Bezpieczeństwo międzynarodowe:

Kierunek Bezpieczeństwo Międzynarodowe przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy swoją przyszłą karierę zawodową chcieliby związać z pracą w sektorze bezpieczeństwa. Autorski program studiów, w połączeniu z praktycznymi zajęciami prowadzonymi przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa, przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w organach administracji centralnej i regionalnej zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa i obywateli, służbach, jak również w sektorze prywatnym realizującym zadania w sektorze bezpieczeństwa.

Pomysł i idea przewodnia kierunku stanowi odpowiedź na oczekiwania pracodawców, którzy wskazywali na potrzebę pozyskania wykwalifikowanej kadry potrafiącej w profesjonalny sposób zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne.

Celem kształcenia realizowanym na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe jest nabycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauki o bezpieczeństwie, ale także nauki o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych, niezbędnych do swobodnej interpretacji otaczającego świata wraz z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa w ujęciu narodowym i międzynarodowym.

Interdyscyplinarność kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe pozwala absolwentowi na swobodne poruszanie po rynku pracy. Absolwent otrzymuje podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, jego typologii, zagrożeń i wyzwań stawianych współczesnemu pojmowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Ponadto absolwent posiądzie podstawy ekonomii, geopolityki, potrafić będzie określić rolę i miejsce Polski na arenie międzynarodowej oraz systemu międzynarodowego w sakli mikro i makro. Zdobytą wiedzę teoretyczną będzie umiał zastosować w praktyce poprzez umiejętność identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego i planowaniu rozwiązań sytuacji problemowych związanych z bezpieczeństwem.

Dzięki zajęciom laboratoryjnym z Geopolityki, Terroryzmu i zagrożeń asymetrycznych, Bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz Teorii gier i zarządzaniem ryzykiem, absolwent posiądzie szereg umiejętności praktycznych, w szczególności analitycznych, dzięki którym jego atrakcyjność na rynku pracy znacząco wzrośnie.

Studenci kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe zdobywają kompetencje językowe z języka obcego na poziomie B2 oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym. Ponadto uzyskują umiejętności z zakresu technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania otoczenia wirtualnego do przygotowania i realizacji projektu zawodowego.

 

  • Przedmioty ogólne – język obcy, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, szkolenie BHP, szkolenie biblioteczne, szkolenie z ochrony własności intelektualnej – są to obowiązkowe przedmioty realizowane na każdym kierunku studiów realizowanych w Uniwersytecie Opolskim.
  • Przedmioty podstawowe – Ekonomia i systemy gospodarcze, przedmiot ten wyposaża Absolwenta w wiedzę z zakresu nauk społecznych; Doktryny i ideologie polityczne, Filozofia, Najnowsza historia polityczna świata, Historia wojskowości, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Wprowadzenie do studiowania – przedmioty z tej grupy pozwalają na przygotowanie studenta do dalszych etapów studiowania i podejmowania coraz to bardziej złożonych problemów i tematyki zajęć. Ponad to ich zadaniem jest wprowadzenie studenta do zdobywania wiedzy naukowej, oraz usystematyzowanie i odświeżenie podstawowej wiedzy historycznej, filozoficznej i politologicznej niezbędnej do dalszego studiowania kierunku.
  • Przedmioty kierunkowe – przedmioty specjalistyczne poruszające swą tematyką szeroko rozumianą sferę bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem jej teoretycznych podstaw (Wstęp do teorii bezpieczeństwa oraz Teoria bezpieczeństwa 1 i 2), geopolityki i sfery międzynarodowej (Geopolityka, Wstęp do teorii stosunków międzynarodowych, Organizacje międzynarodowe i systemy bezpieczeństwa, Polska polityka zagraniczna, Nowa dyplomacja, Imperializm i hegemonizm we współczesnym świecie, Wymiary wielokulturowości), konfliktów zbrojnych i systemów bezpieczeństwa (Konflikty zbrojne w XX i XXI wieku, Ochrona praw człowieka i interwencje humanitarne, Terroryzm i konflikty asymetryczne, Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, Współczesne siły zbrojne), systemów politycznych i prawnych aspektów bezpieczeństwa (Współczesne systemy polityczne, Prawo międzynarodowe publiczne, Prawo wojny i konfliktów zbrojnych, Administracja w systemie bezpieczeństwa), oraz różnych aspektów bezpieczeństwa niemilitarnego (Bezpieczeństwo społeczne, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Bezpieczeństwo energetyczne, Walka informacyjna i propaganda w XXI wieku, Teoria gier i zarządzanie ryzykiem).
  • Przedmioty uzupełniające – będące przedmiotami do wyboru przez studenta w formie Instytutowych Przedmiotów do Wyboru – student dokonuje wyboru pomiędzy takimi przedmiotami jak Zarządzanie kryzysowe, Migracje międzynarodowe, Cywilizacyjne aspekty bezpieczeństwa, Fundamentalizmy i radykalizmy we współczesnym świecie, Przestępczość zorganizowana oraz Współczesne separatyzmy. Przedmioty te pozwolą rozwinąć zainteresowania badawcze studentów kierunku „Bezpieczeństwo międzynarodowe” poprzez poruszanie w swej tematyce wąskich, specjalistycznych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego.
  • Moduł Instytutowe Kursy Zmienne – Aktualne problemy i wyzwania polityki światowej 1, 2, 3 – Studenci podczas zajęć pod kierunkiem Profesora będą dogłębnie analizować wybrane problemy i wyzwania polityki światowej.
  • Konwersatorium monograficzne – druga grupa przedmiotów, których charakter opiera się o zasadę mistrz-uczeń, jednakże podczas tych zajęć studenci nie będą poddawać analizie tylko i wyłącznie wybranych problemów i wyzwań polityki światowej, ale w formie konwersatoryjnej będą poszerzać swą wiedzę z obszaru nauk społecznych.
  • Kursy Zmienne Ogólnouczelniane – przedmioty te mają na celu poszerzenie wiedzy studentów o dziedziny niezwiązane ze studiowanym kierunkiem. W ramach tych kursów będzie zdobywana wiedza interdyscyplinarna z takich obszarów nauki jak nauki humanistyczne oraz społeczne. Podczas tych zajęć realizowany również będzie efekt dotyczący przedsiębiorczości.
  • Pracownia Analityczna 1, 2 – przedmiot w formie konwersatoryjnej, którego naczelną rolą jest pogłębienie zdolności analitycznych studentów.
  • Seminarium dyplomowe – dwusemestralny przedmiot będący zwieńczeniem pracy w oparciu o zasadę mistrz-uczeń, studenci dzięki wcześniejszej pracy podczas zajęć w myśl tej zasady, pod kierunkiem Promotora piszą pracę licencjacką, będącą finalizacją studiów pierwszego stopnia. Zajęcia te są również przyczynkiem do podjęcia studiów II stopnia.
  • Praktyki zawodowe – w wymiarze 90 godzin, których celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania rynku pracy, kształtowanie umiejętności integracji wiedzy teoretycznej z przedmiotów objętych planem studiów z praktyczną działalnością poszczególnych Instytucji, stymulowanie aktywności i rozwijanie inicjatywy studenta oraz stworzenie możliwości prowadzenia badań własnych w przyszłości związanych z tematem pracy licencjackiej. Ponad to praktyki zawodowe służą uruchomieniu wiedzy nabytej w trakcie studiów i wykorzystania jej do realizacji konkretnych zadań oraz kształtowaniu wzorcowych postaw zawodowych przyszłego pracownika.

Program studiów „Bezpieczeństwo międzynarodowe” nie posiada podziału na specjalności. Począwszy od Semestru II studenci dokonują wyborów części przedmiotów w ramach Kursów Zmiennych Ogólnouczelnianych, Instytutowych Kursów Zmiennych, Instytutowych Przedmiotów do Wyboru, Konwersatoriów monograficznych oraz Pracowni Analitycznych. Do wyborów treści związanych z kierunkiem studiów zalicza się również Seminarium dyplomowe oraz Praktyki zawodowe.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej i regionalnej zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa i obywateli, służbach (wojsku, Policji, ABW, SKW, SWW, CBA, CBŚ), jak również sektorze prywatnym realizującym zadania w sektorze bezpieczeństwa w związku z poszerzającym się zjawiskiem prywatyzacji bezpieczeństwa (agencje ratingowe, prywatne agencje specjalizujące się w zapewnianiu bezpieczeństwa jednostkowego i biznesowego).

Ponadto, absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Politologia, Europa Master, Stosunki Międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne lub na kierunkach pokrewnych.