dr Kamil Minkner

Adiunkt – Zakład Teorii Polityki i Myśli Politycznej

Kontakt: Collegium Civitas pokój 305
telefon: 77 / 452 74 73 (z sieci UO: 7473)
e-mail: kminkner@uni.opole.pl

Absolwent Wajda School, międzynarodowy program EKRAN, rozwijanie scenariusza dramatu politycznego „Mrowisko”; język wykładowy: angielski; tutorzy: Andrzej Wajda, Wojciech Marczewski, Udayan Prasad, Aleksander Sokurow i inni.

Uniwersytet Warszawski, doktorat, praca pt.: Kino jako medium polityczne; promotor: prof. dr hab. Mirosław Karwat (UW); recenzenci: prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak (UO), prof. dr hab. Maciej Mrozowski (UW, SWPS)

Uniwersytet Opolski, studia na kierunku Politologia i Nauki Społeczne, specjalność dziennikarska; temat pracy magisterskiej: „Kampanie wyborcze. Próba analizy politologicznej na przykładzie Śląska Opolskiego” [praca teoriopolityczna dotycząca metodologii badania kampanii wyborczych uzupełniona o własne badania empiryczne].

Główny obszar moich zainteresowań badawczych wyznaczają obecnie relację pomiędzy filmem a polityką oraz ideologią. Problematyka ta jest następnie konkretyzowana w oparciu o rozmaite dyscypliny i subdyscypliny z zakresu nauk społecznych i politycznych. Większość wymienionych poniżej zagadnień i problemów jest podejmowanych przeze mnie także w odniesieniach pozafilmowych.

Wybrane artykuły naukowe:

 • O filmowych metaforach politycznych, (w:) J. Golinowski, F. Pierzchalski (red.), Symboliczność przestrzeni polityki. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011, s. 69-87.
 • Krytyka tradycyjnego modelu analizy teorii spiskowych w kontekście thrillerów konspiracyjnych w latach 70., (w:) K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara (red.), Zmowa, intryga, spisek w strukturze codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 197-219.
 • Konstrukcja, rekonstrukcja i dekonstrukcja znaczeń politycznych w kinie na przykładzie filmu Gandhi Richarda Attenborougha (w:) M. Lisiecki (red.), Sztuki wizualne jako nośniki ideologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 161-187.
 • Kino jako przestrzeń wzajemnych relacji miedzy polityką a moralnością. Od mechanizmu zwierciadła do sposobu działania politycznego, (w:) H. Kretek, R. Riedel (red.), Etyka a polityka, IIS PWSZ Racibórz, Instytut Politologii UO Opole 2009, s. 209-228.
 • Dyskursywna polityczność kina jako medium. Perspektywa interpretacjonistyczna, (w:) A. Kracher, R. Riedel (red.), Demokracja medialna – źródła władzy, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2007, s. 130-144.
 • Od paradoksów polityki do polityki paradoksu. Rzecz o popkulturyzacji politycznej w kontekście filmu politycznego, (w:) M. Karwat (red.), Paradoksy polityki, DW ELIPSA, Warszawa 2007, s. 150-171.
 • Główne problemy polityki zagranicznej Omanu w okresie niepodległości, (w:) M.J. Chodubski, M.J. Malinowski, Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 36-373.
 • Polityka jako sfera kultury. O systemie politycznym współczesnego Omanu, (w:) A. Barska, K. Minkner, W kręgu świata arabsko-muzułmańskiego, Opole 2005, s. 57-78.
 • Popkuluryzacja polityki. Próba wyjaśnienia kategorii badawczej oraz zarysowanie paradygmatu teoretycznego, „Dyskurs”, nr 1, 2005, s. 5-21 [wspólnie z prof. O. Cetwińskim].
 • Przywódca egalitarny w shierarchizowanym społeczeństwie. Mohandas Karamchand Gandhi, Toruń 2004, s. 320-335.
  Grupy interesu w demokracjach jutra. Zarys prognozy (w:) Grupy interesu. Teorie i działanie pod red. Z. Machelskiego i L. Rubisza, Toruń 2003, s. 170-186.