Jakość kształcenia

W Instytucie Politologii UO wprowadza się zbiór zasad wewnętrznego systemu jakości kształcenia, które zostały opracowane na podstawie zarządzeń Ministra Szkolnictwa Wyższego oraz zarządzenia Rektora UO z dnia 17.11.2014 r.

Wewnętrzny System Jakości Kształcenia Instytutu Politologii

Wewnętrzny System Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Wykaz procedur uczelnianych obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim

 • Ogólna procedura doskonalenia jakości kształcenia – oznaczenie procedur
  Pobierz SDJK-O-U1
 • Procedura tworzenia, modyfikowania kierunków studiów i specjalności
  Pobierz SDJK-O-U2
 • Procedura tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów doktoranckich w UO
  Pobierz SDJK-O-U3
 • Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów
  Pobierz SDJK-O-U4
 • Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych
  Pobierz SDJK -O-U5
 • Procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia
  Pobierz SDJK-O-U6
 • Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów
  Pobierz SDJK-O-U7
 • Procedura oceny nauczyciela akademickiego dokonana przez studenta
  Pobierz SDJK-O-U8
 • Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela akademickiego
  Pobierz SDJK-O-U9
 • Procedura procesu dyplomowania
  Pobierz SDJK-O-U10
 • Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich
  Pobierz SDJK-O-U11
 • Procedura hospitacji zajęć
  Pobierz SDJK-O-U12

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku:

Programy studiów >>>

Karty przedmiotów dla kierunku: