dr hab. Aleksander Kwiatek, prof. UO

Kierownik Katedry Myśli Politycznej i Teorii Polityki

Kontakt: Collegium Civitas pokój 305
telefon: (77) 452 74 73  (z sieci UO: 7473)
e-mail: aleksanderkwiatek@wp.pl

Urodził się 6 VIII 1950 r. w Chrzelicach (woj. opolskie) w rodzinie inteligenckiej. Po złożeniu matury w LO w Pyskowicach studiował historię na WSP w Opolu (1968-1973). W tejże uczelni uzyskał doktorat (1980 r.) i przeprowadził przewód habilitacyjny (1992 r.). Jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie nowożytnej i najnowszej historii Polski. W l. 1973-1993 pracował w Instytucie Śląskim w Opolu, najpierw jako archiwista w zespole dokumentacyjnym prac naukowych tejże placówki, a od 1976 r. w Zakładzie Historii (w 1990 r. został kierownikiem tegoż Zakładu). Od 15 II 1993 r. jest zatrudniony w Uniwersytecie Opolskim – Instytut Politologii, obecnie na stanowisku uczelnianym prof. nadzwyczajnego. W l. 1973-1978 był członkiem redakcji „Wczoraj – Dzisiaj – Jutro” – pisma Opolskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego, a od 1 I 1981 r. do 30 VI 2000 r. pełnił funkcję sekretarza redakcji „Kwartalnika Opolskiego” – organu Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Posiada w swoim dorobku ok. 100 publikacji różnego typu: 2 książki, 3 prace zwarte redagowane, 1 tom źródeł, kilkadziesiąt artykułów i materiałów oraz 147 haseł encyklopedycznych sygnowanych autorsko. Legitymuje się ponadto udziałem w przygotowaniu ok. 50 numerów „Kwartalnika Opolskiego”. Jest wielokrotnie cytowany w piśmiennictwie naukowym, zwłaszcza w obszarze badań śląskoznawczych. Jego dwie monografie: „Spór o kierunek działań narodowych na Górnym Śląsku 1918-1921”, Opole 1990; „Przywódca i przywództwo narodowe na Górnym Śląsku w polskiej tradycji (1848-1914)”, Opole 1992, doczekały się wielu pozytywnych recenzji w pismach fachowych i popularnych. Za wkład w opracowanie Encyklopedii Powstań Śląskich (współredaktor i współautor) otrzymał nagrodę miesięcznika „Opole” (1981). Prowadzi badania nad dziejami śląsko-polskich relacji społeczno-politycznych i kulturowych w XIX i XX wieku, pod kątem przygotowywanej syntezy. Drugi nurt jego zainteresowań stanowią studia nad ideą humanizmu w II Rzeczypospolitej. Z zakresu tej problematyki ogłosił kilka rozpraw i przyczynków. W przygotowaniu znajduje się praca pt. Filomatyzm Ryszarda Gansińca.
W ramach uniwersyteckiej dydaktyki A. Kwiatek naucza historii myśli politycznej, w formie wykładu i ćwiczeń. Od lat prowadzi seminaria na poziomie doktorskim i magisterskim. Wypromował jednego doktora i ok. 40 magistrów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, OTKO i OTPN-u.