dr Bartosz Maziarz

Katedra Stosunków Międzynarodowych

Kontakt: Collegium Civitas pokój 313
telefon: (77) 452 74 78 (z sieci UO: 7478)
e-mail: bartoszmaziarz@hotmail.com

dr Bartosz Maziarz – politolog, specjalista ds. bezpieczeństwa, absolwent Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego w 2010 r. (praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Edmunda Nowaka, pt. Udział Polski w sojuszniczej operacji wojskowej w Afganistanie). W kwietniu 2016 r. obronił pracę doktorską, pt. Misje i operacje wojskowe a bezpieczeństwo Polski, pod kierunkiem prof. UO, dr hab. Elżbiety Treli-Mazur. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół współczesnych konfliktów zbrojnych, roli i zadań współczesnych sił zbrojnych w systemie państwowym i międzynarodowym oraz zjawisku polityzacji bezpieczeństwa.

Wykaz najważniejszych publikacji:

 • Szwed Michał, Bartosz Maziarz, Stosunki handlowe Rosji z Unią Europejską – ze szczególnym uwzględnieniem rosyjskiego embarga na polskie mięso, [w:] Publikacja pokonferencyjna z Studenckiej Konferencji Naukowej „Polska i Czechy wobec wyzwań stojących przed Europą”, Opole – Jarnołtówek 2007. (stan: publikacja w trakcie recenzji, niebawem w druku)
 • Szwed Michał, Bartosz Maziarz, Dwie dekady przemian polskiej lewicy, [w:] „20 lat transformacji systemowej w Polsce” pod red. W. Tomaszewskiego, M. Chełminiaka, Olsztyn 2011 (ISBN: 978-83-8955-909-8)
 • Maziarz Bartosz, Szkoły zamiast bomb. Działalność Stowarzyszenia „Edukacja dla Pokoju” w Afganistanie. Skuteczność funkcjonowania organizacji pozarządowej w rejonie konfliktu, [w:] Publikacja pokonferencyjna z II Międzynarodowych Spotkań Naukowych MŁODA POLITOLOGIA 2010, pt. „Organizacje pozarządowe w systemie polskiej demokracji i polityce”, Kielce 2010 (ISBN 978-83-9282-888-4)
 • Maziarz Bartosz, Afganistan w optyce regionalnych mocarstw. Jakie interesy upatrują w Afganistanie Indie, [w:] Współczesna Azja Wschodnia. Wybrane zagadnienia pod red. K. Żakowskiego, Łódź 2011 (ISBN 978-83-6233-201-4)
 • Maziarz Bartosz, Dialog a konfrontacja – analiza polityki operacyjnej Paktu Północnoatlantyckiego w kontekście konfliktu w Afganistanie  [w:] Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów pod red. J. Maciejewskiego, P. Wawryszuka, K. Budki, Bydgoszcz 2011 (ISBN: 978-83-7096-832-8)
 • Haber Grzegorz, Bartosz Maziarz, The situation of young peoples on the labor market in the Opole Voivodeship. Challenges for education policy in Poland, [w:] Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života: analýzy sociální reality v příhraničí po vstupu do Evropské unie, pod red. A. Vaclavikova, M. Chmelarova, Opawa 2011 (ISBN: 978-80-7248-696-0)
 • Maziarz Bartosz, Narkobiznes w Afganistanie [w:] Polska geografia polityczna wobec problemów i wyzwań współczesnej Polski i świata, pod red. M. W. Solarza, Toruń 2012 (ISBN: 978-83-7780-525-1)
 • Maziarz Bartosz, Tortury w imię bezpieczeństwa [w:] Antynomie polityczności. Artykuły, eseje i szkice dedykowane Profesor Barbarze Goli, pod red. K. Minknera i L. Rubisza, Opole 2013 (ISBN: 978-83-7395-573-8)
 • Maziarz Bartosz, Pomoc rozwojowa dla Afganistanu. Dlaczego tak trudno pomagać? [w:] Prawa człowieka w perspektywie rozwoju globalnego, pod red. G. Habra, Toruń 2013. (ISBN: 978-83-7780-850-4)
 • Maziarz Bartosz, Bezpieczeństwo w perspektywie nauk o polityce, [w:] Polskie misje wojskowe. Ujęcie interdyscyplinarne, pod red. B. Maziarza, Toruń 2013. (ISBN: 978-83-7780-851-1)
 • Maziarz Bartosz, Obronność państwa [w:] Kluczowe kwestie polskiej polityki. Analiza programów partii politycznych w latach 1991-2011, pod red. E. Skrabacz, Toruń 2013 (ISBN: 978-83-7780-849-8)
 • Maziarz Bartosz, Creating the image of a political leader in the Opole press on the example of professor Stanisław Nicieja, a Senate candidate, [w:] Media and Democratization, pod red. I. Biernackiej-Ligięzy, Toruń 2013. (ISBN: 978-83-7780-852-8)
 • Maziarz Bartosz, Europeizacja polityki bezpieczeństwa [w:] Europeizacja polityk publicznych, pod red. R. Riedela, Opole 2016. (ISBN: 978-83-64464-25-2)
 • Maziarz Bartosz, Misja Baltic Air Policing jako sprawdzian dla sojuszniczej odpowiedzialności NATO w XXI wieku, [w:] Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku, pod red. Ł. Jureńczyka, S. Sadkowskiego, M. Jastrzębskiego, J. Waskana, Bydgoszcz 2016. (ISBN: 978-83-8018-074-1)
 • Maziarz Bartosz, Wojsko Polskie w antyterrorystycznej misji „Active Endeavour” [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej”, tom 9, rocznik V, nr 1/2016. (ISSN:2084-8722)
 • Maziarz Bartosz, Nowe media a terroryzm. Medialny obraz zamachów w Paryżu w 2015 r. [w:] Reagowanie na zamachy terrorystyczne. Wybrane zagadnienia, pod red. J. Stelmacha, Warszawa 2016. (ISBN: 978-83-8085-302-7)
 • Maziarz Bartosz, Bezpieczeństwo społeczne jako element polityk publicznych państwa [w:] „Horyzonty Bezpieczeństwa” Nr 2(1) 2016. (ISSN: 2543-6090)

Redakcja monografii

 • Polskie misje wojskowe. Ujęcie interdyscyplinarne, pod red. B. Maziarza, Toruń 2013. (ISBN: 978-83-7780-851-1)