dr Maciej Bobrycki

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwent Akademii Obrony Narodowej na kierunku bezpieczeństwo narodowe (studia magisterskie) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku europeistyka (licencjat). Pracę doktorską na temat: „Bezpieczeństwo informacji w systemie zarządzania kryzysowego” opracowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Piotra Sienkiewicza obronił w 2016 r.

Zainteresowania badawcze to między innymi problematyka bezpieczeństwa i obronności państwa,
w szczególności zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa informacji, a także aspekty związane ze strukturami i funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych działających na rzecz bezpieczeństwa globalnego.

Wykaz wybranych publikacji:

– Analiza polskich regulacji prawnych z zakresu zarządzania kryzysowego, [w:] Zeszyty Naukowe WBN AON nr 3(3) 2014, Warszawa 2014;

– Analiza systemowa procesów zarządzania kryzysowego wybranych państw Unii Europejskiej,
[w:] P. Sienkiewicz, H. Świeboda (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, tom VII, wyd. AON, Warszawa 2014;

– Wpływ rewolucji technologicznej na zmianę warunków bezpieczeństwa informacji, „Ekspert Ochrony Informacji”, październik (04) 2015;

– Wybrane aspekty bezpieczeństwa informacyjnego w systemie zarządzania kryzysowego, V Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego, Gniew, 28-30 września 2015 r.

Prowadzone zajęcia:

– Analiza systemowa sytuacji kryzysowych i konfliktowych,

– Normalizacja i certyfikacja w bezpieczeństwie informacyjnym,

– Podstawy analizy systemowej.

Prowadzone kursy i szkolenia:

Ochrona informacji niejawnych na stanowiskach służbowych w świetle obowiązujących przepisów;

Ochrona informacji niejawnych w czasie prowadzenie rozmów telefonicznych;

Obrona przed terroryzmem;

– Szkolenie z zakresu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

– Terroryzm – co należy o nim wiedzieć i jak się zachować w przypadku potencjalnego zagrożenia;

– Terroryzm w Polsce;

– Zagrożenia terrorystyczne Polski: służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie i zwalczanie.

Osiągnięcia naukowe:

– V Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego, wygłoszenie wykładu tematycznego dotyczącego bezpieczeństwa informacji w systemie zarządzania kryzysowego, Gniew 2015;

– XI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, udział w prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa informacyjnego, Zakopane 2015;

– Międzynarodowa Konferencja „Metodologia badań Bezpieczeństwa Narodowego”, wygłoszenie wykładu tematycznego dotyczącego zarządzania kryzysowego w Unii Europejskiej, Warszawa 2012;

– Studium operacyjne z  zakresu zarządzania kryzysowego „ORKAN 11” ukończone z wyróżnieniem, Warszawa 2011;

– Udział w międzynarodowym projekcie UNESCO „Step to neighbour’s shoes” na Litwie, Kowno 2007.