Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota dofinansowania: 1 638 312 zł).


Tytuł grantu: 
Programy Stażowe dla studentów Instytutu Politologii UO

Nr projektu POWR.03.01.00-00-S044/17
Zespół: dr Grzegorz Haber (kierownik), dr Bartosz Maziarz, mgr Sabina Baraniewicz-Kotasińska (koordynatorzy zadań), mgr Justyna Chudy-Wójtowicz (specjalistka ds. monitoringu i rozliczeń)
Czas realizacji: listopad 2017 – wrzesień 2019
Wartość projektu: 1,6 mln złotych

Celem głównym projektu jest umożliwienie studentom Instytutu Politologii zwiększenia kompetencji i doświadczeń praktycznych oczekiwanych na rynku pracy, dzięki odbyciu wysokiej jakości staży u pracodawców z całej Polski. Uczestnicy projektu zdobędą doświadczenie nie tylko zgodne z kierunkiem ich studiów, ale przede wszystkim porządne w środowisku zawodowym. Wzmocnią ponadto swoje kompetencje zawodowe, dzięki czemu będą mogli bardziej świadomie podjąć decyzje o rozwoju dalszej ścieżki kariery, a także zwiększą swoje szanse na zdobycie pracy.

Grupa docelowa projektu obejmuje studentów II I III roku studiów licencjackich Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. W ramach finansowania uczestnicy projektu uzyskają miesięczne m.in. wynagrodzenie za staż (4 miesiące po 100h), a także ubezpieczenie NNW, a w przypadkach, gdy staż odbywać się będzie poza miejscem zamieszkania i nauki – zakwaterowanie. Wynagrodzenia otrzymają również opiekunowie stażystów.

Zakres obowiązków realizowanych podczas stażu związany będzie bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunku studiów objętych wsparciem. Dzięki temu uczestnicy projektu będą mogli w praktyczny sposób wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas zajęć akademickich w toku zadań wykonywanych na stażu, a w efekcie, uzyskają kompetencje znacznie wykraczające poza nabywane w ramach zajęć. Zdobędą wiedzę o procesach decyzyjnych w konkretnych instytucjach; poznają sposoby (nie)formalego funkcjonowania instytucji w zakresie odpowiadających kierunków studiów i poszerzą wiedzę w zakresie realizowanych w instytucji stażowej projektów. Co więcej, nabędą praktyczne umiejętności współpracy w grupie i z otoczeniem zewnętrznym.

Więcej informacji na stronie projektu: czas.uni.opole.pl.