dr Marek Mazurkiewicz

Assistant Professor – Department of Regional Studies

 

Graduate of political science at the University of Opole. His research interests include post-war population exchange in Poland and Germany, Polish and German collective memory, national and ethnic minorities in Poland, with particular emphasis on the German minority in the historical area of Upper Silesia, international security, migration caused by conflicts, international in Europe in the 20th and 21st centuries, the political system of the Republic of Poland, public administration in Poland.

ORCID
RESEARCHGATE
GOOGLE SCHOLAR

 

 • Poland-Germany relations
 • national and ethnic minorities
 • political participation
2020
 • Mazurkiewicz, M., Wybory niekonkurencyjne w Polsce na poziomie lokalnym – wstępne oceny, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1 2020, S. 97-113; doi: 10.7366/1509499517905

2019

 • Mazurkiewicz M., Uczestnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w polskim życiu politycznym po 1989 r., „Wrocławskie Studia Politologiczne” nr 2/2019. s. 73-85.
 • Colloquium Opole 2018. Europa w pół wieku po roku 1968. Historia. Polityka. Kultura, M. Mazurkiewicz, T. Siwek (red.), Opole 2019, ISBN: 978-83-7126-338-5, 20 pkt 

2018

 • Mazurkiewicz M., Geneza ruchu ziomkowskiego w Niemczech Zachodnich (1947-1949) a źródła rewizjonizmu zachodnioniemieckiego, „Studia Śląskie” 2018, tom 82, s. 125-149. ISSN: 0039-3355
 • Mazurkiewicz M., Kultura pamięci mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku – między trudną przeszłością a wyzwaniami współczesności, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, t. 6, nr 3, s. 211-227. ISSN: 2353-3781
 • Mazurkiewicz M., Polskie wizje odzyskania niepodległości po 1989 r. z osobistego i porównawczego punktu widzenia, W: Wizje niepodległości Polski w  wieku. Historia. Pamięć. Edukacja, pod red. M. Białokura, A. Dawid, A. Gołębiowskiej, Opole 2018, s. 247-263. ISBN 978-83-63904-05-0
 • Mazurkiewicz M., Polskie Ziemie Zachodnie i Północne w optyce organizacji niemieckich wysiedlonych i partii politycznych do 1989 roku, W: „Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, red. E. Kledzik, M. Michalski, M. Praczyk, Poznań 2018, s. 159-182. ISBN: 978-83-65663-85-6.6

2017

 • Mazurkiewicz M., Colloquium Opole 2016. Polska, Czechy, Niemcy wobec wyzwania migracji i integracji, „Przegląd Zachodni” 2017 nr 1, s. 251-253. PL ISSN: 0033-2437;
 • Mazurkiewicz M., Deutsche im kommunistischen Polen im Blickfeld der Bundesregierung und deutscher Vertriebenenorganisationen, In: Die deutsche Minderheit in Polen und die kommunistischen Behörden 1945–1989, Adam Dziurok, Piotr Madajczyk, Sebastian Rosenbaum (Hg.), Verlag Ferdinand Schöningh, 1. Aufl., Paderborn 2017, S. 335-348. ISBN 978-3-506-78717-0
 • Mazurkiewicz M., Czynnik pamięci w pozimnowojennych stosunkach polsko-niemieckich, w: Od konfliktu do współistnienia i współpracy. Tom. 1. Bliscy i dalecy sąsiedzi, red. nauk. K. Grysińska-Jarmuła i T. Maresz, Bydgoszcz 2017, s. 256-267. ISBN 978-83-8018-154-0
 • Mazurkiewicz M., Pogranicze wielokulturowe w wymiarze regionalnym – przykład Śląska Opolskiego, w: Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, pod red. P. Dejneki, A. Mikołajko Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017, s. 209-225. ISBN 978-83-8090-310-4
 • Mazurkiewicz M., Wyzwania dla polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa opolskiego – przyczynek do dyskusji, w: Sytuacja demograficzna województwa opolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, pod red. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowskiej, Warszawa 2017, s. 150-163.
 • Colloquium Opole 2016. Polska – Czechy – Niemcy wobec wyzwania migracji i integracji, pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka i Magdaleny Moj, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2017, 342 ss. ISBN 978-83-7126-333-0
 • Mazurkiewicz M., Ludność Górnego Śląska w latach 1950–1989 w świetle wybranych polskich i niemieckich materiałów źródłowych (opracowanie analityczne) , „Rocznik Ziem Zachodnich” 2017, nr 1, s. 706-724. http://rocznikziemzachodnich.pl/index.php/rzz
 • Mazurkiewicz M., Partycypacja mniejszości niemieckiej w polskim życiu publicznym po 1989 r. – przypadek Śląska Opolskiego, „Rocznik Ziem Zachodnich” 2017, nr 1, s.143-164. http://rocznikziemzachodnich.pl/index.php/rzz
 • Mazurkiewicz M., Recenzja książki „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, pod red. S. Łodzińskiego, K. Warmińskiego i G. Gudaszewskiego, WN Scholar, Warszawa 2016, 310 ss., „Rocznik Ziem Zachodnich” 2017, nr 1, s. 753-765. http://rocznikziemzachodnich.pl/index.php/rzz

2016

 • Mazurkiewicz M., Colloquium Opole 2015. Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie, „Przegląd Zachodni” 2016 nr 1, s. 220-223.
 • Mazurkiewicz M., Regionalne uwarunkowania polityki polskiej wobec mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie województwa opolskiego, „Studia Śląskie” LXXVII (2015), s. 53-74.
 • Mazurkiewicz M., Powojenne wysiedlenia Niemców w pamięci Polaków, Niemców i Czechów, w: Colloquium Opole 2015. Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie, pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka i Magdaleny Moj, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2016, s. 237-266.
 • Colloquium Opole 2015. Pojęcie pokoju i wojny we współczesnej Europie, pod red. Marka Mazurkiewicza, Annemarie Franke, Tadeusza Siwka i Magdaleny Moj, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2016.
 • Mazurkiewicz M., Niemcy w komunistycznej Polsce w optyce rządu federalnego i niemieckich organizacji wysiedlonych, w: Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945–1989, pod red. A. Dziuroka, P. Madajczyka, S. Rosenbauma, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Gliwice – Opole 2017, 561-567.

2015

 • Mazurkiewicz M., Spór o pamięć. Polityczne następstwa powojennych wysiedleń Niemców w pozimnowojennych relacjach polsko-niemieckich i czesko-niemieckich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa-Opole 2015.
 • Colloquium Opole 2014. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i Szanse, pod red. M. Mazurkiewicza, A. Franke i T. Siwka, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, Opole 2015.
 • Mazurkiewicz M., Colloquium Opole 2014. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i Szanse, „Przegląd Zachodni” 2015, nr 1, s. 251 – 253.
 • Mazurkiewicz M., Wielokulturowy Śląski Opolski – perspektywa politologiczna, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2015, t. 3, nr 1, s. 83-101.
 • Mazurkiewicz M., Niemcy w publicystyce E. J. Osmańczyka, w: Śląsk Edmunda Jana Osmańczyka, pod red. M. Lisa, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, Opole 2015.
 • Mazurkiewicz M., Deutsche im kommunistischen Polen im Blickfeld der Bundesregierung und deutscher Vertriebenenorganisationen, In: Die Haltung der Kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevӧlkerung in Polen in den Jahren 1945 bis 1989, A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum (Hg.), Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Gliwice – Opole 2015, s. 491-504.

2012

 • Mazurkiewicz M., Organizacje niemieckich wypędzonych ze stron ojczystych a polityka RFN wobec PRL i CSRS w latach 1949 – 1972, w: Colloquium Opole 2010. Polsko-niemiecki traktat graniczny z 14 listopada 1990 roku – geneza i skutki, pod red. M. Lisa, A. Trzcielińskiej-Polus, L. Drożdż, Opole 2012, 72-95.
 • Mazurkiewicz M., Zagłada Romów i Sinti w czasie II wojny światowej. O »zapomnianym Holocauście«, „Wiadomości Historyczne” 2012, nr 3, s. 3-7.

2010

 • Mazurkiewicz M., Polityczne konsekwencje powojennych wysiedleń ludności niemieckiej z Polski i Czechosłowacji jako problem współczesnych stosunków polsko-niemieckich i czesko-niemieckich, w: Teoria a praktyka analizy politologicznej: praca zbiorowa, pod red. Małgorzaty Krzysztofik i Dariusza Gauzy, Zielona Góra 2010, s. 224 – 240.
 • Mazurkiewicz M., Czwarte plemię Bawarii? Współczesna tożsamość Niemców sudeckich a działalność ich organizacji politycznych, w: Naród, narodowy, narodowościowy. Stosunki narodowościowe wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, pod red. K. Glinki, Zielona Góra 2010, s. 162-170.

2009

 • Mazurkiewicz M., Kultywowanie pamięci przez Niemców sudeckich w RFN i ich wpływ na stosunki czesko-niemieckie, w: Układ monachijski jako przykład prawno międzynarodowej kapitulacji wobec agresji, pod red. S. M. Grochalskiego i M. Lisa, Opole 2009, s. 137-156.
 • Mazurkiewicz M., Urodzeni z piętnem sukcesu? Pokolenie ’89 roku o sobie w wolnej Polsce, w: Polska droga do wolności. Rok 1989. Historiografia – Myśl polityczna – Edukacja, pod red. M. Białokura, J. Raźniewskiej i K. Steckiej, Toruń 2009, s. 129-147.
 • Mazurkiewicz M., Pokolenie ’89 roku w wolnej Polsce, „Ziemia Kłodzka” 2009, nr 185, s. 18-20.
 • Mazurkiewicz M., Echa rewolt studenckich 1968 r. w opolskiej prasie codziennej, w: Młodzież kontra system: rola opozycji młodzieżowej w walce o niepodległość w latach 1945-1989, pod red. Małgorzaty Świder, Opole 2009.
 • Mazurkiewicz M., Wydarzenia Marca ’68 na łamach opolskiej prasy codziennej, w: Marzec ’68 z czterdziestoletniej perspektywy, pod red. D. Kisielewicz i D. Świder, Opole 2009 , s. 177-191.

  2008

  • Mazurkiewicz M., Haber G., Stosunki Polska – Rosja w latach 2005-2007. Zarys Problemu, w: Bliskie sąsiedztwo – dalekie sojusze, pod red. Hartlińskiego, Hołuba, K. Tybuchowskiej-Hartlińskiej, Olsztyn 2008, s. 55-57.

  2006

  • Mazurkiewicz M., Krajobraz po bitwie. Porównanie sytuacji Czech i Polski w wymiarze społeczno-ekonomicznym po latach 15 transformacji, w: Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej, pod redakcją A. Drosika, Opole 2006, s. 87 – 98.
  • “Wybory niekonkurencyjne do rad gmin jako specyfika demokracji na poziomie lokalnym w Polsce” (2019-2021). Individual research grant financed by Polish National Research Centre.
  • Polish foreign policy
  • Political decision-making

  Collegium Civitas building; room 303
  tel: +48 77 452 74 71
  e-mail: mmazurkiewicz@uni.opole.pl

  Contact in Polish, German and English