Regulamin studiów

Zapoznaj się z regulaminem studiów Uniwersytetu Opolskiego

Na Uniwersytecie Opolskim – zwanym dalej Uczelnią – prowadzone są jednolite studia magisterskie, studia pierwszego oraz studia drugiego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  • ustawa – ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • rektor – rektora Uczelni;
  • dziekan – dziekana właściwego wydziału;
  • kierownik jednostki odpowiedzialnej za kierunek (specjalność) studiów – dziekana, dyrektora instytutu lub kierownika samodzielnej katedry (w zależności od ustaleń wydziałowych i definicji wynikających ze Statutu Uniwersytetu Opolskiego);
  • kierownik jednostki prowadzącej przedmiot – kierownika katedry, zakładu, pracowni, laboratorium lub innej jednostki organizacyjnej, która bezpośrednio odpowiada za prowadzenie przedmiotu.
  • studia o profilu ogólnoakademickim – studia, których program obejmuje moduły zajęć związane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem;
  • studia o profilu praktycznym – studia, których program obejmuje moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych;
  • pracodawca – przedstawiciel firmy (podmiotu gospodarczego), z którą Uczelnia podpisała umowę o kształceniu dualnym.

Przyjęcie na studia na Uczelni następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, którego tryb określa corocznie uchwała senatu Uczelni. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść ustala statut uczelni. Immatrykulacja, czyli wpis studenta do rejestru Uczelni, potwierdzona jest wydaniem indeksu. W indeksie i w systemie USOS-web dokumentowany jest przebieg studiów. Indeks stanowi własność studenta. Warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta w formie pisemnej. Podpisanie umowy przez studenta stanowi warunek podjęcia studiów i dopuszczenia do udziału w zajęciach dydaktycznych. Więcej