Certyfikat Studia z przyszłością 2021 Global Studies

Certyfikat „Studia z Przyszłością” dla specjalności Global Studies na Politologii

Specjalność Global Studies na kierunku Politologia studia I stopnia uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC.

To potwierdzenie efektywności dotychczasowych wysiłków Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej w zakresie zarządzania dydaktyką i budowania kultury jakości kształcenia. Działania konsekwentnie podejmowane przez władze i zespół pracowników WNoPiKS mają na celu podnoszenie poziomu dydaktyki akademickiej, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz generowanie najwyższej wartości dla studentów i innych grup interesariuszy Uczelni.

Specjalność Global Studies na kierunku Politologia, studia I stopnia, przygotowana została wraz z Fundacją HumanDoc w ramach grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Opracowany został autorski program kształcenia w oparciu o najnowsze trendy światowe oraz dedykowany specjalności podręcznik akademicki Wprowadzenie do Global Studies wraz z materiałami multimedialnymi.

Komisja VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” po dokonaniu szczegółowej analizy i oceny wszystkich aplikacji konkursowych zarekomendowała przyznanie Certyfikatów i Znaków Jakości najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i prorynkowym kierunkom studiów w Polsce, wyróżniając programy studiów i koncepcje kształcenia cechujące się troską o najwyższą jakość dydaktyki, uwzględnianiem oczekiwań i potrzeb środowisk pracodawców oraz silnym zakorzenieniem w realiach społeczno-gospodarczych.

Zgodnie z Regulaminem Programu aplikacje oceniało niezależnie od siebie 3 ekspertów-członków Komisji, w tym: ekspert reprezentujący środowisko akademickie, ekspert reprezentujący środowisko gospodarcze oraz ekspert działający w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Komisji, badając kierunki studiów, sięgali do wielu zróżnicowanych źródeł informacji o realizowanych programach i koncepcjach kształcenia. Poza analizą kwestionariuszy certyfikacyjnych i opisu efektów uczenia się czy strony internetowej Uczelni, recenzenci pozyskiwali informacje m.in. z systemów Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bazy POL-on, Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, baz Głównego Urzędu Statystycznego, baz zawierających dane z rynku pracy, a także bezpośrednio od interesariuszy rynkowych. Analizie podlegały także dane i informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej uczelni oraz systemach informatycznych uczelni – istotne dla oceny zgodności realizowanych programów studiów z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz najwyższymi standardami akademickimi.