Politologia, spec. Służby Mundurowe:

Program specjalności „Służby Mundurowe” na kierunku Politologia I stopnia ma na celu przybliżenie studentom specyfiki i charakteru pracy w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Państwa. Program studiów, będący swoistą kontynuacją kształcenia w klasach mundurowych szkół średnich, zawiera w sobie 16 specjalistycznych przedmiotów. Przedmiotami tymi są, m.in.: prawo policyjne, samoobrona i środki przymusu bezpośredniego, przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów oraz granic, podstawy kryminalistyki, etyka służb mundurowych. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów-praktyków z danej dziedziny. Zajęcia dotyczące samoobrony prowadzone będą na sali gimnastycznej, a zajęcia z wychowania fizycznego będą ukierunkowane pod testy sprawnościowe do służb mundurowych. Łącznie przedmioty specjalności to 675 godzin zajęciowych. Absolwent specjalności „Służby mundurowe” na kierunku Politologia I stopnia, poza wiedzą politologiczną, zdobędzie szerokie spektrum wiedzy i umiejętności przydatnych do pracy w służbach mundurowych oraz szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa.

 

Studenci Politologii Uniwersytetu Opolskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, wiedzy historycznej, prawnej i ekonomicznej. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest na UO jako fundament wykształcenia na kierunku Politologia, dlatego cała grupa przedmiotów propedeutycznych (historia myśli politycznej, socjologia, ekonomia, filozofia, itd.) została zaplanowana na I roku studiów pierwszego stopnia (licencjat).

Kolejną, niezmiernie istotną częścią wykształcenia jest teoretyczna wiedza o szeroko rozumianych systemach politycznych, międzynarodowych aspektach współczesnej polityki, a także jej doktrynalnych uwarunkowaniach. Nieodłącznym elementem tej wiedzy jest utrwalenie obrazu polityki jako skomplikowanego splotu faktów, zjawisk i procesów politycznych. Ta grupa przedmiotów kierunkowych, realizowanych na II i III roku studiów pierwszego stopnia, stanowi punkt wyjścia do kształtowania umiejętności praktycznych. Są nimi znajomość systemów politycznych i partyjnych, teorii polityki, marketingu politycznego, doktryn i ideologii politycznych. Ponad to, studenci, poznają zagadnienia związane z samorządnością i polityką lokalną, międzynarodowymi stosunkami politycznymi, integracją europejską. Znajomość teorii i praktyki politycznej służy kształtowaniu zdolności do analizy procesów, zjawisk i faktów politycznych, na tej podstawie podejmowania decyzji politycznych, a także umiejętności czysto praktycznych, niezbędnych aktywnemu uczestnikowi życia publicznego na różnych szczeblach. Umiejętności takich jak: formułowanie programów politycznych, organizowanie kampanii wyborczych i innych form aktywności zbiorowej, zakładanie partii politycznych i organizacji społecznych, czy kształtowanie wizerunku politycznego.

Tak więc, już po ukończeniu kursów z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a także całego zespołu wybieranych kursów specjalistycznych absolwenci politologii UO zostają wstępnie przygotowani do pełnienia różnych ról społecznych i wykonywania różnych zawodów w szeroko rozumianym sektorze usług społecznych. Posiadają także wstępne przygotowanie do prowadzenia pracy naukowej.

W celu odpowiedniego przygotowania Naszych absolwentów do wymogów i wyzwań rynku pracy, bardzo duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych. W programie studiów, poza standardowym 120 godzinnym kursem języka obcego, przewidziano sześć specjalistycznych translatoriów. Dzięki temu zwiększono tym samym liczbę godzin (do 300!) na naukę wyspecjalizowanego języka obcego obejmującego swym zakresem słownictwo z zakresu polityki, dyplomacji, ekonomii, gospodarki, sfery bezpieczeństwa i wszystkich tych, które są niezbędne we współczesnym, zglobalizowanym świecie.

Nasi studenci działają w Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego) dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając w organizacji konferencji naukowych. Mają też możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki.

Oprócz wykształcenia stricte politologicznego absolwenci wyposażeni zostają w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w służbie państwowej, ze szczególnym uwzględnieniem policji. Ponadto absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w administracji samorządowej i rządowej organizacjach społecznych oraz mediach.

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności w trakcie studiów nasi absolwenci pracują w służbach państwowych, a także w urzędach administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, urzędy gminne i starostwa powiatowe oraz w biurach poselskich), w mediach (np. Gazeta Wyborcza, Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska, TVP Opole), w organizacjach pozarządowych lub też budują poważne kariery polityczne na szczeblu regionalnym i krajowym.