Prof. dr hab. Danuta Kisielewicz

Profesor – Katedra Studiów Regionalnych

Kontakt: Collegium Civitas pokój 303
telefon: (77) 452 74 71 (z sieci UO: 7471)

Profesor zwyczajny w Katedrze Studiów Regionalnych Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego, w latach 2005–2008 prodziekan na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym tej Uczelni, członek Zarządu Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Polityce, członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Historyków Wojskowości w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Studia ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu uzyskując w 1971 r. tytuł magistra historii. W tym roku rozpoczęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Kluczborku, w 1979 r. została zatrudniona w Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, najpierw na stanowisku asystenta, później na stanowisku kustosza i starszego kustosza. W 1988 r. obroniła doktorat w Wyższej szkole Pedagogicznej w Opolu (pod kierunkiem prof. S. S. Nicieji), pt. „Oflag VII A Murnau 1939–1945”. W tymże roku rozpoczęła pracę na WSP w Opolu. Po przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego w 1998 r. na podstawie rozprawy „Oficerowie polscy w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej” uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie historii. Praca ta uzyskała nagrodę Ministra i Edukacji i Sportu I stopnia. Na uczelni pracowała jako adiunkt (1988–1998), doktor habilitowany (1998–2000), profesor nadzwyczajny (2000–2008), od 2008 roku profesor tytularny.

W 2001 roku przebywała na krótkim stażu w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sfinansowanym przez fundację Polonia Aid Foundation Trest – PAFT w celu przeprowadzenia kwerendy archiwalnej. W czasie pracy w Instytucie Nauk Społecznych była w latach 1993–1997 opiekunem Koła Naukowego Politologów i współorganizatorem studenckich sesji naukowych. Przez dwie kadencje była członkiem Rady Bibliotecznej UO, jest członkiem Rady Programowej „Przeglądu Stosunków Międzynarodowych” wydawanych przez Instytut Politologii.

Wypromowała co najmniej 250 magistrów, czterech doktorów, sprawuje opiekę nad trzema doktorantami. Jest autorem recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych, a także licznych recenzji wydawniczych. Poza Uczelnią jest członkiem Kolegium Redakcyjnego (od 1983 r.) „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, popularyzatorem wiedzy historycznej, m.in. na Uniwersytecie III Wieku, stale współpracuje z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu i ze środowiskiem kombatanckim w Opolu. Działa także w Opolskim Oddziale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, była organizatorem i współorganizatorem dwóch sesji popularno-naukowych organizowanych przez to stowarzyszenie.

Jest autorem ponad 170 prac naukowych i popularnonaukowych. Jej dotychczasowy dorobek naukowy dotyczy szeroko rozumianej problematyki jenieckiej i obozowej, II wojny światowej, pamięci historycznej, problematyki śląskiej, historii wojskowości, pogranicza polsko-czeskiego, współczesnej myśli politycznej, przemian społeczno-politycznych Polski i Europy.

Jest autorem 4 prac autorskich: „Oficerowie polscy w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej” (Opole 1998); „Oflag VII A Murnau 1939–1945” (Opole 1988); „Arka Bożek 1889–1954. Działacz społeczno-polityczny Śląska Opolskiego” (Opole 2006); „Arkadiusz (Arka) Bożek na forum Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej” (Opole 3003) oraz 6 prac pod redakcją, w tym m. in.: „ Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku, pod red. D. Kisielewicz i L. Rubisza, Opole 2001, cz. 1 i 2004 , cz. 2; „Wkład Polek na emigracji w rozwój kultury i nauki polskiej” (Opole 2005); „Marzec 68 z czterdziestoletniej perspektywy, pod red. D. Kisielewicz i M. Świder, Opole 2009.

Artykuły naukowe i recenzje zamieszcza m.in. na łamach czasopism: „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, „Zaranie Śląskie”, „Studia Śląskie”, „Zbliżenia”, „Śląsk Opolski”, „Teki Historyczne” (Londyn), „Mars” (Londyn-Warszawa), „Przegląd Zachodni”. Drukuje również teksty naukowe w wydawnictwach zbiorowych afiliowanych przez różne ośrodki akademickie w kraju.

W Instytucie Politologii prowadziła (lub prowadzi zajęcia) z przedmiotów (kursów): Historia polityczna Polski XX wieku, Historia powszechna XX wieku, Procesy społeczne w historii Europy, Wstęp do badań politologicznych, Śląska myśl polityczna, a także seminaria magisterskie o problematyce: współczesne problemy Śląska, Polski i Europy, przemiany społeczne i polityczne w Polsce i Europie, pogranicze polsko-czeskie, współczesna myśl polityczna, systemy polityczne, kultura pamięci, funkcjonowanie samorządu lokalnego, biografie działaczy społecznych i politycznych.