Stosunki międzynarodowe:

Studenci stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Opolskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych, społecznych, historycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest na UO jako fundament wykształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe, dlatego cała grupa przedmiotów propedeutycznych (historia stosunków międzynarodowych, socjologia, ekonomia, filozofia, itd.) została zaplanowana na I roku studiów pierwszego stopnia (licencjat).

Kolejną, niezmiernie istotną częścią wykształcenia jest teoretyczna wiedza o szeroko rozumianych systemach politycznych, międzynarodowych aspektach współczesnej polityki, a także jej doktrynalnych uwarunkowaniach. Nieodłącznym elementem tej wiedzy jest utrwalenie obrazu polityki jako skomplikowanego splotu faktów, zjawisk i procesów politycznych. Ta grupa przedmiotów kierunkowych, realizowanych na II i III roku studiów pierwszego stopnia, stanowi punkt wyjścia do kształtowania umiejętności praktycznych. Są nimi znajomość systemów politycznych i polityki zagranicznej poszczególnych państw europejskich i Stanów Zjednoczonych oraz rejonu Azji i Pacyfiku, zasad współczesnej demokracji, działalności instytucji międzynarodowych. Znajomość teorii i praktyki polityki zagranicznej służy kształtowaniu zdolności do analizy procesów, zjawisk i faktów politycznych występujących na arenie międzynarodowej.

W celu odpowiedniego przygotowania Naszych absolwentów do przyszłej pracy w instytucjach międzynarodowych bardzo duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych. W programie studiów przewidziano sześć specjalistycznych translatoriów, zwiększając tym samym liczbę godzin na naukę wyspecjalizowanego języka obcego obejmującego swym zakresem słownictwo z zakresu dyplomacji, polityki , ekonomii, gospodarki, sfery bezpieczeństwa i wszystkich tych, które są niezbędne we współczesnym, zglobalizowanym świecie.

Program studiów „Stosunki międzynarodowe” posiada podział na specjalności. Począwszy już od semestru I studenci dokonują wyborów części przedmiotów w ramach jednej z trzech autorskich specjalności: Negocjacje międzynarodowe, Nowa dyplomacja oraz Bezpieczeństwo międzynarodowe. Do wyborów treści związanych z kierunkiem studiów zalicza się również Seminarium dyplomowe oraz Praktyki zawodowe.

Praktyki zawodowe – w wymiarze 90 godzin, których celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania rynku pracy, kształtowanie umiejętności integracji wiedzy teoretycznej z przedmiotów objętych planem studiów z praktyczną działalnością poszczególnych Instytucji, stymulowanie aktywności i rozwijanie inicjatywy studenta oraz stworzenie możliwości prowadzenia badań własnych w przyszłości związanych z tematem pracy licencjackiej. Ponad to praktyki zawodowe służą uruchomieniu wiedzy nabytej w trakcie studiów i wykorzystania jej do realizacji konkretnych zadań oraz kształtowaniu wzorcowych postaw zawodowych przyszłego pracownika.

Nasi studenci działają w Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego) dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając w organizacji konferncji naukowych. Mają też możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki.

Absolwenci wyposażeni zostają w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w instytucjach unijnych, administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym związanym z przynależnością Polski do Unii Europejskiej.