ewentualne pytania proszę kierować do:
prof. dr hab. Krzysztof Zuba – Kierownik studiów
e-mail: kzuba@uni.opole.pl

dr Ewa Skrabacz – Sekretarz
e-mail: skrabacz@gmail.com

Czteroletnie studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce stanowią trzeci stopień kształcenia uniwersyteckiego, dopełniając dwa wcześniejsze stopnie (studia licencjackie i magisterskie). Celem studiów jest stworzenie studentom możliwości pogłębiania wiedzy i zdobycie umiejętności jej naukowego i dydaktycznego wykorzystania. Studia będą przygotowywały przyszłych pracowników akademickich do roli nauczyciela i badacza. Dostępne będą również dla osób spoza środowiska akademickiego – nauczycieli szkolnych, pracowników administracji publicznej, działaczy samorządowych, społecznych i politycznych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Zasady finansowania aktywności naukowej

Uzyskanie zgody na wyjazd:

Doktorant składa wniosek do kierownika studiów o dofinansowanie wyjazdu konferencyjnego lub kwerendy, zawierający informację o celu, miejscu i kosztach wyjazdu (druk tutaj). W załączeniu dostarcza informację od organizatorów konferencji o przyjęciu tematu wystąpienia (może być mail) lub wydruk ze strony organizatora z programem konferencji, uwzględniającym wystąpienie doktoranta.

Pokrycie kosztów konferencji:

Po uzyskaniu zgody kierownika studiów, doktorant wypełnia wniosek do kwestury dotyczący przelewu opłaty konferencyjnej (druk tutaj). Wypełniony druk pozostawia w sekretariacie do podpisania przez kierownika studiów. Do wniosku należy dołączyć program konferencji lub zaświadczenie od organizatorów o zaakceptowaniu wystąpienia.

W trakcie wyjazdu:

Doktorant potwierdza swój pobyt, uzyskując na wniosku o refundację kosztów podróży poświadczenie od organizatorów (pieczątka, data i podpis).

Po powrocie:

Doktorant składa w sekretariacie podbity przez organizatorów i własnoręcznie podpisany wniosek o refundację kosztów podróży. Do wniosku należy dołączyć bilety. Doktorant podaje numer konta bankowego, na które kwestura UO przeleje odpowiednią kwotę (informację o koncie należy umieścić w dolnej części wniosku). Kierownik parafuje tak przygotowane dokumenty.

Przy opiniowaniu wniosków brane będą pod uwagę koszty i częstotliwość wyjazdów.

Dane do faktur:
Uniwersytet Opolski
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a,
NIP: 754-000-71-79