dr hab. Danuta Gibas-Krzak, prof. UO

Profesor nadzwyczajny – Katedra Stosunków Międzynarodowych

Doktor habilitowana w zakresie nauk o polityce (2016 r.) na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat z nauk o polityce uzyskała w 2007 r. za pracę dotyczącą serbsko-albańskiego konfliktu o Kosowo napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Adam Koseskiego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiada również wykształcenie jako Teatrolog (UJ). Za pracę magisterską poświęconą Teatrowi Idy Kamińskiej otrzymała nagrodę Prezydenta Warszawy. Pracowała jako dziennikarz Polskiego Radia. Laureatka konkursów reporterskich programu III Polskiego Radia oraz Konkursu im. Jacka Stwory dla reportażystów radiowych. Pracowała w Centrum Informacji MON jako dziennikarz i redaktor serwisów prasowych, a także w Wojskowych Misjach Pokojowych. Po uzyskaniu stopnia doktora została zatrudniona jako adiunkt w Akademii Podlaskiej, następnie pracowała na Uniwersytecie Szczecińskim i Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie prof. nadzwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi badania w ośrodkach naukowych na Bałkanach, m.in. w Chorwackim Instytucie Historycznym w Zagrzebiu, instytucjach w Sarajewie, współpracuje z Uniwersytetem w Belgradzie.

ORCID: 0000-0003-0768-1227

 • stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej i Południowej
 • wojny i konflikty na Bałkanach
 • konflikty etniczne i narodowościowe
 • geopolityka i geostrategia
 • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • terroryzm

Monografie autorskie i pod redakcją:

 • Gra wielkich mocarstw o Bałkany w XXI wieku. Studium wpływów Chin, Rosji i USA, wyd. UO, Opole 2024.
 • Terrorism in the Balkans in the 20th and 21st century, ed. Gibas-Krzak, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018.
 • Bośnia i Hercegowina: determinanty dziejów. Pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją Muzułmanów, Wydawnictwo AJD im. Stanisława Podobińskiego w Częstochowie, Częstochowa 2016.
 • Asymetryczne Bałkany. Działania asymetryczne, militarne i polityka bezpieczeństwa na Półwyspie Bałkańskim w XX i XXI wieku. Materiały i Studia, pod red. naukową D. Gibas-Krzak, Częstochowa 2015.
 • Konflikty militarne i niemilitarne na Bałkanach w XX i XXI wieku w perspektywie polemologicznej, pod red. D. Gibas-Krzak (współautor A. Krzak), Szczecin–Warszawa 2013.
 • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość. Materiały i Studia, pod red. A. Krzaka i D. Gibas-Krzak, t. I i II, Szczecin-Warszawa 2012.
 • Południowosłowiańska mozaika. Charakterystyka geograficzno-polityczna państw postjugosłowiańskich (współautor: Andrzej Krzak), Szczecin 2011.
 • Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania-przebieg-konsekwencje, Toruń Wyd. A. Marszałek, 2009.·         Ukraina między Rosją a Polską, Toruń Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004.

Artykuły naukowe:

Rozdziały w monografiach:

 • Wpływy ekonomiczne Rosji na Bałkanach po zimnej wojnie w: Geopolityka i bezpieczeństwo Bałkanów. Studia poświęcone procesom stabilizacyjnym i destabilizacyjnym w XX i XXI wieku, pod redakcją naukową Andrzeja Krzaka, Częstochowa 2024
 • Battle of Kosovo field in 1389 – legendary battle of Balkan Middle Ages, [w:] The art of war in the Balkans from the Middle Ages to the 21st century, eds. Krzak, D. Gregorczyk, Częstochowa 2018, Wyd. UJD im. S. Podobińskiego, ISBN 978-83-7455-579-1.
 • The methods and techniques of the research on war and conflicts. The outline of the issue (współautor: A. Krzak), [w:] The art of war in the Balkans from the Middle Ages to the 21st century, eds. Krzak, D. Gregorczyk, Częstochowa 2018, Wyd. UJD im. S. Podobińskiego, ISBN 978-83-7455-579-1.
 • Attempt on the life of the King Alexander I in Marseille – circumstances – organizers- consequences. Analysis of the problem, [w:] Terrorism in the Balkans in the 20th and 21st century, ed. Gibas-Krzak, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018, ss.64-80, ISBN 978-83-8019-853-1.
 • Introduction to the methodology of research on asymmetric threats – Balkan context, [w:] Asymmetry and strategy. Thematic collection of articles, Belgrade 2018, pp.143-157, Ministry of Defence of the Republic of Serbia. University of Defence Strategic Research Institute, National Defence School, Media Center Odbrana, ISBN 978-86-81121-17-7; ISBN 978-86-335-0594-9.
 • Narodowościowo-etniczny aspekt badań polemologicznych na Bałkanach. Wybrane problemy, [w:] Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań 2017, ss. 147-161, ISBN 978-83-65817-08-2.
 • Metodologia badań nad zagrożeniami asymetrycznymi na przykładzie Półwyspu Bałkańskiego. Wprowadzenie do problematyki, [w:] Asymetryczne Bałkany. Działania asymetryczne, militarne i polityka bezpieczeństwa na Półwyspie Bałkańskim w XX i XXI wieku. Materiały i Studia, pod red. D. Gibas-Krzak, Częstochowa 2015, Wydawnictwo AJD, ISBN 978-83-7455-446-6, ss. 13-27.
 • Neoosmanizm – jako idea w tureckiej polityce zagranicznej na tle sytuacji geopolitycznej Bałkanów pod koniec XX i na początku XXI wieku, [w:] Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, pod red. A. Głowackiego i S.L. Szczesio, Łódź 2015, ISBN 978-83-8088-028-3, ss. 221-250.

Projekty edytorskie, dokumentacyjne lub słownikowe:

Udział w pracach nad słownikiem, „Polskie Służby Specjalne”, pod red. Konstantego A. Wojtaszczyka, Warszawa 2011, autorstwo 20 haseł słownikowych.

Recenzowane rozprawy doktorskie:

 • Recenzja dysertacji doktorskiej magistra Mateusza Fiszera pt. Reforma konstytucyjna jako fundament budowy pozycji Bośni i Hercegowiny na arenie międzynarodowej, promotor: prof. zw. dr hab. M. Bankowicz, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Kraków 2017.
 • Recenzja dysertacji doktorskiej magistra Adriana Chrzuszcza pt. Operacje wojskowe Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, promotor: prof. zw. dr hab. A. Ciupiński, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2018.

Granty:

 • DS/WFH/6082/2016, grant statutowy, kierownik projektu, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie: Bośnia i Hercegowina. Dzieje polityczne, społeczne i kulturowe państwa wielonarodowego na przestrzeni wieków Opublikowana monografia pt. „Bośnia i Hercegowina: determinanty dziejów. Pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją Muzułmanów”, Częstochowa 2016.
 • DS/WFH/5047/2017, grant statutowy, kierownik projektu, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie: Badania polemologiczne na Bałkanach. Geneza – czynniki – perspektywy. Wykonane zostały badania i kwerendy w Archiwum Jugosławii w Belgradzie w 2017 i 2018 roku, które posłużą do przygotowania publikacji na temat stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych polsko-jugosłowiańskich po II wojnie światowej.
 • Kierownik grantu, który znajduje się w procedowaniu w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki (2018). Tytuł: Stosunki polsko-jugosłowiańskie w źródłach archiwów serbskich w dwudziestoleciu międzywojennym oraz w latach 1945-1968. Edycja źródeł. Tom I 1918-1939, Tom II 1945-1968. Niniejszy projekt, poświęcony edycji źródeł, odnoszących się do szerokiego spektrum stosunków jugosłowiańsko-polskich w latach 1918-1939 oraz 1945-1968 XX wieku, stanowić będzie ważną dla stosunków międzynarodowych oraz nauk o polityce, próbę wypełnienia luki związanej z brakiem materiału źródłowego w literaturze przedmiotu. Celem projektu jest opracowanie archiwalnych materiałów źródłowych, które obejmują działania dyplomatyczne (polityczne), stosunki: polityczno-wojskowe, gospodarcze i kulturowe łączące Polskę i Jugosławię w dwóch niezwykle ważnych dla obu państw okresach: po I wojnie światowej oraz po II wojnie światowej.

Współpraca międzynarodowa:

Od 2014 roku prowadzi kwerendy i badania naukowe w Chorwackim Instytucie Historycznym oraz Chorwackim Archiwum Państwowym w Zagrzebiu. Od 2011 roku prowadzi kwerendy i badania naukowe w Instytucie Historycznym w Sarajewie, jak również w ośrodkach naukowych w Belgradzie: Archiwum Wojskowym (jako jeden z nielicznych przedstawicieli polskiej nauki), Archiwum Jugosławii oraz Instytucie Historii Współczesnej Serbii. W ramach programu Erasmus LPP w latach 2014 – 2018 uczestniczyła w szkoleniach dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych, takich jak: staże zawodowe (work placement), które zostały przygotowane przez chorwackich ekspertów.

Ważniejsze konferencje naukowe:

 • 2018 rok: „Wywalczona niepodległość – polskie i bułgarskie perspektywy”, Sofia, Bułgarska Akademia Nauk.
 • 2018 rok: Kongres Politologii, Lublin, organizacja panelu dyskusyjnego: „Geopolityka państw Półwyspu Bałkańskiego. Teorie – aktorzy zewnętrzni – ewolucja”.
 • 2018 rok, Międzynarodowa Konferencja, Zagrzeb, Chorwacki Instytut Historyczny, „Hrvatska –Russija, Povijesne veze i iskušenja uzajamnosti”.
 • 2017 rok: III Ogólnopolska konferencja naukowa, „Mniejszości i Migranci. Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości”, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
 • 2017 rok: Konferencja Międzynarodowa, „Między Unią Europejską a Eurazją. Przestrzeń poradziecka wobec szans i zagrożeń”, PAU, Kraków.
 • 2017 rok: XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań”, Collegium Polonicum, Słubice.
 • 2016 rok: VI Konferencja Międzynarodowa, Collegium Polonicum, Słubice, „Europa XXI wieku. Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu obecnych i przyszłych zagrożeń. Stan obecny i scenariusze na przyszłość”.
 • 2016 rok: Zorganizowanie seminarium naukowego „Służby specjalne Rosji” dla studentów BN AJD.
 • 2016 rok: II Ogólnopolska konferencja naukowa „Mniejszości i Migranci. Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości”, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
 • 2016 rok: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Serbia – od rozpadu Jugosławii do Unii Europejskiej”, Uniwersytet Łódzki.
 • 2016 rok: Międzynarodowa Konferencja, „Tożsamość i samoidentyfikacja bałkańskich narodów, mniejszości etnicznych i religijnych po rozpadzie Jugosławii. Historia – polityka – kultura – język – media”, Kraków, Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Politologii UP.
 • 2015 rok: Międzynarodowa Konferencja „Poznać Bałkany V Historia-Polityka-Kultura-Języki”, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu.
 • 2015 rok: III Ogólnopolski Kongres Politologii, UJ, Kraków.
 • 2014 rok Międzynarodowa Konferencja Naukowa Balcanicum XIII, „Imperium Osmańskie i Republika Turecka w dziejach Europy (w 600 rocznicę nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych)”, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 2014 rok: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „I wojna światowa na Bałkanach”, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński, wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.
 • 2014 rok: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Okrugli stol Hrvati Jablanice – Prošlost, sadašnjost, budućnost”, Jablanica, Bośnia i Hercegowina.
 • 2013 rok: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Macedonia – oblicza konfliktów w XX i XXI wieku. Historia-polityka-język-kultura-media, UJ Kraków.
 • 2013 rok: Międzynarodowa Konferencja XII Balcanicum. „U źródeł współczesnych konfliktów na Bałkanach. Wojny bałkańskie 1912-1913 i ich skutki”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • 2013 rok: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego”, Uniwersytet Łódzki.
 • 2013 rok: organizacja seminarium naukowego z udziałem chorwackich naukowców na temat konfliktów na obszarze byłej Jugosławii oraz zagrożeń asymetrycznych, Uniwersytet Szczeciński.
 • 2012 rok: II Ogólnopolski Kongres Politologii, Panel: „Konflikty militarne i niemilitarne na Bałkanach w XX i XXI wieku. Perspektywa polemologiczna”, organizacja panelu.
 • 2012 rok: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa”, Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem Uniwersytetu Szczecińskiego, organizacja konferencji.

Przynależność w stowarzyszeniach/towarzystwach:

 • Komisja Bałkanistyki PAN
 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Oddział w Warszawie
 • Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (założyciel)
 • Członek Rady Naukowej czasopisma „The Journal of Slavic Military Studies”, USA.
 • Ekspert w Centrum Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego na Uniwersytecie w Belgradzie (Center for National and International Security).
 • Recenzent periodyków naukowych, m.in.: „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne”, „Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia”.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Prezydenta Warszawy za pracę magisterską
 • Wyróżnienie w Konkursie im. Prof. Jerzego Skowronka za redakcję naukową pracy pt. Asymetryczne Bałkany. Działania asymetryczne, militarne i polityka bezpieczeństwa na Półwyspie Bałkańskim w XX i XXI wieku. Materiały i Studia, Częstochowa 2015. Data przyznania: 26 kwietnia 2016 roku.
 • Uzyskanie oceny wyróżniającej za działalność dydaktyczną i wyniki pracy za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku. Została ona przyznana 4 kwietnia 2016 roku przez Wydziałową Komisję Oceniającą Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • Nagroda Główna w Konkursie im. Prof. Jerzego Skowronka za pracę pt. Bośnia i Hercegowina: determinanty dziejów. Pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją Muzułmanów, Częstochowa 2016. Data przyznania: 10 maja 2017 roku.
 • Uzyskanie Nagrody Rektora AJD I stopnia za osiągnięcia naukowe, grudzień 2018 rok.

Inne osiągnięcia:

 • Opieka naukowa nad czterema studentami kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (Uniwersytet Szczeciński), którzy w latach 2012-2015 uzyskali Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wysokie Osiągnięcia Naukowe.
 • Seminarium dyplomowe                      
 • Rozwiązywanie sporów w dyplomacji
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Dyplomacja i jej komponenty
 • Wstęp do teorii stosunków międzynarodowych

Collegium Civitas pokój 314
telefon: (77) 452 74 79 (z sieci UO: 7479)
e-mail: danuta.gibas-krzak@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim, serbskim, angielskim, chorwackim.

Informacje dla doktorantów: potencjalnych doktorantów proszę o: zapoznanie się z zakresem moich zainteresowań naukowych, przedłożenie krótkiego konspektu pracy zawierającego: cel, pytania badawcze, hipotezy, metody badawcze (właściwe naukom o polityce), strukturę pracy, kluczową literaturę oraz przedłożenie wykazu własnych publikacji naukowych oraz informacji o udziale w konferencjach naukowych.