Strategia rozwoju Instytutu

Misja

Identyfikacja oraz naukowe poznawanie najnowszych wyzwań stawianych przez współczesną politykę, w wymiarze państwowym i międzynarodowym, zwłaszcza w relacjach polityki z innymi zjawiskami społecznymi – ekonomiką, kulturą, religią, rządzeniem / zarządzaniem, administracją publiczną, ale też świadomością społeczną.
Popularyzacja naukowej wiedzy o zjawisku polityki w przekonaniu, że sprzyja to kształtowaniu świadomości obywatelskiej, a także dostrzeganiu przez ludzi ścisłej zależności między tym, co polityczne, a tym, co społeczne i indywidualne, ale także codzienne i prywatne

Cele strategiczne

 • Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
 • Kategoria A za trwający i przyszły okres ewaluacji w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
 • Wzmacnianie potencjału zespołu pracowników prowadzących badania w naukach o komunikacji społecznej i mediach, w celu zgłoszenia tej dyscypliny do ewaluacji, uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora i w konsekwencji utworzenia nowego instytutu
 • Zwiększenie zatrudnienia z 42 do 50 pracowników, w oparciu o kierunki studiów nad komunikacją społeczną i mediami

Kluczowe działania

 • Przekonywanie i przekonanie wszystkich pracownic i pracowników instytutu, że naukowy potencjał każdej i każdego z nich, połączony z ciężką pracą oraz wiarą we własne
  możliwości, pozwala na publikowanie w najlepszych czasopismach i wydawnictwach, efektywne aplikowanie o granty oraz nawiązywanie współpracy (również rywalizacji) z
  czołowymi ośrodkami naukowymi
 • Utrwalanie przekonania, że indywidualny sukces wzmacnia cały zespół, a formalna pozycja zespołu wydatnie przyczynia się do sukcesu indywidualnego

Najważniejsze charakterystyki, potencjały i osiągnięcia

 • Umiędzynarodowienie zatrudnienia, badań i kształcenia – tło krajowe
 • Badania regionalne i pogranicza – tło międzynarodowe
 • Badania europeistyczne – tło międzynarodowe
 • Badania w zakresie teorii polityki, zwłaszcza teorii polityczności – tło krajowe

Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego 2021-2027