dr Krzysztof Załucki, LL.M.Eur

Adiunkt – Katedra Systemów Politycznych i Administracyjnych

Kontakt: Collegium Civitas pokój 314
telefon: 77 / 452 74 79 (z sieci UO: 7479)
e-mail: kzalucki@o2.pl
Radca prawny dr Krzysztof Załucki, LL.M. Eur. jest adiunktem w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego od X 2007 r. Wykłada m.in. prawo europejskie, prawo międzynarodowe i prawoznawstwo. Prowadzi także zajęcia w językach obcych, aktualnie w jęz. niemieckim, dla Studentów z Polski i zagranicy. Poza dydaktyką na UO wykonuje także we Wrocławiu działalność radcy prawnego w ramach własnej Kancelarii. Zajmuje się zagadnieniami polskiego oraz międzynarodowego prawa handlowego i gospodarczego, a także prawa energetycznego. Posiada szeroką znajomość prawa europejskiego i międzynarodowego publicznego. Doktor Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, magister europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego (LL.M. Eur.) Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium, absolwent Deutsch-Polnische Rechtsschule (Szkoły Prawa Niemieckiego) organizowanej przez Humboldt-Universität w Berlinie oraz WPAiE UWr. Znajomość języków obcych: niemiecki (płynnie), angielski (płynnie).

Wybrane publikacje
 • „Europejski system ochrony praw człowieka oraz jego odzwierciedlenie w prawie polskim”, opublikowane w: Acta Universitatis Wratislaviensis No 2595, Przegląd Prawa i Administracji LV, Wrocław 2003;
 • „Ekstraterytorialność działań Komisji Europejskiej w zakresie kontroli łączenia się przedsiębiorstw”, opublikowane w: Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku, praca zbiorowa pod red. L. Olszewskiego, Kolonia Limited 2003;
 • „Stosowanie komunikacji elektronicznej w wymiarze sprawiedliwości – Relacja z konferencji we Wrocławiu”, opublikowane w: Gazeta Sądowa nr 9-10 2003 (wrzesień-październik);
 • „Komu bije dzwon? Refleksje i uwagi nad poselskim projektem nowelizacji ustaw korporacyjnych”, opublikowane w: Gazeta Sądowa, maj 2003;
 • „Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z 16 grudnia 2002 r. dotyczące zasad konkurencji zawartych w art. 81 i 82 TWE (Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (Text with EEA relevance) Official Journal L 001 , 04/01/2003 P. 0001 – 0025) – omówienie”, pierwotnie przewidziane do publikacji w kwartalniku Prawo Europejskie i Międzynarodowe;
 • „Spółka cicha w wybranych europejskich systemach prawnych i w prawie polskim”, opublikowane w: Rejent, rok 15, nr 2 (166), luty 2005 r.;
 • „Extraterritoriale Wirkungen des europäischen Wettbewerbsrechts – ausgewählte Probleme”, oddane do publikacji w jednym z wydawnictw Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht (Monachium, Niemcy);
 • „Neuere Entwicklungen im Bereich des polnischen Wettbewerbsrechts”, oddane do recenzji przed publikacją w jednym z wydawnictw Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht (Monachium, Niemcy).
 • Praca „Ukraina w nowych realiach. Wytyczne polityczne, ekonomiczne i prawne”, praca zbiorowa, Kijów –Alerta 2011. Rozdział pt. „Recent developments of Ukrainian Energy Policy and Practice – towards European and Ukrainian Energy Security. A Summary of Relevant Documents, Experts’ Analyses, Articles and Press Releases”. Język publikacji: angielski
 • Praca “Collective identity, international cooperation and national interest in Europe and beyond”. Edited by Aleksandra Trzcielińska-Polus, Barbara Curyło, Stefan Garsztecki, Opole 2011. Rozdział pt. „Extraterritoriale Anwendung der EU-Fusionskontrollverordnung – politische und rechtliche Probleme“. Język publikacji: niemiecki.
 • Praca „Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata”, pod redakcją Elżbiety Treli-Mazur, Opole 2009. Rozdział pt. „Rodzaje bezpieczeństwa. Unia Europejska a bezpieczeństwo energetyczne”.
 • Praca „2011. Polska prezydencja w Unii Europejskiej”, pod redakcją Rafała Riedla i Piotra Klimontowskiego, Opole 2010. Rozdział pt. „Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej jako jeden z priorytetów polskiej Prezydencji”.
 • Praca „Istota polityki. Polskie partie polityczne wobec kluczowych kwestii politycznych”, red. E. Skrabacz, Opole 2013, Rozdział pt. „Integracja europejska”.
 • Monografia pt. Open Europe:  Cultural Dialogue Cross Borders, Volume 5: New Diplomacy in Open Europe, red. Barbara Curyło, Joanna Kulska, Aleksandra Trzcielińska-Polus, 2014, tytuł rozdziału: Traditional Methods of Resolving International Disputes vis-à-vis Contemporary International Relations
 • Monografia pt. Kluczowe kwestie polskiej polityki- analiza programów partii politycznych w latach 1991-2011, red. E. Skrabacz,  Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, tytuł rozdziału: Integracja europejska
 • Monografia pt. Antynomie polityczności. Artykuły, eseje i szkice dedykowane Profesor Barbarze Goli, Kamil Minkner (red.) i Lech Rubisz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013, tytuł rozdziału: Ostateczny krach racjonalnego prawodawcy w Polsce: analiza prawno-politologiczna
 • Monografia pt. Między historią a polityką. Śląsk w przestrzeni europejskiej. Studia i szkice dedykowane Profesorowi Edmundowi Nowakowi, red. Danuta Kisielewicz, Aleksandra Trzcielińska-Polus, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014, tytuł rozdziału: Jeńcy wojenni w prawie międzynarodowym i obrazach filmowych
 • Skrypt Zarys prawa Unii Europejskiej, red.: prof. UO S.M. Grochalski, tytuły rozdziałów: VII. System instytucjonalny Unii Europejskiej; X. Stosowanie prawa UE. 1. Bezpośrednia skuteczność prawa UE, 3. Pośredni skutek prawa UE – prounijna wykładnia prawa krajowego, 4. Prymat prawa UE nad prawem krajowym (łącznie 3 podrozdziały). Oddanie gotowych rozdziałów: X 2013 r.
 • Artykuł pt. Extraterritorial Jurisdiction in International Law, opublikowany w International Community Law Review 17 (2015), ss. 403–412.
 • Relacje Unia Europejska – Turcja wobec kryzysu migracyjnego. Makiaweliczne plany czy wyraz bezsilności? Chorzowskie Studia Polityczne, rok 2016, nr 10, ss. 317-329.
 • Spory międzynarodowe – istota, zakres pojęciowy i charakter normatywny (w:) Negocjacje międzynarodowe. Determinanty, aktorzy, procesy. Red.: Barbara Curyło, Wojciech Opioła. 2016 , ss. 15-32, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • ISDS – podstępne zagrożenie dla sprawnego działania administracji publicznej, Chorzowskie Studia Polityczne, rok 2016, nr 13.
Wybrane artykuły w czasopismach fachowych
Tytuł artykułu Data publikacji Publikator
1. Ugoda ma moc wyroku sądowego 15.02.2008 Gazeta Prawna
2. Zarobki prawnika nie mogą być zbyt niskie 4.03.2008 Gazeta Prawna
3. Traktat: nie utracimy suwerenności 14-16.03.2008 Gazeta Prawna

(jako głos eksperta)

4. Młodzi prawnicy zarabiają rażąco mało 25.03.2008 Gazeta Prawna
5. Korzyści z udziału w spółce cichej 08.04.2008 Gazeta Prawna
6. Jakie są zasady funkcjonowania spółki cichej 06.05.2008 Gazeta Prawna
7. Rejestr umów małżeńskich ułatwi zawieranie transakcji 06.05.2008 Gazeta Prawna

(jako głos eksperta)

8. Potrzeba wprowadzenia pozwów zbiorowych 27.05.2008 Gazeta Prawna
9. Skarga kasacyjna wymaga zmiany 08.07.2008 Gazeta Prawna
10. ETS wymusił zmianę prawa ruchu drogowego 12.08.2008 Gazeta Prawna
11. Dobre praktyki radców prawnych nie zwiększą liczby klientów kancelarii 7.10.2008 Gazeta Prawna
12. Publicznie dostępny rejestr okienek kasowych zagwarantuje ich wiarygodność 16.10.2008 Gazeta Prawna

(jako głos eksperta)

13. Pomoc prawna z urzędu powinna przysługiwać także przed etapem sądowym 2.12.2008 Gazeta Prawna
14. W Europie aplikacje są krótsze niż w Polsce 9.12.2008 Gazeta Prawna
15. Nie wszystkie kraje pobierają opłaty za płatności bezgotówkowe 18.12.2008 Gazeta Prawna

(jako głos eksperta)

16. Niższa będzie jakość kształcenia prawników 17.03.2009 Gazeta Prawna
17. Korporacje prawnicze nie ograniczają wolności wykonywania zawodu 05.05.2009 Gazeta Prawna
18. Nauka prawa powinna rozpoczynać się w gimnazjum 16.06.2009 Gazeta Prawna
19. Przewodniczący Parlamentu UE nie ma władzy absolutnej 15.07.2009 Gazeta Prawna

(jako głos eksperta)

20. Będą odszkodowania za opóźnienia pociągów 22.10.2009 Gazeta Prawna

(jako głos eksperta)