dr Sławomir Czapnik

Adiunkt – Zakład Studiów Europejskich

Kontakt: Collegium Civitas pokój 302
telefon: 77 / 452 74 79 (z sieci UO: 7479)
e-mail: slawomir.czapnik@o2.pl

Laureat 2. edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej „Doktorat ’09” za najlepszą pracę doktorską z nauki o komunikowaniu obronioną w 2009 r. Laureat konkursu „Równość w pracy. To się opłaca”, organizowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ONZ) – artykuł Mobbing to zły biznes. Wykonawca grantu „Nowoczesne formy patriotyzmu i nacjonalizmu w kontekście przemian współczesnych systemów społeczno-politycznych” (Grant MNiSW, konkurs 40, dziedzina N116 Socjologia i Nauki Polityczne”). Wykonawca finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa projektu „Modernizacja sektora usług agroturystycznych. Analiza szans rozwojowych agroturystyki na Dolnym Śląsku”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykaz wybranych publikacji:

 • Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania (wybrane zagadnienia), Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.
 • Groźna, niesprawiedliwa i oszukańcza. wojna z terrorem w ujęciu Zygmunta Baumana, [w:] M. Bodziany (red.), Społeczeństwo a wojna i pokój – retrospekcja i współczesność, Wrocław: WSOWL, s. 267-287
 • Jan Paweł II jako orędownik pokoju i patron zbliżenia cywilizacji w płynnym świecie, [w:] T. Kośmider, K. Gąsiorek, C. Smuniewski (red.), Chrześcijaństwo i bezpieczeństwo. Znaczenie Jana Pawła II w dyskursie polemologiczno-irenologicznym, Warszawa, Instytut Papieża Jana Pawła II, s. 289-304.
 • Krwawe widowisko. Wojna z terrorem w ujęciu ekonomii politycznej komunikowania, „Nowa Krytyka” 2013, nr 30/31, s. 319-342.
 • Gdzie był Osama bin Laden, gdy go najbardziej potrzebowaliśmy? Cyberdżihad a radykalizacja nastrojów na Bliskim Wschodzie, „Wschodnioznawstwo” 2012, nr 5, s. 181-200.
 • Telewizyjni żołnierze na płynnej wojnie z terrorem. Aksjologia “Misji Afganistan”, [w:] H. Spustek (red.), Obywatel w mundurze. aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych, Wrocław: WSOWL, s. 491-504.
 • Czterej jeźdźcy apokalipsy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego: utowarowienie, technokratyzacja, alienacja i konformizm [w:] Wiedza, ideologia, władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym, Warszawa: Scholar, s. 73-96.
 • Narzędzie propagandy. Rola mediów w komunikowaniu międzynarodowym w perspektywie teorii imperializmu kulturowego [w:] My i oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce, cz. 2, Kielce: Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 57-67.
 • Pies łańcuchowy prawdy, pokoju i sprawiedliwości. Etyka dziennikarska Roberta Fiska na przykładzie relacjonowania Arabskiej Wiosny Ludów [w:] Etyka dziennikarstwa. Edukacja, teoria, praktyka, Lublin: Wyd. UMCS, s. 147-165.
 • Niania: super dla Janka i Franka, ale nie dla Dżesiki. Treści ideologiczne w produktach przemysłu kulturowego [w:] Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, s. 95-117.
 • Przestrzeń wolności, równości i braterstwa. Wizja ładu miejskiego Zygmunta Baumana a polskie realia [w:] O wspólnocie obywatelskiej w cieniu kapitalizmu. Ład lokalny, lewica, demokracja, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 111-128.
 • Central Europe in the Age of Liquid Modernity. Case of Poland [w:] Central Europe –Two DecadesAfter, Warsaw: Centre for Europe. University of Warsaw, s. 403-410.
 • Biznes to biznes. Mit niezależności mediów w Polsce po 1989 roku[w:] Współczesne media. Wolne media”, t. 1. Lublin: Wyd. UMCS, s. 169-181.
 • Pan z wójtem i plebanem. Krótka rozprawa o klasowym wymiarze sojuszu między biznesem, państwem i Kościołem katolickim w Polsce po 1989 roku [w:] Podziały klasowe i nierówności społeczne, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 62-79.
 • Nowy wspaniały świat. Mity cyberprzestrzeni a rzeczywistość, [w:] Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków: Nomos, s. 62-70.
 • Barbarzyńcy u bram internetowego raju. Krytyka nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych z perspektywy ekonomii politycznej komunikowania [w:] Współczesne media – status, aksjologia, funkcjonowanie, t. 2. Lublin: Wyd. UMCS, s. 235-246.
 • Bezpieczeństwo (security) kontra bezpieczeństwo (safety). Odmienne postrzeganie zagrożeń [w:] Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata, Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, s. 71-88.
 • Radykalna ekonomia polityczna. Reaktywacja, „Forum Klubowe” nr 1/2, s. 53-62.