dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, prof. UO

Kierownik – Katedry Stosunków Międzynarodowych
Kontakt: Collegium Civitas pokój 314
telefon: (77) 452 74 74 (z sieci UO: 7474)
e-mail: apolus@uni.opole.pl

dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Główny temat badań: współczesne stosunki polsko-niemieckie. Zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe (polityczne i gospodarcze) oraz swoistość przemian zachodzących w regionach pograniczy. Od 1997 r. do 2009 r. w PIN – Instytucie Śląskim w Opolu organizator i sekretarz naukowy dorocznej międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Colloquium Opole. Polacy – Niemcy – Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków” oraz współredaktor trzynastu tomów materiałów z tychże konferencji. Dwukrotnie (w 2006 i 2012 r.) wykłady i seminaria w Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji w ramach profesury gościnnej przyznanej przez „Schwerpunkt Polen”. Redaktor naczelny czasopisma „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”. Autorka ponad 150 opracowań i artykułów, w tym dwóch publikacji zwartych autorskich, jednej współautorskiej oraz współredaktor 16 książek.

Wykaz wybranych publikacji za lata 1996-2016

 • ”Wysiedleńcy” z Polski w Republice Federalnej Niemiec w latach 1980-1990. Opole: Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski 1997.
 • Polska na forum Bundestagu (1990-2002). Współkształtowanie przez Parlament Związkowy polityki zagranicznej Niemiec w kontekście procesu integracji europejskiej. Opole 2008. Uniwersytet Opolski. Studia i Monografie Nr 401- 355 s.: Zsfg, bibliogr., indeks.
 • Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji. Doświadczenia pierwszej dekady realizacji polsko-niemieckiego traktatu z 17 czerwca 1991 r. na przykładzie Śląska Opolskiego. [Aut.]: Wiesław Lesiuk, Michał Lis, Aleksandra Trzcielińska-Polus. Opole 2001 – 87 s.: tab. bibliogr. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Monografie i Opracowania.
 • Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji. Bilans pierwszego pięciolecia. Pod red. Michała Lisa i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus. Opole: Wydaw. Instytut Śląski Sp. z o. o. 1997 – 239, [4] s.: bibliogr. Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”. Oddział w Opolu.
 • Colloquium Opole’97. Nowe przepaści w Europie? Gdy granica Unii Europejskiej przesunie się bardziej na wschód… Materiały sesji naukowej odbytej w Opolu w dniach 20-22 października 1997 roku. Pod red. i Wstęp Michała Lisa i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus. Opole 1998 – 98, [1] s. : tab. wykr. Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu. Colloquium Opole : Polacy – Niemcy – Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków.
 • 60 [sześćdziesiąta] rocznica pogromu Żydów w Niemczech. Colloquium Opole ’98. Materiały sesji naukowej odbytej w Opolu w dniach 8-10 listopada 1998 roku. Pod red. i Wstęp Michała Lisa, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus. Opole 2000 – 142, [1] s.: fot. bibliogr. Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu. Colloquium Opole. Polacy – Niemcy – Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków.
 • Colloquium Opole ’99. Dziesięć lat po przełomie w Europie – rzeczywiste sąsiedztwo i wspólne wartości i Colloquium Opole 2000. Stereotypy i uprzedzenia w stosunkach między Polakami, Niemcami i Czechami. Pod red. i Przedm. Wiesława Lesiuka, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus. Opole 2001 – 206, [2] s.: faks. portr. tab. shrn, Zsfg. Panstwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu. Colloquium Opole Polacy – Niemcy – Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków.
 • Colloquium Opole 2001. Lęki i obawy przed procesem jednoczenia się Europy. Pod red. i Przedm.: Wiesława Lesiuka, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus. Opole 2002 – 194, [2] s.: tab. wykr. Zsfg, shrn. streszcz. bibliogr. Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu. Colloquium Opole. Polacy -–Niemcy – Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków.
 • Colloquium Opole 2002. Rola Europy w światowych procesach kooperacji i konfrontacji. Pod red. i Przedm.: Stanisława Senfta, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus. Opole 2003 – 144, [4] s.: tab. Zsfg, shrn. Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski [i in.] Collquium Opole. Polacy – Niemcy – Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków.
 • Colloquium Opole 2003. Przystąpienie do Unii Europejskiej – szanse dla regionów. Pod red. i Przedm.: Stanisława Senfta, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus. Opole 2004 – 177, [7] s.: tab. shrn. Zsfg. Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu [i in.]. Colloquium Opole. Polacy – Niemcy – Czesi. Sąsiedztwo na przełomie wieków.
 • „Śląsk Opolski”. Środowisko. Społeczeństwo. Gospodarka. Kultura. Opole 2004 R. 14 nr 1: Kwestie tożsamości narodowej i regionalnej na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej. Pod red. nauk. Stanisława Senfta, Aleksandry Trzcielińskiej-Polus. – 82, [2] s.: faks. tab. bibliogr.
 • Imigracja z Polski do Niemiec w okresie stanu wojennego i po zmianie ustroju w Polsce. W: Polacy w Niemczech. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Mülheim/Ruhr w dniach 20-22 września 1995 r. Pod red. M. Lisa. Opole 1996 s. 35-44, tab. Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”. Oddział w Opolu. Instytut Śląski w Opolu.
 • Praca dla osób ze “sztatem”. “Dialog. Deutsch-Polnisches Magazin”, Hamburg 1996 nr ¾ s. 48-49. Tyt. i tekst równolegle w jęz. pol. i niem.
 • Stosunki polsko-niemieckie w aspekcie procesu integracji Polski z Unią Europejską. W: Stosunki polsko-niemieckie w latach 1970-1995. Próba bilansu i perspektywy rozwoju. Pod red. Jerzego Holzera i Józefa Fiszera. Warszawa: ISP PAN 1998 s. 171-192, Zsfg. Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Sytuacja oraz oczekiwania Polaków osiadłych w RFN. “Studia Śląskie”, Opole 1998 T. 57 s. 361-376, sum. Zsfg.
 • Euroregion „Pradziad”. Pierwszy etap nowej formy współpracy transgranicznej. W: Opolské a Opavské Slezsko ve smĕru evropských standardů. Sborník referátů z polsko-české konference konané ve dnech 25. – 26. 11. 1999 na Ústavu společenských vĕd Opolské univerzity. Opava: Slezská univerzita. Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Ústav společenských věd 1999 s. 94-103, sum. bibliogr.
 • Hasła: Cudzoziemcy; Polacy w Niemczech. W: Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny. Poznań 1999 s. 81-83; 477-484. Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego. Nr 77.
 • Die polnisch-deutsche regionale und lokale Zusammenarbeit. w: Deutsche und Polen auf dem Weg zu einer partnerschaftlichen Nachbarschaft 1989-1998: Versuch einer Bilanz. Konferenzmaterialien. Hrsg. Dieter Bingen, Krzysztof Malinowski. Köln 1999 s. 35-37. Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien. Instytut Zachodni.
 • Niemcy w polskich dążeniach do Unii Europejskiej. W: Europa i my. Polska i Polacy wobec integracji europejskiej. Pod red. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak, Lecha Rubisza. Opole 2000 s. 241-258. Uniwersytet Opolski. Instytut Nauk Społecznych.
 • „Niewidzialny bagaż” Ślązaków pochodzenia niemieckiego w RFN. W: Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Praca zbiorowa. Pod red. Zbigniewa Mazura. Poznań: Instytut Zachodni 2000 s. 737-762. Ziemie Zachodnie i Północne – Studia i Materiały. Nr 22.
 • Polsko-niemiecka współpraca regionalna i lokalna. W: Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989-1998. Pod red. Dietera Bingena, Krzysztofa Malinowskiego. Poznań 2000 s. 348-367. Prace Instytutu Zachodniego. Nr 66.