Stosunki międzynarodowe:

Ogólnym celem kształcenia realizowanym na kierunku Stosunki międzynarodowe będzie nabycie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych na współczesnym rynku pracy. W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą wagę do praktycznego kształcenia umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia realizowane są przez osoby posiadające branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe we współpracy z administracją oraz organizacjami pozarządowymi.

Jednym z celów studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe jest zgłębienie wiedzy na temat międzynarodowego środowiska i umiejętności związanych z zarządzaniem nim w oparciu o metody i aparat naukowy. Tym samym studia te pozwalają na wyspecjalizowanie i pogłębienie prowadzonych już przez pracowników i studentów Instytutu badań nad międzynarodową sferą rozwoju gospodarczego, politycznego i społecznego. Absolwenci wyposażeni zostają w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w instytucjach unijnych, administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym związanym z przynależnością Polski do Unii Europejskiej.

Już na I semestrze studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe student ma możliwość wyboru własnej ścieżki kształcenia w ramach jednego z dwóch modułów:

  • Dyplomacja współczesna,
  • Negocjacje międzynarodowe.

Badania ekonomicznych losów absolwentów (ELA 2015) pokazują, iż studenci naszych kierunków szybko znajdują satysfakcjonujące zatrudnienie!

Nasi studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, wiedzy prawnej i ekonomicznej. Dostrzegają jej związki z praktyką – przydatną na rynku pracy. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest w naszym Instytucie jako fundament wykształcenia. W trakcie nauki dowiesz się o współpracy międzynarodowej, gospodarczych realiach współczesnego świata, negocjacjach międzynarodowych, a także nabędziesz wiedzę w zakresie nowych form dyplomacji, dzięki czemu będziesz mógł indywidualnie i w grupie kształtować stan posiadanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy!

 Metoda case study jest najczęściej wykorzystywana w pracy dydaktycznej przez wykładowców Instytutu Politologii!

Co istotne, już po ukończeniu kursów z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a także całego zespołu wybieranych kursów specjalistycznych nasi absolwenci są przygotowani do pełnienia kluczowych ról społecznych i wykonywania ważnych zawodów w sektorze usług społecznych i publicznych. Są ambasadorami i konsulami; kierują międzynarodowymi zespołami branżowymi, a także realizują się na polu biznesowym! Są również przygotowani do prowadzenia pracy naukowej. W programie studiów przewidziano aż 120 godzinny kurs wybranego języka obcego oraz przewidziano cykl specjalistycznych translatoriów. Dzięki temu zwiększono tym samym liczbę godzin (do 300!) na naukę wyspecjalizowanego języka obcego obejmującego swym zakresem słownictwo z zakresu polityki, dyplomacji, ekonomii, gospodarki, sfery bezpieczeństwa i wszystkich tych, które są niezbędne we współczesnym, zglobalizowanym świecie. Program studiów „Stosunki międzynarodowe” posiada podział na moduły. Już od I semestru studenci wybierają swoją ścieżkę w ramach jednego z dwóch autorskich modułów kształcenia:

  • Dyplomacja współczesna,
  • Negocjacje międzynarodowe.

Ważną częścią studiów są Praktyki zawodowe – w wymiarze aż 90 godzin, których celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania rynku pracy, kształtowanie umiejętności integracji wiedzy teoretycznej z praktyczną działalnością poszczególnych Instytucji, stymulowanie aktywności i rozwijanie inicjatywy studenta oraz stworzenie możliwości prowadzenia badań własnych w przyszłości związanych z tematem pracy licencjackiej. Ponad to praktyki zawodowe służą uruchomieniu wiedzy nabytej w trakcie studiów i wykorzystania jej do realizacji konkretnych zadań oraz kształtowaniu wzorcowych postaw zawodowych przyszłego pracownika.

Nasi studenci działają w wielu organizacjach: Kole Naukowym Politologów, Kole Naukowym Brytanistów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego), a także w SETA TV, czyli najlepszej w Polsce telewizji studenckiej, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i pogłębiają zainteresowania. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając przy realizacji oraz organizując konferencje i debaty naukowe. Zapraszają również w nasze mury wybitne postaci życia politycznego, kultury, nauki i sportu.
Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej oraz w wyspecjalizowanych agendach zajmujących się współpracą międzynarodową, jak również w organizacjach pozarządowych oraz w sektorze prywatnym. Widać wyraźnie, iż kierunek „Stosunki międzynarodowe” odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi, ale również stanowi nową propozycję w gronie już funkcjonujących kierunków.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent kierunku „Stosunki międzynarodowe” będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych, m.in. Stosunki Międzynarodowe, Europa Master, Politologia, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne lub na kierunkach pokrewnych.

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne

Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Politologia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Europeistyka, Socjologia, Język biznesu, Kulturoznawstwo, Administracja.