dr Bartosz Czepil

Adiunkt – Katedra Studiów Regionalnych

Absolwent studiów politologicznych (2007) i socjologicznych (2006) na Uniwersytecie Opolskim. Skończył również studia podyplomowe „Rozwój w dobie globalizacji” na Uniwersytecie Warszawskim (2009). W 2012 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Opolskim uzyskując tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Współpracował jako ekspert/badacz z Fundacją im. Stefana Batorego, Instytutem Spraw Publicznych i Transparency International.

ORCID: 0000-0003-4907-795X

 • korupcja, polityka antykorupcyjna  i jakość rządzenia
 • kultura polityczna
 • studia nad pograniczem
 • The Central Government Fund for Local Investments as an Instrument of Clientelist Politics Towards the Local Government in Poland – The Position of the German Minority in the Opolskie Province, “LEX LOCALIS – JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT”, 2022, Vol. 20, No. 4
 • Studying the anti-corruption capacity of the local press in Poland. “Border and Regional Studies, 2022/10(2)
 • Wykorzystanie II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako instrument polityki klientelistycznej rządu wobec samorządu w perspektywie doświadczeń z województwa opolskiego, “Studia Regionalne i Lokalne”, 2022/Nr 2(88)
 • Opioła, W., Czepil, B., Dębicki, M., Ganowicz, E., Kajta, J., Kovály, K., Moll, Łukasz, Niedźwiecka-Iwańczak, N., Opiłowska, E., & Pidgrushniy, G.  War and politics. The 2022 Russian invasion of Ukraine and refugee crisis on the eastern EU border from the perspective of border studies. “Border and Regional Studies”, 2022/10(1)
 • Zjawisko korupcji w polskim samorządzie po roku 1989 – przegląd literatury, „Studia Regionalne i Lokalne”, 2021, numer 3
 • Zróżnicowanie etniczne a jakość rządzenia w gminie. Przypadek województwa opolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2021.
 • Quality of Governance at the Communal Level in Poland: an Exploratory Study of the Worst Performer Case From the Opolskie Province, Halduskultuur – The Estonian Journal of Administrative Culture and Digital Governance” 2020, vol 21, no 1.
 • Jednostka, korupcja i system władzy. Sześć obrazów z Rosji [w:] Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar wielu kultur i polityk. Studia historyczne i politologiczne ofiarowane Profesorowi Nikołajowi Iwanowowi, red. A.Kwiatek, Z.Machelski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2020.
 • Ethnic diversity and local governance quality. The case of Opole Province in Poland, Peter Lang Academic Publishing: Berlin, 2020 (książka napisana razem z Wojciechem Opiołą)
 • Porównywanie rozliczalności władz na poziomie gminnym – problem pomiaru w świetle doświadczeń z badań w województwie opolski, 2019, „Samorząd Terytorialny”, 7-8.
 • Vaclav Havel, Aleksander Zinowiew i Józef Tischner jako diagności uwikłania jednostki w system komunistyczny oraz ich aktualność w XXI wieku, [w:] Region, pamięć, polityka. Studia i materiały ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz, red. E. Ganowicz, Opole 2018.
 • Europejska doktryna Finlandii, [w:] Doktryny integracyjne państw europejskich, red. K. Zuba, Wydawnictwo Sejmowe 2017
 • Zjawisko korupcji w demokracji skonsolidowanej. Przypadek Finlandii, „Przegląd Politologiczny” , nr 2, 2017.
 • Europejska polityka Danii, „ETE Working Paper” 2017, t.3, nr 1
 • Politics in the borderlands. Cultural diversity and its impact on civil society and quality of governance [w:] Advances in European Borderland Studies, red. E. Opiłowska, Z. Kurcz, J. Roose, Baden Baden: Nomos 2017 (tekst napisany wspólnie z Wojciechem Opiołą)
 • The ‘fight against corruption’ as a never-ending and self-legitimizing process, “Studia Socjologiczne” 2016, 4 (223)
 • O możliwościach zastosowania kategorii granicy w analizie zjawiska korupcji „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, 2016,  t. 4, nr 2
 • Negocjacyjny wymiar korupcji [w:] Negocjacje międzynarodowe. Determinanty, aktorzy, procesy, red. B.Curyło, W.Opioła, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2016
 • Europejska polityka Finlandii, „ETE Working Paper” 2016, t.2 nr 1
 • Kulturowe i instytucjonalne bariery korupcji w państwach nordyckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2015
 • Korupcja a rozwój. Analiza funkcjonalnych aspektów korupcji, „Prakseologia” 155/2014
 • tłumaczenie tekstu z języka angielskiego: Frederick Jackson Turner, O znaczeniu pogranicza w amerykańskiej historii, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, tom 2, nr 2/2014
 • tłumaczenie tekstu z języka angielskiego: Lord George Curzon, O granicach, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, tom 2, nr 1/2014
 • Nowy dyskurs o pograniczu dwóch światów, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, tom 2, nr 1/2014 (artykuł recenzyjny)
 • O znaczeniu kategorii pogranicza we współczesnej polskiej politologii, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, 1/2013 (tekst napisany wspólnie z Wojciechem Opiołą)
 • tłumaczenie tekstu z języka angielskiego: David Newman, Anssi Paasi, Podziały i sąsiedztwa w ponowoczesnym świecie. Narracje granic w geografii politycznej „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, tom 1,  nr 1/2013
 • O paradoksach walki z korupcją [w:] Antynomie polityczności. Artykuły, eseje i szkice poświęcone profesor Barbarze Goli, red.  L. Rubisz, K. Minkner, Opole 2013
 • Korupcja w Islandii. Od klientelizmu do załamania systemu finansowego, „Przegląd Antykorupcyjny”, 3/2012
 • Uwarunkowania i charakterystyka wzorów korupcji w systemie demokratycznym
  i niedemokratycznym na przykładzie USA i ZSRR,
  „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 36/2012
 • autor dwóch rozdziałów (media i biznes) raportu z badań Instytutu Spraw Publicznych: „Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce”, red. G. Makowski, Instytut Spraw Publicznych 2012.
 • Związek Radziecki jako państwo skorumpowane, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” XXXII, 2010
 • tłumaczenie tekstu z języka angielskiego: Samuel Huntington, Modernizacja i korupcja, „Dialogi Polityczne” 11/2009
 • Huntingtona koncepcja modernizacji i korupcji a proces „wielkiej zmiany” w Polsce, „Dialogi Polityczne” 11/2009 (glosa do tłumaczenia)
 • Etyka i korupcja w sferze publicznej państw nordyckich na przykładzie Norwegii [w:] Etyka a polityka, red. R. Riedel, H. Kretek, Racibórz – Opole 2009
 • Kulturowe uwarunkowania korupcji w systemie demokratycznym i niedemokratycznym na przykładzie USA i ZSRR, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 21/2009
 • Płynąc pod prąd, czyli krytyka kapitału społecznego, [w:] Kapitały: ludzie i instytucje. Studia i szkice socjologiczne, red.  M.S. Szczepański, A. Śliz, Tychy – Opole 2006 (tekst napisany wspólnie z Maciejem Filipowiczem)
 • Robert Dahl czyli krytycznie o demokracji, „Dyskurs”, 01/2005

 

Działalność badawcza/ekspercka/Granty

 • współwykonawca/badacz w projekcie „Wielokulturowość regionu a społeczeństwo obywatelskie i jakość rządzenia. Diagnoza sytuacji w województwie opolskim” (grant przyznany na lata 2016-2018 dla Instytutu Politologii UO przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 10)
 • ekspert Fundacji im. Stefana Batorego w programie Obywatele dla Demokracji w latach 2013-2015 (w dziale tematycznym kontrola obywatelska)
 • country assessor dla Polski w międzynarodowym projekcie badawczym – Government Defence Anticorruption Index 2013 realizowanym przez brytyjski oddział Transparency International; recenzent w Government Defence Anticorruption Index 2015
 • badacz w projekcie Instytutu Spraw Publicznych „Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce” (projekt był częścią międzynarodowego projektu European Integrity Systems 2012 realizowanego przez Transparency International)

 

Ważniejsze konferencje, seminaria i wyjazdy naukowe

 • 30 listopada – 1 grudnia 2017 uczestnictwo w międzynarodowym seminarium naukowym „Instrumenty demokracji bezpośredniej. Perspektywa Polski i Ukrainy” w Iwano-Frankiwsku oraz wygłoszenie referatu „Jak zmierzyć poziom społeczeństwa obywatelskiego na płaszczyźnie lokalnej? Doświadczenia z badań w województwie opolskim”
 • 12-13 październik 2017 uczestnictwo w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Uniwersytet w Szawelski na Litwie „ Good governance at local selfgovernment: towards efficiency and welfare society” oraz wygłoszenie referatu „Comparing the level of accountability in local governance in Poland – problems and findings from the research on communes of the Opole voivodeship”
 • 26-28 września 2017 – uczestnictwo w II Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki w Szczecinie oraz wygłoszenie referatu „Analiza porównawcza czynników warunkujących pozycję Danii i Finlandii w Unii Europejskiej”
 • 23 września 2015 – uczestnictwo w III Ogólnopolskim Kongresie Politologii w Krakowie oraz wygłoszenie referatu „Korupcja, granice i pogranicze. O możliwości zastosowania teorii granic w analizie zjawiska korupcji”
 • 17 września 2015 – uczestnictwo w konferencji organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski „Europa – mit, rzeczywistość, marzenie czy projekt wspólnoty?” oraz wygłoszenie referatu „Finlandia – tożsamość małego państwa a polityka wobec Unii Europejskiej”
 • 21 maja 2015 – uczestnictwo w seminarium Borders & Border Crossing na Uniwersytecie w Oulu (Finlandia)  oraz wygłoszenie  wykładu “Exploring the phenomenon of corruption in the perspective of border studies”
 • 5-11 lipca 2011 – Transparency International Summer School On Integrity w Wilnie
 • 7-13 marca 2010 – stypendium Europejskiego Instytutu Zapobiegania i Kontroli Przestępczości (HEUNI) w Helsinkach, w ramach którego przebywałem przez tydzień w stolicy Finlandii, gdzie zbierałem materiały do pracy doktorskiej  oraz przeprowadzałem wywiady z osobami zajmującymi się zagadnieniem korupcji
 • 10 – 17 października 2009 – uczestnictwo w seminarium „The economics of corruption. A university training on Good Governance and Reform” na Uniwersytecie w Pasawie (Niemcy). Przedstawienie prezentacji “Structural causes and patterns of corruption in undemocratic regime with the centrally planned economy – The Soviet Union”
 • 9-13 luty 2009 – Szkoła Zimowa Studiów nad Pokojem i Rozwojem Globalnym w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Socjologia
 • Socjologia z elementami demografii
 • Translatorium
 • History of political institutions
 • Political decision-making
 • Socjologia polityki

Kontakt: Collegium Civitas pokój 303
telefon: (77) 452 74 71 (z sieci UO: 7471)
e-mail: bczepil@uni.opole.pl

Kontakt w języku polskim i angielskim.