dr hab. Ilona Biernacka-Ligęza, prof. UO

Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa

Kontakt: Collegium Civitas pokój 306
telefon: (77) 452 74 73 wew. 7473
e-mail: ilona-jbl@o2.pl

Obszar zainteresowań naukowych: Media lokalne, globalizacja/globalizacja a media, public relations, nowe media, komunikacja międzykulturowa, komunikowanie polityczne, socjolingwistyka, komunikacja społeczna, komunikacja językowa, prasa alternatywna, język mediów, współczesny język polski i angielski, językoznawstwo kontrastywne, językoznawstwo ogólne.

Wybrane publikacje:

 • Biernacka-Ligięza I., Współczesne wulgaryzmy – śmieci czy ornamenty?, [w:] Wokół śmieci – praktyka, symbolika, metafora, red. Bobryk R., Kryszczuk M, Urban-Puszkarska D., 223-237 Siedlce 1998.
 • Biernacka-Ligięza I., Jak słodka jest tajemnica ukryta w nazwach słodyczy?, [w:] Tom z materiałami z konferencji Literatura a kuchnia, Toruń 1998.
 • Biernacka-Ligięza I., Wulgaryzmy a łamanie normy kulturowej, [w:] Mowa rozświetlona myślą, red. J. Miodek, s. 166-182, Wrocław 1999.
 • Biernacka-Ligięza I., Rola wulgaryzmów we współczesnej polszczyźnie, [w:] Słowa, słowa, słowa … w komunikacji językowej, red. M. Grabska, s. 194-204, Gdańsk 2000.
 • Biernacka-Ligięza I., Funkcja wulgaryzmów w polszczyźnie potocznej, [w:] Akta Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Filologia Polska LV, Nauki Humanistyczno-Społeczne, zeszyt 347, red. M. Grochowski, s. 13-25, Toruń 2001.
 • Biernacka-Ligięza I., “Kląć na czym świat stoi” – analiza wulgaryzmów najczęściej wykorzystywanych w języku polskim i angielskim, [w:] Język w komunikacji, red. G. Habrajska, s. 255-262, Łódź 2001.
 • Biernacka-Ligięza I., Obecność wulgaryzmów w gwarze przestępczej, [w:] Nasze a cizi v interetnicke a interpersonalni jazykove komunikaci – Universitas Ostraviensis, Faculta Philosophica, red. I. Bogoczova, s. 89-101, Ostrawa 2001.
 • Biernacka-Ligięza I., Wulgaryzmy w języku młodzieży, [w:] Kształcenie Językowe, red. J. Miodek, K. Bakuła, s. 73-97 Wrocław 2001.
 • Biernacka-Ligięza I., Ładne kwiatki współczesnej polszczyzny, [w:] Język a kultura, t. 16 Świat roślin w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, I. Kamińska-Szmaj, s. 245-257, Wrocław 2001.
 • Biernacka-Ligięza I., Samorząd lokalny w dobie transformacji , w: Rocznik Dzierżoniowski, Dzierżoniów 2002.
 • Biernacka-Ligięza I., Znani o sobie, [w:] Rocznik Dzierżoniowski, Dzierżoniów 2002.
 • Biernacka-Ligięza I., Funkcjonowanie systemów zarządzania jakością w samorządach lokalnych, [w:] Wspólnota , 2003.
 • Biernacka-Ligięza I., Wulgaryzmy w prasie alternatywnej, [w:] Język a kultura, t. 17 Życzliwość i agresja w języku, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, s. 323-333, Wrocław 2006.
 • Biernacka-Ligięza I., Wojna na słowa … – językowy obraz kampanii wyborczej do samorządu w powiecie dzierżoniowskim , [w:] Wojna w mediach, s. 111-121 , Opole 2007.
 • Biernacka-Ligięza I., „Wściekły atak katoprawicy” na „jeszcze bardziej lewicową wiedźmę” – analiza językowa tekstów blogów polityków, [w:] Media I czy IV władza, red. M. Sokołowski, s. 27 – 47, Warszawa 2007.
 • Biernacka-Ligięza I., Współistnienie nowoczesności i tradycji, czyli słów kilka o kreowaniu wizerunku samorządu lokalnego u progu XXI wieku, [w:] Polska na początku XXI wieku. Państwo, politycy, mass media, red. L. Koćwin, s. 229-248, Wrocław 2008.
 • Biernacka-Ligięza I., Rola lokalnych serwisów informacyjnych kształtowaniu struktur społeczeństwa informacyjnego, [w:] Media i społeczeństwo – nowe strategie komunikacyjne, red. M. Sokołowski, s. 409-430, Toruń 2008.
 • Biernacka-Ligięza I., “Gmina przyjazna inwestorom” – marketing, reklama, public relations w samorządzie lokalnym na przykładzie powiatu dzierżoniowskiego, [w:] Język w marketingu, red. K. Michalczewski, s. 21-30, Łódź 2008.
 • Biernacka-Ligięza I., Wczoraj, dziś i jutro Dzierżoniowa – krótka charakterystyka inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez gminę miejską Dzierżoniów [w:] Współdziałanie władz samorządowych, uczelni i przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym, red. L. Jakuboów, Wrocław 2008, s. 33-44.
 • Biernacka-Ligięza I., Glokalizacja – próba zdefiniowania pojęcia ?, [w:] Ziemia Kłodzka nr 181, Nowa Ruda 2009.
 • Biernacka-Ligięza I., New era for local journalism – an analysis of the local media journalism, Praga 2009
 • Biernacka-Ligięza I., Journalism faces globalization and glocalization – local and regional media journalists and their judgment of contemporary journalism, Wrocław 2009