dr Bartosz Maziarz

Adiunkt – Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych

Dr Bartosz Maziarz – politolog, ekspert ds. bezpieczeństwa. Od 2022 r. laureat Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (Edycja 17.). W 2017 r. – Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej ds. odporności zewnętrznej UE. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zjawiska polityzacji bezpieczeństwa, profilaktyki antyterrorystycznej oraz roli i miejscu sił i służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwowego i międzynarodowego.

Od 2018 r., prowadzi autorskie szkolenia dla policjantów opolskiego garnizonu z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej oraz ochrony kontrwywiadowczej i bezpieczeństwa informacji. Członek zespołów naukowo-badawczych realizujących projekty finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, funduszy EOG, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, INTERREG CE oraz EFS. Prowadził badania w Belgii, Francji, Jordanii, Islandii oraz na Spitsbergenie.

Autor blisko czterdziestu publikacji naukowych. Jest współautorem książki (wraz z Bartłomiejem Paterem), Policyjna jednostka specjalna w regionalnej polityce bezpieczeństwa. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Opolu oraz współautorem trzech podręczników akademickich:

 • Global studies. Podręcznik akademicki (wraz z A. Drosikiem, K. Minknerm, S. Baraniewicz-Kotasińską oraz G. Habrem). Podręcznik został nagrodzony przez Global Education Network Europe (GENE).
 • Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy (wraz z M. Mazurkiewiczem, A. Drosikiem, K. Minknerem oraz L. Rubiszem).
 • Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju. Podręcznik akademicki (pod red. A. Drosika, D. Heidrich, M. Ratajczak).

 • militarne i niemilitarne aspekty bezpieczeństwa państwa
 • rola i miejsce sił specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwowego i międzynarodowego
 • profilaktyka antyterrorystyczna
 • polityzacja bezpieczeństwa
 1. Maziarz, B. (2022). Bezpieczeństwo żywnościowe. In A. Drosik, D. Heidrich, & M. Ratajczak (eds.), Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju. Podręcznik akademicki (pp. 137–146).
 2. Maziarz, B. (2022). Konflikty o wodę. In A. Drosik, D. Heidrich, & M. Ratajczak (eds.), Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju. Podręcznik akademicki (pp. 82–90).
 3. Maziarz, B., & Kochańczyk, R. (2022). Rozwój sił kontrterrorystycznych w województwie opolskim po 2001 r. Doświadczenia, szanse, zagrożenia. In B. Wiśniewska-Paź & D. Szlachter (eds.), XX-lecie wojny z terroryzmem – bilans i konsekwencje. Tom 2 Infrastruktura krytyczna – analizy-case study (pp. 159–169).
 4. Maziarz, B. (2022). Zrównoważone rybołówstwo. In A. Drosik, D. Heidrich, & M. Ratajczak (eds.), Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju. Podręcznik akademicki (pp. 103–111).
 5. Bohdan, A., Maziarz, B., & Dornfeld-Kmak, A. (2021). Impact of the COVID-19 Pandemic on the Legal Migrant in Poland, Portugal, Latvia, and Belgium. European Research Studies Journal , 24 , 522–531.
 6. Kochańczyk, R., & Maziarz, B. (2021). Regionalna polityka bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa opolskiego. Przegląd Policyjny , 105–120. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6645
 7. Maziarz, B., Mazurkiewicz, M., Rubisz, L., Drosik, A., & Minkner, K. (2021). Bezpieczeństwo państwa – wybrane problemy. Podręcznik akademicki .
 8. Maziarz, B., & Bojar, T. (2021). Rola i miejsce rozpoznania osobowego (HUMINT) w przeciwdziałaniu zagrożeniom o charakterze hybrydowym. In M. Banasik (ed.), Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo. Kontekst rosyjski (pp. 263–276).
 9. Maziarz, B., Bohdan, A., & Dornfeld-Kmak, A. (2020). Migration Trends in the World and in Poland versus National Security. European Research Studies Journal , 264–278.
 10. Maziarz, B. (2020). The Territorial Defence Force in the fight against terrorism – institutional and legal issues. Scientific Journal of the Military University of Land Forces , 52 , 69–75. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.026
 11. Maziarz, B., & Pater, B. (2020). Policyjna jednostka specjalna w regionalnej polityce bezpieczeństwa. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Opolu (No. 591).
 12. Bohdan, A., Dornfeld-Kmak, A., & Maziarz, B. (2020). Internal Information Security Auditing In Public Finance Sector Institutions In Poland. In K. S. Soliman (Ed.), Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic (pp. 9208–9217). International Business Information Management Association.
 13. Minkner, K., Drosik, A., Baraniewicz-Kotasińska, S. I., Haber, G., & Maziarz, B. (2019). Wprowadzenie do Global Studies. Podręcznik akademicki .
 14. Maziarz, B. (2019). Zabezpieczenie antyterrorystyczne uczelni publicznych w Polsce – “case study”. Ćwiczenia antyterrorystyczne “KOCIOŁ-18″ przeprowadzone przez Uniwersytet Opolski. In B. Wiśniewska-Paź & J. Stelmach (eds.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Tom 4 Założenia i rekomendacje do prowadzenia działań antyterrorystycznych w wybranych kategoriach obiektów (pp. 105–118).
 15. Maziarz, B. (2018). Uwarunkowania doktryny obronnej Niemiec i Polski na przykładzie polskiego i niemieckiego kontyngentu wojskowego w wojnie w Afganistanie. Chorzowskie Studia Polityczne , 191–209.
 16. Apolinarski, W., & Maziarz, B. (2018). Zabezpieczenie antyterrorystyczne wielkopowierzchniowych centrów handlowych w województwie opolskim. Case study. In B. Wiśniewska-Paź, M. Szostak, & J. Stelmach (eds.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej : analiza – diagnoza – case study (pp. 101–116).
 17. Maziarz, B. (2018). Współpraca sektora edukacyjnego na pograniczu polsko-czeskim. Analiza statutów szkolnych. In H. Böhm, W. Opioła, & L. Rubisz (eds.), Sborník výstupů projektu Praděd/Pradziad School Network (pp. 246–273). Instytut EuroSchola.
 18. Maziarz, B. (2017). Polish military missions in the public perception after 2001. Horyzonty Bezpieczeństwa , 61–67.
 19. Maziarz, B. (2016). Bezpieczeństwo społeczne jako element polityk publicznych państwa. Horyzonty Bezpieczeństwa , 7–16.
 20. Maziarz, B. (2016). Okręty podwodne typu Vanguard jako podstawa brytyjskiego systemu odstraszania militarnego w XXI wieku. Studia Krytyczne = Critical Studies , 55–64.
 21. Maziarz, B. (2016). Wojsko Polskie w antyterrorystycznej misji “Active Endeavour”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii , 9 , 29–43.
 22. Maziarz, B. (2016). Europeizacja polityki bezpieczeństwa. In R. Riedel (ed.), Europeizacja polityk publicznych w Polsce (pp. 281–294). Uniwersytet Opolski.
 23. Maziarz, B. (2016). Misja Baltic Air Policing jako sprawdzian sojuszniczej odpowiedzialności NATO w XXI wieku. In Ł. Jureńczyk, S. Sadowski, M. Jastrzębski, & J. Waskan (eds.), Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku (pp. 207–216). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 24. Maziarz, B. (2016). Nowe media a terroryzm: medialny obraz zamachów w Paryżu w 2015 r. In A. Stelmach (ed.), Reagowanie na zamachy terrorystyczne: wybrane zagadnienia (pp. 117–129). Difin.
 25. Maziarz, B. (2013). Polskie misje wojskowe : ujęcie interdyscyplinarne . Wydawnictwo Adam Marszałek.
 26. Maziarz, B. (2013). Bezpieczeństwo w perspektywie nauk o polityce. In B. Maziarz (ed.), Polskie misje wojskowe : ujęcie interdyscyplinarne (pp. 9–19). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 27. Maziarz, B. (2013). Creating the image of a political leader in the Opole press by the example of professor Stanisław Nicieja, a Senate candidate. In I. Biernacka-Ligięza (ed.), Media and democratization (pp. 227–240). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 28. Maziarz, B. (2013). Obronność. In E. Skrabacz (ed.), Kluczowe kwestie polskiej polityki : analiza programów partii politycznych w latach 1991-2012 (pp. 353–384). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 29. Maziarz, B. (2013). Pomoc rozwojowa dla Afganistanu : dlaczego tak trudno pomagać ? In G. Haber (ed.), Prawa człowieka w perspektywie rozwoju globalnego (pp. 143–159). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 30. Maziarz, B. (2013). Tortury w imię bezpieczeństwa. In K. Minkner & L. Rubisz (eds.), Antynomie polityczności : artykuły, eseje i szkice dedykowane Profesor Barbarze Goli (pp. 121–126). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 31. Maziarz, B. (2012). Narkobiznes w Afganistanie. In M. W. Solarz (ed.), Polska geografia polityczna wobec problemów i wyzwań współczesnej Polski i świata: wybrane problemy (pp. 186–195). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 32. Haber, G., & Maziarz, B. (2011). Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy w województwie opolskim. Wyzwania dla polityki edukacyjnej w Polsce. In A. Václavíková & M. Chmelařová (eds.), Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života: analizy sociální reality v příhraničí po vstupu do Evropské Unie (pp. 24–34). Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky.
 33. Maziarz, B. (2011). Afganistan w optyce regionalnych mocarstw. Jakie interesy upatrują w Afganistanie Indie? In K. Żakowski (ed.), Współczesna Azja Wschodnia: wybrane zagadnienia (pp. 97–105). Zakład Azji Wschodniej Uniwersytetu Łódzkiego.
 34. Maziarz, B. (2011). Dialog a konfrontacja – analiza polityki operacyjnej Paktu Północnoatlantyckiego w kontekście konfliktu w Afganistanie. In J. Maciejewski, P. Wawryszuk, & K. Budka (eds.), Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów (pp. 76–85). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 35. Maziarz, B., & Szwed, M. (2011). Dwie dekady przemian polskiej lewicy. In W. Tomaszewski & M. Chełminiak (eds.), 20 lat transformacji systemowej w Polsce (pp. 50–53). Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 • Studia z przyszłością” – przygotowanie strategii rozwoju zawodowego studentów nauk społecznych (wrz 2016 – lis 2016; Projekt realizowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, uzyskanych w ramach „Małych Grantów 2016”).
 • Pradziad School Network”. Grant realizowany w ramach programu mikroprojektów Euroregionu Pradziad we współpracy z Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu (projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000199).
 • POWR.03.01.00-00-S044/17 “Programy Stażowe dla studentów Instytutu Politologii UO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Uruchomienie nowego kierunku studiów na Wydziale Nauk Społecznych (Instytut Politologii) – Zarządzanie Publiczne w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego. POWR.03.05.00-00-Z009/17-00
 • Konflikty zbrojne w XX i XXI wieku
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Polityka bezpieczeństwa Polski
 • Współczesne siły zbrojne i ich organizacja
 • Wojna informacyjna
 • Komunikacja interpersonalna

Collegium Civitas pokój 302
telefon: (77) 452 74 70 (z sieci UO: 7470)
e-mail: bartosz.maziarz@uni.opole.pl
Twitter: @Bartosz Maziarz

Kontakt w języku polskim i angielskim.