Politologia:

Świat polityki jest niezwykle interesujący i ciekawy. Wbrew potocznym opiniom, polityka dotyczy każdego, jest obecna wszędzie i zawsze. Od zarania ludzkości, człowiek, starał się zrozumieć otaczający go świat i rządzące nim procesy. Już starożytni filozofowie dali podwaliny intelektualne dzisiejszym naukom politycznym. Polityka od zawsze determinowała świat i rozwój ludzkości, a nawet technologii. Dzięki studiom na kierunku Politologia I stopnia lepiej zrozumiesz otaczającą Cię rzeczywistość. Poznasz procesy zachodzące w otaczającym Cię świecie. Nasz program kształcenia nastawiony jest przede wszystkim na wiedzę, a nie tylko na zbiór informacji. Nasi absolwenci nie tylko posiadają wiedzę z zakresu nauk społecznych,  ale przede wszystkim rozumieją jak tę wiedzę praktycznie wykorzystać. Jeżeli interesuje Cię świeże podejście do studiowania, inspirujące, praktyczne zajęcia, otwartość na świat i rozwój osobisty – zacznij studia na kierunku Politologia.

Studenci Politologii Uniwersytetu Opolskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, wiedzy historycznej, prawnej i ekonomicznej. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest na UO jako fundament wykształcenia na kierunku Politologia, dlatego cała grupa przedmiotów propedeutycznych (historia myśli politycznej, socjologia, ekonomia, filozofia, itd.) została zaplanowana na I roku studiów pierwszego stopnia (licencjat).

Kolejną, niezmiernie istotną częścią wykształcenia jest teoretyczna wiedza o szeroko rozumianych systemach politycznych, międzynarodowych aspektach współczesnej polityki, a także jej doktrynalnych uwarunkowaniach. Nieodłącznym elementem tej wiedzy jest utrwalenie obrazu polityki jako skomplikowanego splotu faktów, zjawisk i procesów politycznych. Ta grupa przedmiotów kierunkowych, realizowanych na II i III roku studiów pierwszego stopnia, stanowi punkt wyjścia do kształtowania umiejętności praktycznych. Są nimi znajomość systemów politycznych i partyjnych, teorii polityki, marketingu politycznego, doktryn i ideologii politycznych.

Ponadto, studenci, poznają zagadnienia związane z samorządnością i polityką lokalną, międzynarodowymi stosunkami politycznymi, integracją europejską. Znajomość teorii i praktyki politycznej służy kształtowaniu zdolności do analizy procesów, zjawisk i faktów politycznych, na tej podstawie podejmowania decyzji politycznych, a także umiejętności czysto praktycznych, niezbędnych aktywnemu uczestnikowi życia publicznego na różnych szczeblach. To m.in.: formułowanie programów politycznych, organizowanie kampanii wyborczych i innych form aktywności zbiorowej, zakładanie partii politycznych i organizacji społecznych, czy kształtowanie wizerunku politycznego.

Już po ukończeniu kursów z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a także całego zespołu wybieranych kursów specjalistycznych absolwenci politologii UO zostają wstępnie przygotowani do pełnienia różnych ról społecznych i wykonywania różnych zawodów w szeroko rozumianym sektorze usług społecznych. Posiadają także wstępne przygotowanie do prowadzenia pracy naukowej.

W celu odpowiedniego przygotowania Naszych absolwentów do wymogów i wyzwań rynku pracy, bardzo duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych. W programie studiów, poza standardowym 120 godzinnym kursem języka obcego, przewidziano sześć specjalistycznych translatoriów. Dzięki temu zwiększono tym samym liczbę godzin (do 300!) na naukę wyspecjalizowanego języka obcego obejmującego swym zakresem słownictwo z zakresu polityki, dyplomacji, ekonomii, gospodarki, sfery bezpieczeństwa i wszystkich tych, które są niezbędne we współczesnym, zglobalizowanym świecie.

Program studiów „Politologia” posiada podział na moduły. Począwszy już od semestru I studenci dokonują wyborów części przedmiotów w ramach jednego z czterech autorskich modułów kształcenia:

  • służby mundurowe,

  • doradztwo i zarządzanie polityczne,

  • global studies*,

  • studia europejskie.

 

*Opcja ta została przygotowana w ramach projektu współfinansowanego przez program polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP. Więcej na ten temat>>

Nasi studenci działają w Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego) dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając w organizacji konferencji naukowych. Mają też możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki.
Oprócz wykształcenia stricte politologicznego absolwenci wyposażeni zostają w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, mediach, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym związanym w Polsce i Europie.

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności w trakcie studiów nasi absolwenci pracują w urzędach administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, urzędy gminne i starostwa powiatowe oraz w biurach poselskich), w mediach (np. Gazeta Wyborcza, Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska, TVP Opole), w organizacjach pozarządowych lub też budują poważne kariery polityczne na szczeblu regionalnym i krajowym.