Zarządzanie publiczne:

Kierunek „Zarządzanie publiczne” odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi, dlatego ogólnym celem kształcenia realizowanym na tym kierunku jest nabycie przez studenta przede wszystkim wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych na współczesnym rynku pracy.

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą wagę do praktycznego kształcenia umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia realizowane są przez osoby posiadające branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe we współpracy z administracją oraz organizacjami pozarządowymi. Na potrzeby kierunku Zarządzanie publiczne uruchomimy w październiku 2018 roku dwie pracownie specjalistyczne:

  • rozwoju umiejętności interpersonalnych;
  • rozwoju umiejętności współpracy w grupie.

Badania ekonomicznych losów absolwentów (ELA 2015) pokazują, iż studenci naszych kierunków szybko znajdują satysfakcjonujące zatrudnienie!

Absolwent otrzymuje podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zarządzania publicznego, umożliwiającego kierowanie sobą, grupą, jak też zespołem. Absolwent posiądzie podstawy nowoczesnego projektowania. Zdobytą wiedzę teoretyczną będzie umiał zastosować w praktyce poprzez identyfikację problemu, przygotowanie projektu, jego realizację i rozliczenie. Posiądzie także umiejętności z zakresu kompetencji miękkich oraz specjalistycznych kompetencji w obsłudze projektów cyfrowych.

Absolwenci kierunku „Zarządzanie publiczne” zdobędą kompetencje językowe z języka obcego na poziomie B2 oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji publicznej. Ponadto uzyskają umiejętności z zakresu technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania otoczenia wirtualnego do przygotowanie i realizacji projektu zawodowego.

Absolwent będzie doskonale przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej, przedsiębiorstwach prywatnych oraz w NGO’sach.

Nasi studenci działają w wielu organizacjach: Kole Naukowym Politologów, Kole Naukowym Brytanistów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego), a także w SETA TV, czyli najlepszej w Polsce telewizji studenckiej, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i pogłębiają zainteresowania.

Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając przy realizacji oraz organizując konferencje i debaty naukowe. Zapraszają również w nasze mury wybitne postaci życia politycznego, kultury, nauki i sportu.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej oraz w wyspecjalizowanych agendach zajmujących się szeroko rozumianym rozwojem, służbach (wojsku, Policji, ABW, SKW, SWW, CBA, CBŚ), jak również w organizacjach pozarządowych oraz w sektorze prywatnym.

Widać wyraźnie, iż kierunek „Zarządzanie publiczne” odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi, ale również stanowi nową propozycję w gronie już funkcjonujących kierunków. Jednym z celów studiów jest zgłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do percepcji i kreacji przez absolwentów międzynarodowego środowiska zarządzania w oparciu o metody i aparat naukowy. Tym samym studia na kierunku „Zarządzanie publiczne” pozwalają na wyspecjalizowanie i pogłębienie prowadzonych już przez pracowników i studentów Instytutu badań nad międzynarodową sferą rozwoju personalnego i grupowego.