, s. 15 – 29.
 11. F. Tereszkiewicz, Partie antyunijne wobec głównych kierunków działań zewnętrznych Unii Europejskiej, [w:] M. Musiał-Krag (red.), Bezpieczeństwo Europy i Unii Europejskiej w czasach kryzysu, Poznań 2016, s. 133 – 146.
 12. F. Tereszkiewicz, Unijna polityka współpracy rozwojowej w ocenie partii eurosceptycznych, których członkowie zasiadają w Parlamencie Europejskim ósmej kadencji, [w:] A. Skolimowska, B. Jankowski (red.), Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, Warszawa 2016, s. 159 – 174.
 13. F. Tereszkiewicz, Globalna strategia Unii Europejskiej – w poszukiwaniu roli w zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym, [w:] B. Piskorska, A. Zaręba (red.), System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku, Lublin 2017, s. 115 – 128.
 14. F. Tereszkiewicz, Globalna strategia Unii Europejskiej: w poszukiwaniu efektywnych środków działań zewnętrznych, [w:] M. Tomaszyk (red.), Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Poznań 2017, s. 15 – 28.
 15. F. Tereszkiewicz, Dyskursywne punkty węzłowe w eurosceptycznym dyskursie na temat unijnej polityki wsparcia rozwojowego, [w:] M. Pietrasiuk, J. Ciesielska-Klikowska, S. Kosmynk (red.), Badania polityki zagranicznej państwa. Wymiar europejski, Warszawa 2017, s. 187 – 201.
 16. F. Tereszkiewicz, Parlament Europejski wobec kryzysu uchodźczego, [w:] J. Nadolska P. Stawarz, K. A. Wojtaszczyk (red.), Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego, Warszawa 2017, s. 17 – 33.
 17. F. Tereszkiewicz,Stała współpraca strukturalna (PESCO) w ramach Unii Europejskiej: zależność od ścieżki czy krytyczne skrzyżowanie, [w:] M. Delong, M. Malczyńska-Biały (red.), Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, Rzeszów 2018, s. 39 – 55.
 18. F. Tereszkiewicz, Globalna strategia Unii Europejskiej – w poszukiwaniu roli w zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym, [w:] B. Piskorska, A. Zaręba (red.),System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku, Lublin 2018,
  s. 115 – 128
 19. F. Tereszkiewicz,Europeizacja polskiego prawa konstytucyjnego, [w:] M. Haczkowska, H. Duszko-Jakimko (red.),Dwie dekady Konstytucji RP. Doświadczenia i wyzwania, Opole 2018, s. 93 – 104
 20. F. Tereszkiewicz,Partnerstwo Wschodnie w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej: współpraca bez partnerstwa, [w:] E. Szczot, J. Jaśkiewicz, W. Lebediuk (red.),Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i społeczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą, Gorzów Wielkopolski 2018, s. 105 – 126
 21. F. Tereszkiewicz, Unia Europejska jako aktor w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego: w pułapce samopercepcji?, [w:] A. Gruszczak, P. Bajor (red.), Między wiedzą a władzą. Bezpieczeństwo w erze informacji, Kraków 2019, s. 119 – 138.
 22. F. Tereszkiewicz, Is there a future for the European Union? The vision of European international cooperation in the Eurosceptic discourse, [w:] Z. Czachór, T. G. Grosse, W. Paruch (red.),European Integration – Polish Perspective, Warszawa 2020, s. 337 – 362.

Artykuły w czasopismach

 1. F. Tereszkiewicz, Unia Europejska wobec problemów globalnych – instrumenty prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po traktacie lizbońskim, „Przegląd Prawa i Administracji” 2011, t. LXXXV, s. 51 – 69.
 2. F. Tereszkiewicz,In Quest for grand strategy – the European Union in the face of challenges of the changing international order, „The Yearbook of International Security, 2010-2011” 2011, s. 71 – 88
 3. F. Tereszkiewicz, Partie antyunijne wobec konfliktu na Ukrainie: implikacje dla działań zewnętrznych Unii Europejskiej, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2015, nr 3, tom 51, s. 245 – 266
 4. F. Tereszkiewicz, Dyrektywa 2014/54/UE – nowe instrumenty egzekwowania swobody przepływu pracowników, „Przegląd Nauk Stosowanych”, 2015, nr 9, s. 73 – 88
 5. F. Tereszkiewicz, The role of COSI in the European Union’s internal security area: the initial years of activity, Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, 2016, 12/4, s. 245 – 264
 6. F. Tereszkiewicz, The EU Online Dispute Resolution Platform for Consumer Disputes: a step towards an EU Digital Single Market, “Judicium. Civil Procedure in Italy and Europe”, online.
 7. F. Tereszkiewicz, Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego: nowe obowiązki dla administracji publicznej w Polsce, „Przegląd Nauk Stosowanych”, 2016, nr 11, s. 63 – 77.
 8. F. Tereszkiewicz, Konstruktywizm jako perspektywa badawcza zachowań eurosceptyków w Parlamencie Europejskim w obszarze unijnych działań zewnętrznych, „Przegląd Europejski”, 2016, 41 (3), 10 – 28.
 9. F. Tereszkiewicz, Dyskursywne punkty węzłowe w eurosceptycznym dyskursie na temat działań zewnętrznych Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, 2017, 1/81, s. 57 – 78.
 10. F. Tereszkiewicz, European Union Global Strategy from the Viewpoint of Eurosceptic Members of the European Parliament: Discursive Nodal Points, “International and Security Studies”, 2017, nr 2, s. 79 – 93
 11. F. Tereszkiewicz, Jednolity rynek Unii Europejskiej jako impuls dla rozwoju unijnego prawa autorskiego, „Przegląd Nauk Stosowanych”, 2017, nr 17, s. 65 – 82.
 12. F. Tereszkiewicz, Human Security jako paradygmat polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kryzysowych czasach, „Roczniki Nauk Społecznych” 2018, 10(46), s. 49 – 65.
 13. F. Tereszkiewicz, Visegrad Euroscepticism: Discursive Nodal Points in Eurosceptic Discourses Surrounding External Actions of the European Union, “Online Journal Modelling the New Europe” 2018, nr 26, s. 144 – 168
 14. F. Tereszkiewicz,Analiza dokumentów strategicznych Unii Europejskiej: Human Security jako paradygmat unijnej polityki przeciwdziałania terroryzmowi, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2018, nr 40(1), s. 39 – 52
 15. F. Tereszkiewicz,Globalna strategia Unii Europejskiej: refleksja konstruktywistyczna, „Politeja”, 2018, 4(55), s. 129 – 151
 16. F. Tereszkiewicz,The European Union as a normal international actor: an analysis of the EU Global Strategy, „International Politics”, 2020, 57(1), s. 95 – 114
 17. F. Tereszkiewicz,Eurosceptic Members of European Parliament Attitudes Towards the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): Trendsetters or Followers?, “Online Journal Modelling the New Europe” 2020, nr 32, s. 4 – 20
 18. F. Tereszkiewicz,The Politicization of European Union Trade Policy: Radical-Left Euroskeptic Opposition to the Transatlantic Trade and Investment Partnership, „Journal of Economic Integration” 2021, 36(3), s. 409 – 436
 19. V. Rubino, F. Tereszkiewicz,A Possible Exit Strategy from the ‘Halloumi Affaire’: How to Solve Problems with CETA Ratification, “Białostockie Studia Prawnicze” 2022, 27(1) s. 145 – 160

 

Realizowane granty:

 1. Miniatura 2 „Eurosceptycy wobec unijnych działań zewnętrznych i polityki bezpieczeństwa: analiza konstruktywistyczna”, nr 2018/02/X/HS5/02313.

Wyjazdy i staże zagraniczne:

 • Universidad Politecnica de Valencia / Hiszpania, Campus de Gandia, 20.02.2012 – 24.02.2012, Pracownik dydaktyczny w ramach programu Erasmus+
 • Politécnico de Coimbra / Portugalia, Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, 27.05.2013 – 31.05.2013, Pracownik dydaktyczny w ramach programu Erasmus+
 • Instituto Politecnico de Bragança / Portugalia, 5.05.2014 – 9.05.2014, Pracownik dydaktyczny w ramach programu Erasmus+
 • Instituto Politécnico de Viana do Castelo / Portugalia, 1.06.2015 – 5.06.2015, Pracownik dydaktyczny w ramach programu Erasmus+
 • Libera Universita Maria Ss. Assunta (LUMSA) / Włochy, Dipartimento di Giurisprudenza, 14.04.2016 – 20.04.2016, Pracownik dydaktyczny w ramach programu Erasmus+
 • LEPL Gori State Teaching University / Gruzja, Faculty of Social Sciences, Business. 14.05.2018 – 18.05.2018, Pracownik dydaktyczny w ramach programu Erasmus+
 • European University Institute / Włochy, 1.01.2019 – 31.12.2019, kwerenda naukowa realizowana w ramach grantu nr 2018/02/X/HS5/02313

Lista referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych

 

 1. Korzyści ekonomiczne z podjęcia współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego, Konferencja międzynarodowa „Partnerstwo Wschodnie – szczytna idea czy realna współpraca?”, Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu, Opole 21.06.2013
 2. Unia Europejska wobec ewolucji ładu międzynarodowego – strategia dla Polski na najbliższą dekadę „Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej – nowe otwarcie”, Centrum Naukowe ISP PAN i Uczelni Łazarskiego, Zakład Europeistyki ISP PAN, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Katedra SM, Warszawa 6.06.2014
 3. Unia Europejska wobec ewolucji ładu międzynarodowego – strategia dla Polski na najbliższe 25 lat, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 18.06.2014
 4. Unia Eurosceptyków” – implikacje dla działań zewnętrznych Unii Europejskiej, I Ogólnopolski Kongres Europeistyki, Warszawa 18-20.09.2014
 5. Europejska Strategia Bezpieczeństwa wobec współczesnych wyzwań bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Konferencja naukowa Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa (aspekty polityczne, gospodarcze i militarne), Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademia Wojsk Lądowych we Lwowie, Rzeszów 23-24.06.2015
 6. Rola Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej według partii eurosceptycznych – nowy wymiar wspólnoty?, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Europa – mit, rzeczywistość, marzenie, czy projekt wspólnoty?”, Katedra Studiów Europejskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 18-19.09.2015
 7. Neoinstytucjonalizm jako perspektywa badawcza zachowań partii antyunijnych w obszarze działań zewnętrznych Unii Europejskiej, III Kongres Politologii „Odsłony polityki”, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Komitet Nauk Politycznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Kraków 22–24.09.2015
 8. Globalna strategia Unii Europejskiej – w poszukiwaniu roli w zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym, Konferencja naukowa “System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku”, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Lublin 2.11.2015
 9. Rewizja Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa: zmarnowana szansa?, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny”, Akademia Obrony Narodowej, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Warszawa 24 – 25.11.2015
 10. The EU Online Dispute Resolution Platform for Consumer Disputes: a step towards an EU Digital Single Market, “ADR in Italia, Spagna e Polonia”, Libera Universita Maria Ss. Assunta (LUMSA), Palermo/Włochy 19.04.2016.
 11. The Eastern Partnership as part of the European Union’s security policy, II International Scientific Conference at the Ostrogska Academy “Cultural Dimension of European Integration”, Fundację Wschodnioeuropejski Instytut Nauki i Rozwoju, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Ostrogska Academy, Ostrog/Ukraina, 9–11 września 2016
 12. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej w oczach partii eurosceptycznych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od Afganistanu po Zambię. Jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku?”, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Fundację Collegium Interethnicum, Warszawa, 21.012016
 13. Rola COSI w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego UE – pierwsze lata doświadczeń, Konferencja Naukowa „Europa w przestrzeni prawnej, politycznej i gospodarczej. Polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej”, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji oraz Katedrę Krajów Europy Północnej Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, 22-23 czerwca 2016
 14. Globalna strategia Unii Europejskiej – w poszukiwaniu efektywnych instrumentów działań zewnętrznych, XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Europa XXI wieku. Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu nowych wyzwań. Stan obecny i scenariusze na przyszłość”, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach, Słubice 4-5.02.2016
 15. Globalna strategia Unii Europejskiej: refleksja konstruktywistyczna, VI Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Badanie polityki zagranicznej państwa”, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, PTSM, Łódź 9–10.11.2016
 16. New Pact for Europe. Rebuilding trust through dialogue, Istituto Affari Internazionali, Rzym/Włochy. 24-25.11.2016
 17. Eurosceptycy wobec TTIP – trendsetterzy czy followersi?, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań”. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach, Słubice 2–3.02.2017
 18. Stała współpraca strukturalna (PESCO) w ramach Unii Europejskiej: zależność od ścieżki czy krytyczne skrzyżowanie?, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesna polityka bezpieczeństwa: aspekty militarne i społeczno-gospodarcze”, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademia Wojsk Lądowych we Lwowie, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Lwowskiego, Rzeszów 17-18.10.2017
 19. Unia Europejska jako „normalny” aktor międzynarodowy: analiza założeń nowej unijnej strategii bezpieczeństwa, VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych”, PTSM, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków, 9-10.11.2017
 20. Unia Europejska w kryzysowym świecie: w kierunku instytucjonalnych zmian w obszarze unijnej polityki bezpieczeństwa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej. Kryzysowe uwarunkowania”, Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Poznań 13.06.2017
 21. Human Security jako paradygmat globalnej strategii Unii Europejskiej, II Ogólnopolski Kongres Europeistyki “Państwo w Unii Europejskiej”, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego; Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Szczecin 26-28.09.2017
 22. Unia Europejska jako aktor cybernetyczny: cyberbezpieczeństwo w unijnych dokumentach strategicznych, II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji”, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwerytetu Jagiellońskiego, Kraków 21-22.09.2017
 23. Działania zewnętrzne Unii Europejskiej po Brexicie – refleksja konstruktywistyczna, IV Ogólnopolskim Kongresie Politologii “Państwo w czasach zmiany”, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk Politycznych PAN, UMCS, Lublin 17-20.09.2018,
 24. Eurosceptic Members of Parliament Attitudes Towards the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Trendsetters or Followers? 12th Pan-European Conference on International Relations „A New Hope: Back to the Future of International Relations”, European International Studies Association, Central and East European International Studies Association. Praga, 12–15.09.2018
 25. Działania zewnętrzne Unii Europejskiej po Brexicie, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Europa XXI wieku „Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, 1-2 lutego, Słubice
 26. What kind of cyber actor? The European Commission’s vision of the EU cyber-actorness, ECPR General Conference Virtual Event, European Consortium for Political Research, 30.08.2021 – 3.09.2021
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo gospodarcze UE
 • Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Prawoznawstwo

Collegium Civitas pokój 304
telefon: (77) 452 74 72 (z sieci UO: 7472)
e-mail: ftereszkiewicz@uni.opole.pl