dr hab. Elżbieta Treala-Mazur, prof. UO

Katedra Stosunków Międzynarodowych
Kontakt: Collegium Civitas pokój 313
telefon: 77 / 452 74 78 (z sieci UO: 7478)
e-mail: ela@mazur.me

dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej. Specjalności: najnowsza historia polityczna świata ze szczególnym uwzględnieniem historii Niemiec i Rosji oraz ZSRR, totalitaryzm, sowietyzacja Kresów Wschodnich, Polonia w Europie i świecie., Europa środkowo-wschodnia. W latach 1973-1989 pracownik Instytutu Historii WSP w Opolu, 1990-2004 w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, w latach 1998-2003 w Brukseli, od 2004 w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego.Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1979 r. – Edukacja dzieci polskich w Związku Radzieckim w latach 1941-1946. Za tę rozprawę Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki przyznało jej I nagrodę w konkursie na prace doktorskie za 1979 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1999 r. na Uniwersytecie Opolskim na podstawie rozprawy „Sowietyzacja oświaty w Małopolsce Wschodniej pod radziecką okupacją 1939-1941”. Za tę rozprawę otrzymała nagrodę indywidualną III stopnia za osiągnięcia naukowe jako pracownik WSP w Opolu odbyła roczny oraz półroczny staż naukowy na Uniwersytecie Warszawskim w 1976 i w 1984 r.; w 1981 r. w Leningradzie natomiast w 1996 r. we Lwowie. Wykorzystane zostały dla celów kwerendy archiwalnej i bibliotecznej.zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół obywateli polskich zamieszkujących wschodnie obszary II Rzeczypospolitej oraz ich tragicznych losów w okresie okupacji sowieckiej i niemieckiej, ponadto wyspecjalizowała się w dziejach Niemiec oraz Rosji i ZSRR a także w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem transformacji w 1989 r. Kilkanaście artykułów naukowych było wynikiem badań losów Polonii w Europie Zachodniej. Autor 130 prac naukowych i kilku popularnonaukowych.

Główne prace naukowe:

 • Edukacja dzieci polskich w Związku Radzieckim w latach 1941-1946, PWN, Warszawa 1983; Sowietyzacja oświaty w Małopolsce Wschodniej pod radziecką okupacją 1939-1941, Kielce 1998.

Wybrane artykuły naukowe z ostatniego okresu:

 • Walka o przetrwanie w środowiskach Polaków deportowanych na Syberię (1940-1946), /w/ Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, Wrocław 1998, s. 411.
 • Meldunki z tajnego archiwum, „Niepodległość i pamięć”, Muzeum Niepodległości, Warszawa 1999, Rocznik VI, Nr 1 (14), s. 65.
 • Generał Bronisław Grąbczewski – oficer do specjalnych poruczeń …/w/ Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współczesność, Toruń 2001, s. 492.
 • Oblaci polscy we Francji i krajach Beneluksu /w/ Duchowieństwo polskie w świecie, Toruń 2002, s. 343.
 • Jean (Jan) Dybowski – obywatel francuski, naukowiec botanik i agronom członek Polskiej Akademii Umiejętności i Francuskiej Akademii Nauk, badacz
 • Afryki, działacz polityczny i oświatowy, przyjaciel i patriota Polski /w/ Polacy we Francji Historia i współczesność, Les Polonais en France Hier et Aujourd’hui, Warszawa 2004, s. 155.
 • Zofia Aldona Michałowska-Mrozowska i jej zasługi w dziele integracji Polonii belgijskiej /w/ Wkład Polek na emigracji w rozwój kultury i nauki polskiej”, Opole 2004, s. 149.
 • Sowiecki system oświatowy na ziemiach wschodniej Polski na przykładzie Wydziału Oświaty Ludowej we Lwowie (1939-1940) /w/ Okupacja sowiecka ziem polskich 1939-1941, Rzeszów-Warszawa 2005, s. 83.
 • Polscy duchowni rzymskokatoliccy w dobie sowietyzacji w Małopolsce Wschodniej, /w/ Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918-1939 i w okresie II wojny światowej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Akademia Świętokrzyska, Kielce 2006, s. 275.
 • Redaktor: Powojenne losy inteligencji kresowej, Opole 2007,
 • Redaktor: Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata, Opole 2009
 • Współredaktor: Kresowianie na Śląsku Opolskim, Opole 2011