Przed planowanym terminem obrony

(na co najmniej 14 dni) należy:

  1. Powiadomić dziekanat o planowanym terminie obrony, telefonicznie lub mailowo.
  2. Zapoznać się z procedurą wgrywania prac dyplomowych do APD i na bieżąco monitorować kolejne etapy. Uwaga: w związku z zaleceniami MNiSW nie muszą Państwo przekazywać do Dziekanatu wydrukowanych prac dyplomowych.
  3. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student winien mieć uzupełnione oceny z ostatniego semestru i prawidłową liczbę punktów ECTS w systemie USOS (czyli minimum 30 ECTS).
  4. Przesłać potwierdzenie wpłaty (elektronicznie) za druk dyplomu w kwocie 60 zł na podane niżej konto: tytuł opłaty powinien zawierać imię, nazwisko i treść- opłata za dyplom.
  5. Oświadczenia o tym, że praca została napisana samodzielnie nie należy wgrywać do APD. Oświadczenie to będzie przygotowane do podpisu studenta podczas egzaminu dyplomowego.
  6. Karta obiegowa jest elektroniczna, generowana przez dziekanat w systemie USOS-web po zgłoszeniu przez studenta gotowości przystąpienia do obrony, dlatego bezwzględnie należy rozliczyć się z poszczególnymi jednostkami UO, np. biblioteką, akademikiem itp.
  7. Student wypełnia elektronicznie formularz osobowy monitoringu karier zawodowych absolwentów UO i w wersji papierowej dostarcza na egzamin dyplomowy: www.kariera.uni.opole.pl/monitoring.

Student może wystąpić z wnioskiem do Dziekana o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim. Wiąże się z to z wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Wzór wniosku: pobierz.

Nr konta: 93 1090 2138 0000 0001 4343 5512