AKTUALNE KONFERENCJE


Sprawdź informacje o aktualnych konferencjach wkrótce.

OSTATNIO ORGANIZOWANE


OGÓLNOPOLSKI KONGRES BEZPIECZEŃSTWA ANTYTERRORYSTYCZNEGO BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Termin konferencji: 21-22 listopada 2018

Miejsce: Centrum Konferencyjnym Terminal Hotel Wrocław

Głównym celem wydarzenia jest identyfikacja tendencji rozwoju współczesnych metod  i narzędzi zamachów terrorystycznych, ocena systemowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, a także podatności obiektów użyteczności publicznej na zamachy terrorystyczne, a w efekcie wypracowanie wniosków dotyczących możliwości poprawy przygotowania obiektów użyteczności publicznej do minimalizacji skutków zamachów terrorystycznych.

Organizatorami II Ogólnopolskiej Konferencji, i zarazem I Ogólnopolskiego Kongresu Bezpieczeństwo Antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej – zagrożenia i rekomendacje są Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie, a także Safety Project.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 11 listopada 2018 roku. Propozycje wystąpień można zgłaszać w ramach czterech obszarów tematycznych konferencji:

 • Natura i zagrożenie współczesnym terroryzmem,
 • Budynki użyteczności publicznej jako cele zamachów terrorystycznych,
 • Uwarunkowania prawne, instytucjonalne i społeczne bezpieczeństwa antyterrorystycznego budynków użyteczności publicznej,
 • Rozwiązania organizacyjne ochrony antyterrorystycznej w wybranych kategoriach budynków użyteczności publicznej.

Do udziału w konferencji zaprasza się badaczy, ekspertów i praktyków zajmujących się tematyką bezpieczeństwa i antyterroryzmu, a także przedstawicieli instytucji bezpieczeństwa narodowego oraz sektora prywatnego. W trakcie kongresu prócz panelów specjalistycznych odbędą się m.in. warsztaty bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia mogących zaistnieć w budynkach użyteczności publicznej oraz prezentacja najnowszych urządzeń, sprzętu i wyposażenia specjalistycznego z obszaru ochrony osób, mienia i obiektów.

Organizację konferencji wspierają m.in. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu, Polska Izba Systemów Alarmowych, UTC Fire & Security, Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego

Więcej informacji na temat udziału w wydarzeniu oraz organizacji konferencji można uzyskać na stronie wydarzenia.


NOWE ZJAWISKA W POLITYCE EUROPEJSKIEJ A WYZWANIA DLA TEORII I METODOLOGII NAUK SPOŁECZNYCH  

Termin seminarium: 22-23 listopada 2018 r.
Miejsce: Opole, Kamień Śląski

Od kilku lat pod patronatem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich organizowane są coroczne warsztaty naukowe dla doktorantów i habilitantów. Dzięki takim spotkaniom zyskują oni okazję, aby skonfrontować swoje zamierzenia naukowe z wiedzą czołowych polskich autorytetów naukowych. W tym roku pragniemy rozszerzyć formułę warsztatów o sesję naukową. Całość seminarium pt. „Nowe zjawiska w polityce europejskiej a wyzwania dla teorii i metodologii nauk społecznych” odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 r. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Opolski Oddział PTSE, a współorganizatorami: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Grupa EPL w Parlamencie Europejskim oraz Politechnika Opolska.

Swój udział w seminarium potwierdzili już m.in.: prof. Andrzej Antoszewski, prof. Roman Bäcker, prof. Zbigniew Czachór, prof. Bogdan Góralczyk, prof. Ewa Latoszek, prof. Maria Marczewska-Rytko, prof. Artur Nowak-Far, prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prof. Janusz Ruszkowski, prof. Katarzyna Sobolewska-Myślik oraz prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk.

Całość odbędzie się w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego oraz w kompleksie pałacowo-parkowym w Kamieniu Śląskim.

Warsztaty adresowane są do wszystkich osób ze środowiska akademickiego, jak i spoza niego (w szczególności do doktorantów i habilitantów), którzy wyrażą chęć i gotowość konsultacji swoich zamierzeń badawczych pod względem metodologicznym i teoretycznym z uznanymi badaczami w tej dziedzinie. Warsztaty przeprowadzone zostaną w kilku-osobowych grupach tematycznych. Poprowadzą je specjaliści we wskazanych wyżej dziedzinach, zaś uczestnicy warsztatów zaprezentują teorie i metody wykorzystywane w swoich pracach badawczych. Dla zainteresowanych przewidziane zostały indywidualne konsultacje z zaproszonymi ekspertami. Osoby zainteresowane publikacją swoich materiałów, będą miały możliwość (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) złożyć je do druku w jednym z czasopism PTSE, w którymś z opolskich czasopism punktowanych lub w recenzowanej monografii która ukaże się w 2019 roku.

Zgłoszenia, wraz z tematem wystąpienia, prosimy kierować na adres mailowy Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich: ptseopole@gmail.com.

ISSUES OF REGIONAL POLITICS IN AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE

Date of conference: 15th – 16th May 2018
Plane of conference: Kamień Śląski

During the international seminar organized by the Institute of Political Science we would like the participants to share with others their research proposals/ideas or findings from currently conducted research, thus those participating are asked to prepare 20-25 minutes presentation/speech. However, the very essence of the meeting is discussion and exploration of the presented research on regional issues. We believe that having researchers of different cultural backgrounds, however with a similar scholarly attention focused on the regional and local realities will provide a new, interesting insight into the issues of regional politics.

The aims of the seminar:

 • comparing views on issues of regional politics between representatives of different parts of the
  world
 • presenting and discussing proposals of the new research projects and findings from already
  conducted research to an international body of researchers
 • discussing possible research cooperation and exploring new research ideas

The main topics of the seminar:

 • sustainable development at the regional and local level
 • contemporary challenges of urban politics and methods of coping with them
 • quality of regional and local governance
 • identity and politics in the borderland regions
 • regional self-government as an actor in international relations

The participation in the seminar is free of charge. Participants are responsible for their own travel arrangements. Those interested in participation are requested to send the topics of their presentation/speech till 15th of April to: bczepil@uni.opole.pl.

Conference’s Organizing Committee
dr Barbara Curyło
dr Bartosz Czepil 
dr Joanna Kulska


ZADANIA PUBLICZNE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I ICH REALIZACJA PRZEZ NGO

Fundacja Wpierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
zapraszają na V Międzynarodowa Konferencję Naukową z cyklu Administracja publiczna. Tym razem tematem przewodnim będą: Zadania publiczne administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO.

Termin konferencji: 16-17 marca 2017 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2017 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać emailem, na adres: konfernecja.adm.ngo@gmail.com

Opłatę konferencyjna w wysokości 500 zł należy uiścić przelewem bankowym do dnia 15 lutego 2017 roku na konto: Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza Kredyt Bank O. w Toruniu 48 1500 1751 1217 5005 0496 0000 z dopiskiem: „Konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika konferencji.

Kierownik naukowy konferencji z Instytutu Politologii:
dr Ewa Ganowicz

Sekretarze konferencji z Instytutu Politologii:
mgr Bożena Wroniszewska