Konferencja 3 czerwca 2022 /online/

POLITYKI PUBLICZNE I ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z INTERESARIUSZAMI

 

Organizatorzy:
Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Opolski
Katedra Polityki Publicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zarządzanie relacjami z interesariuszami stanowi jedno z kluczowych wyzwań nie tylko dla zarządzania publicznego, ale również dla polityk publicznych.

Zarządzanie publiczne realizowane przez jednostki administracji publicznej czy organizacje pozarządowe staje się procesem coraz bardziej złożonym, wielowarstwowym, wymagającym podejmowania, często trudnych, decyzji przez wiele podmiotów i dla wielu odbiorców. Dlatego też koncepcja interesariuszy, zarządzania nimi i zarządzania ich relacjami stała się jednym
z ważniejszych obszarów w praktyce. Kluczowe obszary w tym zakresie to: w jaki sposób administracja publiczna buduje i utrzymuje relacje z podmiotami z biznesu czy organizacji pozarządowych? Czy można mówić o długotrwałych relacjach pomiędzy różnymi rodzajami interesariuszy?

Analogicznie realizacja polityk publicznych ma miejsce w odpowiedzi na potrzeby nie tylko pojedynczych ludzi, ale również grup społecznych czy wręcz całych zbiorowości. Ponadto one same są realizowane, jak i inicjowane przez grupy interesu czy nacisku na poziomie mikro- bądź makrostrukturalnym, różnego rodzaju organizacje, czy też sieci społeczne różnych aktorów. Także w tym zakresie można mówić o otwartych pytaniach: W jaki sposób aktorzy budują trwałe relacje w celu realizacji polityk sektorowych? Czy w kreowaniu polityk publicznych zwraca się uwagę na budowanie trwałych relacji pomiędzy interesariuszami?

W obu przypadkach: zarządzania publicznego oraz kreowania polityk publicznych – zarządzanie relacjami z interesariuszami staje się kluczowym wyzwaniem dla wszystkich podmiotów z obszaru administracji samorządowej, rządowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Podczas konferencji chcielibyśmy przedyskutować i poddać refleksji następujące zagadnienia i obszary tematyczne:

 • Zarządzanie i współzarządzanie relacjami interesariuszy w gminie, powiecie, regionie
 • Zarządzanie interesariuszami przez administrację samorządową i rządową
 • Udział organizacji pozarządowych w zarządzaniu relacjami
 • Rola interesariuszy w kreowaniu polityk publicznych: rola biznesu, NGO’s, grup nacisku, grup interesów, ruchów społecznych, biznesu
 • CSR (Corporate Social Responsibility) i CSV (Creating Shared Value) w budowaniu relacji interesariuszy
 • Sieci społeczne w kreowaniu polityk publicznych
 • Zarządzanie publiczne dla obywateli, pracowników, przedsiębiorców i konsumentów
 • Zarządzanie publiczne kreowane przez obywateli, pracowników czy konsumentów
 • Zarządzanie relacjami interesariuszy online
 • Etyka w służbach publicznych

Keynote Speakers:

 • Prof. dr hab. Marek Ćwiklicki (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków)
 • Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice)
 • Prof. dr hab. Andrzej Zybała (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Przesyłanie zgłoszeń na konferencję:

Termin przesłania przez zainteresowane osoby propozycji wystąpień to 15 maja 2022 r. Propozycje tematów należy przesłać w poniższym formularzu: https://forms.office.com/r/jTye4idxxq
Wybrane wystąpienia z konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” (aktualna punktacja MEiN: 70 >>> ), które jest prowadzone w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

9.30 – 11.30 

Wykłady plenarne, dostęp do wydarzenia: https://bit.ly/3Mp7o3W 

Moderator: Robert Geisler (Uniwersytet Opolski)

Aldona Frączkiewicz-Wronka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Zaangażowanie interesariuszy w tworzenie inkluzywnych strategii w gminie 

Andrzej Zybała (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Etatyzm w zarządzaniu publicznym – osłabione szanse powodzenia w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów publicznych 

Marek Ćwiklicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Rola interesariuszy w tworzeniu wartości publicznej 

 

 11.45 – 13.30

Panel 1. Partnerstwo interesariuszy, dostęp do wydarzenia: https://bit.ly/3PFVS6z 

Moderator: Bartosz Maziarz (Uniwersytet Opolski)

Michał Niebylski (Uniwersytet Opolski), Horyzontalna zasada partnerstwa w kontekście włączenia interesariuszy w proces realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce. Problemy i wyzwania 

Maria Schulders (Uniwersytet Warszawski), Rola interesariuszy w kreowaniu polityk publicznych na podstawie studium przypadku dotyczącego wypracowania zmian instytucjonalno-prawnych w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego w latach 2016-2022 

Katarzyna Gorzkowska (APLAW Kancelaria), Rola interesariuszy w tworzeniu unijnej polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji 

Bartosz Maziarz, Rafał Kochańczyk (Uniwersytet Opolski/Komenda Wojewódzka Policji w Opolu), Pandemia COVID-19 a regionalna polityka bezpieczeństwa województwa opolskiego. Analiza, wnioski, rekomendacje

Panel 2. Polityki sektorowe i międzysektorowe, dostęp do wydarzenia: https://bit.ly/3wCdCqE 

Moderator: Tomasz Pawłuszko (Uniwersytet Opolski)

Piotr Sołowiej (Uniwersytet im. Curie-Skłodowskiej, Lublin), Analiza barier współpracy międzysektorowa w obszarze ekonomii społecznej 

Agnieszka Pacut, Norbert Laurisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Współpraca administracji samorządu terytorialnego z interesariuszami w zakresie rozwijania gospodarki społecznej 

Piotr Zbieranek (Uniwersytet Gdański), W poszukiwaniu „złotego środka”. Relacje z interesariuszami polityki publicznej na przykładzie polityki kulturalnej 

Agata Surówka, Bogusław Bembenek (Politechnika Rzeszowska), Producenci energii i klastry energii jako kluczowi interesariusze polityki energetycznej 

Natalia Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wpływ administracji publicznej na CSR sektora budownictwa 

 

Panel 3. Samorząd terytorialny i zarządzania interesariuszami, dostęp do wydarzenia: https://bit.ly/3Lp9sYo 

Moderator: Marek Mazurkiewicz, Grzegorz Haber (Uniwersytet Opolski)

Kamil Brzeziński, Agnieszka Kretek-Kamińska (Uniwersytet Łódzki), Rola interesariuszy w kreowaniu polityki miejskiej w Łodzi 

Joanna Rzępała, Magdalena Oleksik (Uniwersytet Warszawski/Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie), Czynniki wpływu pragmatyk służbowych w obrębie prawa urzędniczego na efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w administracji rządowej i samorządowej 

Anna Bohdan (Politechnika Opolska), Nowe doręczenia elektroniczne w samorządzie terytorialnym. 

Marek Mazurkiewicz (Uniwersytet Opolski), Zarządzanie publiczne wobec sytuacji kryzysowych. Rola samorządów lokalnych w zarządzaniu kryzysem uchodźczym w Polsce spowodowanym agresją rosyjską na Ukrainę w 2022 r. 

 

Panel 4. Dyskursy – konsultacje – lobbying, dostęp do wydarzenia: https://bit.ly/3sIW5f3 

Moderator: Andrzej Klimczuk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Marek Ćwiklicki, Anna Mirzyńska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Rodzaje aktorów w dyskursie publicznym. Perspektywa instytucjonalizmu dyskursywnego

Jacek Sroka, Beata Pawlica (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Deliberacja, plebiscyt, czy forma hybrydowa – budżetowanie obywatelskie w polskich miastach na prawach powiatu 

Karolina Szymaniec-Mlicka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Konsultacje społeczne jako strategia zarządzania relacjami z interesariuszami 

Agnieszka Vetulani-Cęgiel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Zarządzanie regulacyjne w zakresie lobbingu w Polsce

 

13.30

Zakończenie konferencji, dostęp do wydarzenia: https://bit.ly/3FU62vN

POBIERZ PROGRAM W PDF tutaj

Przesyłanie maszynopisów do publikacji pokonferencyjnej:

Termin przesłania przez zainteresowane osoby gotowych tekstów to 15 listopada 2022 r. Maszynopisy artykułów autorzy powinni przesyłać do czasopisma „Studia z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” tylko za pośrednictwem strony Open Journal Systems: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/about/submissions.

Maszynopisy niespełniające wymagań redakcyjnych będą zwracane do autorów z prośbą o uzupełnienia ­- jeszcze przed skierowaniem ich do recenzji.

Teksty powinny być zapisane w formacie Word (.docx) i mieć maksymalnie 1 arkusz (40 tys. znaków). Wszystkie teksty przechodzą proces recenzji (double-blind peer-review). Artykuły publikowane są w otwartym dostępie na licencji CC BY 4.0 (autorzy zachowują prawa autorskie). Redakcja i publikacja artykułów w „Studiach z Polityki Publicznej / Public Policy Studies” jest bezpłatna.

Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach: BazEkon, CEEOL, CrossRef, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Lens, Dimensions, Scite, Scilit, Baidu Scholar, NAVER, KOAR, Informationsdienst Politikwissenschaft (POLLUX), International Political Science Abstracts (IPSA), J-Gate, Research Papers in Economics (RePEc), BASE, Gale Academic OneFile.

 Składane gotowe teksty powinny mieć następującą strukturę:

 • Dane kontaktowe autora/autorów (imię i nazwisko, afiliacja, miasto, państwo, adres
  e-mail, identyfikator ORCID).
 • Tytuł artykułu (w języku polskim i angielskim).
 • Abstrakt: do 1000 znaków ze spacjami (w języku polskim i angielskim).
 • 5-7 słów kluczowych (w języku polskim i angielskim).
 • Kody klasyfikacji JEL: 3-5 kodów; numery są dostępne tutaj.
 • Tekst główny i śródtytuły.
 • Podsumowanie.
 • Bibliografia i odnośniki w stylu APA.

Zachęcamy do skorzystania z szablonu artykułu (w języku polskim lub w języku angielskim).

Więcej informacji dla autorów dostępnych jest na stronach internetowych czasopisma (http://szpp.sgh.waw.pl).

 • dr hab. Robert Geisler, prof. UO (Uniwersytet Opolski) – przewodniczący Rady Naukowej
 • dr Sabina Baraniewicz-Kotasińska (Uniwersytet Opolski)
 • dr hab. Tomasz Czapiewski, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Marek Ćwiklicki (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków)
 • dr hab. Adam Drosik, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice)
 • Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice)
 • Prof. dr hab. Jarosław Górniak (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Grzegorz Haber (Uniwersytet Opolski)

 • dr Andrzej Klimczuk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

 • dr hab. Justyna Maciąg (Uniwersytet Jagielloński)

 • dr Bartosz Maziarz (Uniwersytet Opolski)

 • dr Tomasz Pawłuszko (Uniwersytet Opolski)

 • dr hab. Lech Rubisz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

 • dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

 • dr hab. Zbigniew Zagała, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

 • prof. dr hab. Andrzej Zybała (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

 • Nadsyłanie abstraktów wystąpień: 15 maja 2022 r.
 • Konferencja: 3 czerwca 2022 r. (online)
 • Nadsyłanie maszynopisów artykułów: 15 listopada 2022 r.
 • Publikacja wybranych artykułów: III-IV kwartał 2023 r.